Алiмпiяда. 1 этап. 9 кл Комплексная работа па беларускай мове i лiтаратуры. 19.10.2012г.

«Зацвярджаю»
Намеснік начальніка аддзела
А.У.Леанец
10.10.2012г.

I этап рэспубліканскай алімпіяды па беларускай мове і літаратуры

19.10.2012г.
Шыфр ____________

КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ І ЛІТАРАТУРЫ

9 клас

Заданне 1. Прывядзіце беларускія адпаведнікі да наступных рускіх назва маладых істот – у форме меснага склону:
гусёнок __________________, орлёнок __________________,
утёнок __________________, аистёнок __________________,
цыплёнок __________________, телёнок __________________,
жеребёнок __________________, тигрёнок __________________,
волчонок __________________, птенец __________________.
Заданне 2. Адзначце няправільныя варыянты, папраце іх:
леснікі, метро, балерына, экзамен, дзесяты;
Сафійскі сабор, Стары Запавет, чэмпіянат Свету па хакею, люблінская унія, Паночны Ледавіты Акіян (правапіс вялікай літары);
святлофор, святлалюбівы (правапіс о, а складаных словах);
калоссе, камяні, дзятва, лістота (усе назонікі зборныя);
свежая півоня, твая гусь, конскі капыт, вольная стэп (катэгорыя роду);
Яму далі знак мачаць (сінтаксічная функцыя інфінітыва – акалічнасць);
Ехаць не стаяць (знак прыпынку не патрэбны);
дуб-волат (від сувязі словазлучэнні – кіраванне);
пра нешта незвычайнае (від сувязі словазлучэнні – дапасаванне);
Пад вокнамі – бэз (сказ аднасастаны, назыны).
Заданне 3. Перакладзіце на беларускую мову, каб дзеясло не патарася.
Открыть книгу – __________________________
Открыть дверь – __________________________
Открыть глаза – __________________________
Открыть собрание – __________________________

Заданне 4. З прапанаваных гука спачатку запішыце транскрыпцыі гукі, якія могуць знаходзіцца абсалютным канцы сло, затым гукі, якія на канцы сло знаходзіцца не могуць.
[б], [б’], [], [в], [в’], [з], [з’], [с], [с’], [м], [м’], [л], [л’], [н], [н’], [п], [п’].
Гукі, якія могуць знаходзіцца абсалютным канцы сло: ______________________________________________________________________
Гукі, якія на канцы сло знаходзіцца не могуць : _________________________ ___________________________________________________________________________

Заданне 5. Узнавіце вядомыя фразеалагізмы. Укажыце іх значэнне.
Фількава _____________________________________________________________
гордзіе _____________________________________________________________
агіевы ______________________________________________________________
дзесятая вада на ______________________________________________________
ахілесава ____________________________________________________________
арыядніна ___________________________________________________________

Заданне 6. Вызначце тып тэксту. Адказ запішыце назоным склоне.
На сваіх трапяткіх, лёгкіх крыльцах прынеслі снегіры мяцелістую зіму з далёкай тайгі вёску. Выйша я з хаты на ганак, а пад ботамі парывае снег, свежы, пушысты. Ён белымі ахапкамі ляжыць на плоце і на стрэхах, на яблынях і грушах, на санях і ліпе. За прыгуменнем, нібы лебядзіныя чародкі, аснежаныя белыя кусты. Ціха-ціха на дварэ. Чуваць, як шчокае мароз па тыне, па сухіх жэрдках. Баяцца зварухнуцца дрэвы, уаб ні пушыначкі, ні сняжыначкі не атрэсці са сваіх галін. Ім жа цяплей стаяць ахутанымі белы пух.
Тып тэксту - ______________________________
Заданне 7. Хто з беларускіх паэта з’яляецца атарам вершаваных радко:

Мова! Як сонца маё беларускае,
Ты свеціш словам кожным
Запішы прозвішча атара: ____________________________________
Які троп (сродак мастацкай выразнасці) выкарыстовае атар у прыведзеных вышэй паэтычных радках? Адказ запішы: __________________________________


Заданне 8. Утварыце і запішыце прыметнікі.

1. без + бровы =


2. без + верх =


3. без + пошліна =


4. без + выезд =


5. не + важнасць =


6. не + спадзяванасць =


7. без + сорам =


8. не + цот =
Заданне 9. Устаце прапушчаныя літары і знакі прыпынку.
Пуцявіны песняра
Якуб Колас нарадзіся малянічым л__сным кутку дзе векавечныя хвоі і кашлатыя елкі па__піралі неба а побач бруіліся хвалі н__стомнага Н__мана.
Акінчыцы а потым Ласток гэта ціхія і прыгожыя м__сціны чаронага роднага краю дзе праляглі пуц__віны паэта. Але найбольш уражання юна__тва было звязана з л__снічокай Альбуць дзе ён прачыта першае слова скла першы свой верш слуха песні л__сных жаваранка радавася гулкім в__сновым навальніцам.
Апрача д__рэктара бы у л__снічоцы і яшчэ адзін настанік дзядз__ка Антось. Натура паэтычная і шматгран__ая ён многае зрабі каб перад вачыма кемлівага і дасціпнага плям__нніка раскрылася краса і веліч непаторнай беларускай прыроды складанае і н__лёгкае с__лянскае жыццё.
Тут у Альбуці загарэлася сэрцы Коласа паэтычная іскра і ніякія ліхалецці жыцця не__маглі яе пагасіць. Так у Наднямонні з’явіся свой паэт свой п__сняр с__лянскай н__долі. Пачынаць паэтычны спе яму дапамаглі хвалі Нёмана гоман лес__ лугавое раздол__е дзядз__кавы ка__кі ма__чыны песні і само жыццё якое настойліва стукалася акенца глухой л__снічокі. (Паводле С. Александровіча)

Заданне 10. Выпішыце з тэксту задання 9 па два сінонімы да наступных сло:

эфектны – ________________________________________________
натхніцель – _____________________________________________
гора – _________________________________________________.
мастак слова – ____________________________________________


АЦЭНКА
комплекснай работы па беларускай мове і літаратуры
9 клас
№ задання
Максімальны бал
Атрыманы бал

12345678910
Усяго13 PAGE \* MERGEFORMAT 14115
Заголовок 115

Приложенные файлы


Добавить комментарий