Адыгэ хабзэр-адэ ш1эинщ

3» с. Сармаково
Внеклассное мероприятиеАдыгэ хабзэр адэ щ1эинщ.
(в рамках надели кабардинского языка)


3 класс
Классный руководитель: Лигидова Д.А.

Библиотекарь: Гонгапшева Ф.Х.

23.12.2011г


Темэр: Адыгэ хабзэр адэ щ1эинщ.

Мурадыр: 1. Хабзэ хъуауэ адыгэхэр адрей лъэпкъхэм къахэзыгъэбелджылык1 нэщэнэхэм сабийхэр нэхъ куууэ щыгъуазэ щ1ын.
2. Зэманым хабзэм зэхъуэк1ыныгъэ куэд зэрыхилъхьэр сабийхэм къагурыгъэ1уэн.
3. Гъэсэныгъэ ехьэл1ауэ хабзэм и1э мыхьэнэм сабийхэр щыгъуазэ щ1ын.
Къэгъэсэбэпыпхъэхэр: слайдхэр, «Адыгэ къафэ» къызыдэфэн макъамэ.

Здек1уэк1ынур: школ библиотекэм.

Зэрек1уэк1ыну планыр.

I.Темэмрэ мурадымрэ псори щыгъуазэ щ1ын.
1. Хэзыгъэгъуазэ псалъэмакъ.


Егъэджак1уэм: Нобэ дэ ди мурадщ ди лъэпкъыр адрей лъэпкъ псоми зэреф1эк1 хабзэхэм дытепсэлъыхьыну, дунейпсо этикэм темыхуэу адыгэ лъэпкъым ди1э хабзэхэм я гугъу тщ1ыну.

II.Тхылъ выставкэ. Выставкэм сабийхэр щыгъуазэ ещ1 библиотекарым.
1.Слайдхэр къэгъэлъэгъуэн.
2.Хьэщ1эм хуащ1 пщ1эхэм сабийхэр тегъэпсэлъыхьын.

Хьэщ1эр куэбжэм е бжэм къызэры1ухьэу «Сэлам алейкум!» жып1эу
упежьэмэ, ар къебгъэблагъэну ухуэмейуэ къок1.
Хьэщ1эр нэхъыщ1эми ижьырабгъумк1э егъэув хэгъэрейм, езым и щ1ым итыху.
Уи щ1ым иту уи хьэщ1эм зыгуэр къыщыщ1мэ, адыгэ хабзэм ипкъ итк1э уи напэр тек1ат, уи адыгагъэри л1ыгъэри пф1эк1уэдат.Арат хьэщ1эдэк1уатэ щ1ыщы1эр.
-1-
«Адыгэ хьэщ1э быдап1э исщ»,- щ1ыжа1эр адыгэхэм я хьэщ1эр езыхэм я псэр пытыху яхъумэну зэрахабзэрщ.
Хьэщ1э гурымыхь къызыхуэк1уам нэщхъпэщхъи хуамыщ1у, псалъэ мыхъумыщ1и жрамы1эу жыхапхъэр зэгъэзэк1ауэ бжэкъуагъым къуагъэувэрт. Апхуэдэу зращ1эм къыгуры1уапхъэт «Дыпхуейкъым! К1уэж!»,- къызэрыжра1эр.
«Хьэщ1э лей щы1экъым» зэрыжа1эм къегъэлъагъуэ адыгэхэм хьэщ1э куэд зэраф1эф1ыр.
Игъащ1эк1э къыдыхьэну, къалъихьэну зыхуэмей ц1ыхур е гупыр щыдэк1ыжк1э к1элъопхъанк1э, пхъэнк1ий к1элърадз.
Хьэщ1эу нэхъыжь къыпхуеблагъэмэ ар узэригуапэм и нэщэнэу бэлътоку дахэ тыгъэ хуащ1ыр.

3. Нэхъыжьым хуащ1 пщ1эхэм сабийхэр тегъэпсэлъыхьын.

Нэхъыжь гъуэгу техьауэ, ежьауэ к1элъыджэркъым, ат1э к1элъок1уатэ, к1элъожэри зыхуейр жра1э, къыщыгъупщар иратыж.
Нэхъыжь и псалъэ т1у ящ1ыркъым, абы и унафэ хэпсэлъыхьыжыркъым, якъутэжыркъым.
Нэхъыжь и гъуэгу зэпаупщ1ыркъым, абы и псалъэ зэпаудыркъым, нэхъыжь и гъуэлъып1э ит1ысхьэркъым, псалъэ гуауэ. мыхъумыщ1э зэхрагъэхыркъым.
Нэхъыжьыр бгъэлъап1эмэ, абы хуэфащэ пщ1эхуэпщ1мэ,уэ жьы ухъуа нэужьк1э, апхуэдэ дыдэ пщ1э бгъуэтынущ «Нэхъыжьыр бгъэлъап1эмэ уи щхьэр лъап1э хъунщ»,-же1э адыгэ псалъэжьым.
4. Хъыбар зи1э псалъэжьхэм тепсэлъыхьын
III. Лъэпкъ фащэм теухуа псалъэмакъ.

Слайдхэр къагъэсэбэпурэ сабийхэр адыгэ фащэм тегъэпсэлъыхьын.

Адыгэ фащэм хохьэ хъурыфэ пы1э хъурейр, бащлъыкъыр, къэпталыр, цейр, лъэгупс зэрыт гъэншэджыр, шырыкъур, къамэр, дыжьын бгырыпхыр.
Хьэзырыр зищ1ысымрэ ар зэрыхъу бжыгъэмрэ ямыщ1эу ныбжьыщ1э куэд щ1оупщ1э. «Хьэзыр» щ1ыжа1эр зауэл1ыр нэхъ 1эмалыншэу зыхуеину зэман блэк1ахэм щы1ахэр хьэзыру абдежым зэрыщызэхуэхьэсаращ. И бжыгъэк1э 16 мэхъу: зы лъэныкъуэмк1э 8, адрей лъэныкъуэмк1и апхуэдиз.
Шэ хьэзырхэр зэрылъу щытар япэ ит хьэзыр хырыхырат, ибгъу зэрызымк1э щы1э т1урыт1ым ярылъу щытар шэ хьэзырым нэхърэ мынэхъык1эу нэхъ зыхуеину щытахэрщ.
И бгъэ сэмэгумк1э щы1э хьэзырхэм щыщу блэгущ1эм нэхъ и гъунэгъуит1ым язым у1эгъэ хъумэ ар псынщ1эу зыгъэхъуж удз хущхъуэ зэхэущэба илъу арт. Адрейм лъэгупс, гъуэншэдж щхьэпс, шы 1эмэпсымэхэм щыщ зыгуэр зэпычмэ ар зэрызэпидэжын мастэ, 1уданэ, дыд ц1ык1у, фэдэн илъу арт.

Ижьырабгъу лъэныкъуэмк1э щы1эхэм ящыщу блэгущ1эм и гъунэгъуит1ым язым лыпц1э шыугъэ дыдэ гъэжьа илът, дэхуэхауэ губгъуэм гъуэмылэншэу къинэмэ, зауэл1ыр абы щ1эфым, псы трифыхьыжурэ махуэ зыбгъупщ1к1э псэуфын щхьэк1э, адрейм зауэл1ыр и закъуэу губгъуэм къинэмэ маф1э зэрищ1ын щтамылэрэ щтаучрэ илът.

2. «Адыгэ къафэ» сабиит1 къэгъэфэн.

3. Адыгэ ц1ыхубз фащэм тегъэпсэлъыхьын.

Адыгэ ц1ыхубз фащэм щыщ нэхъыщхьэхэр: дыщэ 1уданэк1э тхыпхъэщ1ыпхъэ зытещ1ыхьа пы1эр,шылэхъарыр, бостей к1ыхьыр бгъэгу1улъыр, дыщэк1э е дыжьынк1э гъэщ1эрэщ1а бгырыпхыр, вакъэ псынщ1эр, гупэ 1улъыр, 1эщхьэпылъыр.
4. «Хъыджэбз къафэ» хъыджэбз ц1ык1ухэр къэгъэфэн.

IV. Къызэщ1эзыкъуэж псалъэ.

Си Хэку анэм лъэбакъуэщ1эу ичым
1уэху зырыз сэ дыщ1ызгъуну сф1эф1щ.
Си уэрэду гущ1эм къитэджык1ыр
Хэкум тыгъэу 1эщ1эслъхьэну сф1эф1щ.


МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково
Открытый урок

«Плъыфэц1э»

( в рамках методической недели)Учитель:Лигидова Д.А.

Сентябрь

2011г.15

Приложенные файлы


Добавить комментарий