Аналiз i самааналiз урока беларускай мовы i лiтаратуры

АНАЛІЗ І САМААНАЛІЗ УРОКА БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ
Правесці поны аналіз урока  святле патрабавання сучаснай методыкі – справа нялёгкая. Тлумачыцца гэта, па-першае, складанасцю рока, па-другое, яго творчым, непаторным характарам. Тут адна і тая ж мэта можа быць дасягнута рознымі сродкамі, кожным настанікам па-свойму непаторна і арыгінальна. Добры педагог тым і добры, на думку В.А. Сухамлінскага, што ён бачыць, як развіваецца яго рок, умее пайсці па адзіна неабходнаму шляху, які падказваецца логікай менавіта данага рока.
Існуюць самыя разнастайныя схемы аналізу рока, дзе рок разглядаецца як завершаны твор са сваім эмацыянальным пачаткам, развіццём падзей і падвядзеннем выніка. Разам з тым кожны рок, на думку метадыста, - гэта лагічнае неабходнае звяно  сістэме рока па той ці іншай тэме.
У большасці выпадка думкі метадыста зводзяцца да таго, што аналіз урока – гэта цэлая сістэма, якая ключае  сябе розныя пытанні:
З боку зместу: правільнасць раскрыцця тэмы, фармулёкі вывада, зробленых на року, выхавачая і адукацыйная каштонасць дыдактычнага матэрыялу; культура мовы настаніка і вучня.
З боку методыкі пабудовы і правядзення рока: метады і прыёмы вывучэння новага матэрыялу, замацавання пройдзенага і праверкі засваення, эфектынасць іх прымянення, віды практыкавання, наглядныя дапаможнікі, іх эфектынасць і г.д.
З псіхолага-педагагічнага боку: паводзіны настаніка на року; выхаванне станочых матыва, ступень актынасці на року вучня і г.д.
Агульнае заключэнне: ці дасягну урок пасталенай мэты.
Для аналіза рока існуюць самыя розныя формы запісу. Можна, напрыклад, выкарыстаць наступную:

Праграма назірання на року
Назіранні факта і іх ацэнка
Магчымыя парады настаніку

1
Як рашаюцца на року асноныя адукацыйныя, развіццёвыя і выхавачыя задачы
 
 

2
Як улічваюцца асаблівасці класа пры планаванні і рашэнні задач урока
 
 

3
Аптымальнасць абранай структуры рока і тэмпа яго правядзення
 
 

4
Аптымальнасць зместу рока (аб’ём, складанасць, даступнасць, навуковасць, міжпрадметныя сувязі і інш.)
 
 

5
Аптымальнасць выбраных метада і прыёма навучання на року
 
 

6
Аптымальнасць спалучэння форм на року (агульнакласных, групавых і індывідуальных). Дыферэнцыраваны падыход да вучня
 
 

7
Аптымальнае прымяненне разнастайных сродка навучання на року
 
 

8
Маральна-псіхалагічны і эмацыянальны клімат на року
 
 

9
Школьна-гігіенічныя мовы на року
 
 

10
Аптымальнасць аб’ёму, складанасці дамашняга задання і спосаба тлумачэння пра яго выкананне
 
 

 
 
Можна выкарыстаць наступную схему аналіза рока [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] і[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
 
                Што ж дае аналіз урока для настаніка? Аналіз урока павінен уяляць сабой комплексны падыход, у якім псіхалагічны, педагагічны, змястоны, метадычны і прадметны аспекты заемазвязаны. Садзейнічаючы паляпшэнню працэса выкладання  цэлым, аналіз мае першапачатковае значэнне перш усяго для самога настаніка, які праводзіць урок.
 У ходзе аналізу настанік атрымлівае магчымасць паглядзець на свой урок як бы з боку, асэнсаваць яго як з’яву  цэлым, мэтанакіравана асэнсаваць сукупнасць уласных тэарэтычных веда, спосаба, прыёма работы  іх практычным праламленні, ва заемадзеянні з класам і канкрэтнымі вучнямі. Гэта – рэфлексія, якая дазваляе ацаніць свае моцныя і слабыя бакі, вызначыць нерэалізаваныя рэзервы, удакладніць асобныя моманты індывідуальнага стылю дзейнасці.
Сам па сабе аналіз урока як працэс асэнсавання і самапазнання фарміруе  настаніка аналітычныя здольнасці, развівае інтарэс і вызначае неабходнасць вывучэння праблем навучання і выхавання.
Уменне праводзіць назіранні за складанымі педагагічнымі з’явамі, аналізаваць іх, абагульняць і рабіць навукова абгрунтаваныя вывады служаць дзейнасным сродкам удасканалення прафесійнага майстэрства.
На жаль, маюць месца выпадкі, калі настанік не валодае  дастатковай ступені граматным самааналізам урока, не мее ацаніць уласную педагагічную дзейнасць. Самааналіз – гэта паказчык пафесіяналізма настаніка, ступені яго асэнсавання задач адукацыі, а не толькі мэт і задач дадзенага рока.
 
Прыкладная схема самааналіза рока:
Клас___________
Тэма рока_____________
Тып урока і яго структура_____________
Якое месца займае рок у тэме? Як гэты рок звязаны з папярэднім, як уздзейнічае на наступныя рокі?
Кароткая псіхолага-псіхалагічная характарыстыка класа (колькасць слабых, моцных вучня і г.д.). Якія асаблівасці класа былі лічаны пры падрыхтоцы?
Якая трыадзіная дыдактычная мэта рока? Даць ацэнку паспяховасці  яе дасягненні.
Выбар зместу, форм і метада навучанні  адпаведнасці з мэтай урока. Выдзеліць галоны этап і даць яго аналіз, грунтуючыся на выніках навучання. Якое спалучэнне метада навучання было выкарыстана для тлумачэння новага матэрыялу?
Ці рацыянальна бы размеркаваны час, адведзены на се этапы рока? Ці лагічны “звязкі” паміж гэтымі этапамі? Паказаць, як іншыя этапы здзейнічалі на галоны этап.
Выбар дыдактычных матэрыяла, ТСН, дапаможніка у адпаведнасці з мэтамі.
Як арганізаваны кантроль засваення веда, умення і навыка вучня? На якіх этапах урока? У якіх формах і якімі метадамі здзяйснялася? Як арганізавана рэгуляванне і карэкцыя веда вучня?
Псіхалагічная атмасфера на року і зносіны настаніка з вучнямі.
Як вы ацэньваеце вынікі рока? Ці далося рэалізаваць усе пасталеныя задачы рока? Калі не далося, то чаму?
Адзначыць перспектывы сваёй дзейнасці.

15

Приложенные файлы


Добавить комментарий