Урман-халыкны байлыгы

4 сыйныфныS рус т™ркеменд‰ _тк‰релг‰н д‰реснеS конспекты
Тема: “Урман – халыкныS байлыгы”.
Максат:1. “Урман компьютеры” текстыныS эчт‰леген _зл‰штер_, с_злек байлыгын k‰м с™йл‰м телен _стер_;
2. Укучыларга урман турында киSр‰к м‰гъл_мат бир_;
3. Укучыларда табигатьк‰ карата игътибарлылык, Gаваплылык k‰м сакчыллык т‰рбиял‰_.
Укыту методы: укытучы с_зе.
Д‰рес т™ре: д‰рес-‰Sг‰м‰, текст бел‰н эш.
План
Башлам.
Ис‰нл‰ш_.
jава торышын сорашу.
Алда _тк‰нн‰рне иск‰ т™шер_
Актуальл‰штер_.
Урман турында укучылар бел‰н ‰Sг‰м‰ кору.
Ныгыту.
“Урман компьютеры” текстын уку.
С_злек эше.
Т‰рGем‰ ит_.
Йомгаклау.
Д‰реск‰ йомгак ясау.
Саубуллашу.

Д‰рес барышы
У.: Ис‰нмесез, укучылар!
Б.: Ис‰нмесез, укытучы апа!
У.: Х‰лл‰регез ничек? К‰ефл‰регез ничек?
Б.: Яхшы.
У.: Мин бик шат. Тир‰-юньд‰гел‰рнеS д‰ к‰ефл‰ре яхшырсын ‰ле, аларга да х‰ерле ирт‰ телик:
Х‰ерле ирт‰, агачлар!
Х‰ерле ирт‰, кошлар!
Х‰ерле ирт‰, табигать!
Х‰ерле ирт‰, дуслар!
(Н.Сафиуллина “Х‰ерле ирт‰”)
Кызлар, утырыгыз. Малайлар, утырыгыз. Д‰ресебезне башлыйбыз.
Б_ген кем дежур укучы?
Б.: Б_ген мин дежур укучы. Б_ген – 29нчы май, сиш‰мбе. Б_ген барысы да бар.
У.: Р‰хм‰т, утыр.Укучылар, безнеS б_генге д‰ресебез башкачарак _т‰ч‰к. Без б_ген сезнеS бел‰н урман турында с™йл‰ш‰ч‰кбез: белг‰нн‰рне иск‰ т™шерербез, яSа м‰г_л_матлар алырбыз. Сезг‰ ошар дип уйлыйм. € х‰зер тактага к_з салыйк ‰ле. Анда безнеS б_генге темабыз язылган. Берг‰л‰п укыйк ‰ле! (1нче слайд)
Б.: Урман – халыкныS байлыгы. Лес – богатство народа. (кунаклар ™чен т‰рGем‰)
У.: Сез моныS бел‰н килеш‰сезме? Чыннан да, урман ул – безнеS байлыгыбыз. € булган байлыкныS кадерен белм‰с‰S, аныS юкка чыгуы бар. ШуSа к_р‰, урманнарны сакларга кир‰к. Экранга карыйк ‰ле, анда урманныS безг‰ бир‰ торган байлыклары язылган. (2нче слайд). Укучылар, сез нинди урманнар бел‰сез соS? УрманныS нинди т™рл‰ре (разновидности) була?
Б.: Яфраклы, ылыслы, катнаш урманнар була.
У.: €йе, бик д™рес. Fавабыбызны тикшерик ‰ле. (4нче слайд) Молодцы. Х‰зер мин сезне тикшереп карыйм. Тактада рус k‰м татар телл‰ренд‰ агач исемн‰ре k‰м номерлары эленг‰н, ‰ экранда шул агачларныS р‰семн‰ре к_рс‰телг‰н. Сез р‰сем буенча агач исемн‰рен д™рес итеп номерларга тиешсез. (5 укучы чыга, тикшер‰без). Аф‰рин, агач исемн‰рен бел‰сез ик‰н! € аларныS файдасы турында ишетк‰негез бармы? Булмаса, мен‰ х‰зер тыSлап кит‰без. Мин 5 укучыга ™йг‰ бирем бирдем, берг‰л‰п тыSлап _тик ‰ле.
Нарат - нык агач. Аннан йортлар салалар. Нарат кышын да, G‰ен д‰ яшел була.
Каен – каты агач. Аннан ™йл‰р салалар, чаSгылар ясыйлар. Каеннан серк‰ (уксус) та ясыйлар.
Им‰н – иS озак яши торган агач. Аннан йорт Gиkазлары т™зил‰р.
Чыршы – бик хуш исле, ылыслы агач. Аннан тынычландыра торган дарулар ясыйлар.
Тал – су буенда _с‰. Бу – кошларныS яраткан агачы.
Х‰зер ‰йд‰гез ‰ле ял итеп алыйк! (кошлар сайравы музыкасы)
Ис‰ Gилл‰р, оча кошлар, Дуют ветра, птицы летят
Кил‰ коштай очасы. Хочется пархать словно птица.
К_кк‰ менеп, Gирг‰ т™шеп, Взлететь на небо,спуститься на землю.
Шул Gилл‰рне кочасы. Хочется ветер обнять.
Ява яSгыр, ага сулар, Идет дождь, текут ручьи,
Кил‰ судай агасы. Хочется течь как вода.
КиS болында, урманнарда На просторных лугах, лесах,
Куян кебек чабасы. Хочется как заяц прыгать.
Без табигать баласы!!! Мы же дети природы!

Р‰хм‰т. Утырыгыз, укучылар. Мен‰ х‰зер без сезнеS бел‰н “Урман компьютеры ” (“Лесной компьютер”) диг‰н текст бел‰н танышабыз. СезнеS алдыгызда ‰леге текст бар. Башта мин _зем бер тапкыр укып чыгам. (......)
Укучылар, ‰леге текстта яSа с_зл‰р бар. €йд‰гез ‰ле алар бел‰н танышып чыгыйк. (мин татарча укыйм, алар минем арттан кабатлыйлар. Аннары мин русча ‰йт‰м, алар миSа татарча т‰рGем‰сен табарга тиешл‰р). ЯSа с_зл‰р бел‰н таныштык. Х‰зер мин сезне тыSлап карыйм. (текстны 3 укучы укый)
Урман компьютеры
Урманда бик тыныч иде. Йомран балалары ‰нил‰ре бел‰н р‰х‰тл‰неп, сикер‰-сикер‰ уйныйлар, елгага барып су эч‰л‰р.
Мен‰ Йомран ниндидер тавыш ишетте. Оясына су кер‰ башлагач, Йомран моны аSлады. Малайлар елгадан су ташыйлар да, ЙомранныS оясына салалар ик‰н. Ул тиз ген‰ балаларын запас юлдан чыгарды. Л‰кин _зе юкта аларны кем коткарыр? Нишл‰рг‰? Йомран урман G‰нлекл‰ре янына киS‰ш сорарга китте.
Х‰йл‰к‰р т™лке:
€йд‰гез, без д‰ кешел‰р кебек компьютерны ™йр‰н‰без. Ул безг‰ бик файдалы булыр, - диде.
Ябалак урман м‰кт‰бенд‰ математика укыта. Ул:
€йд‰гез, “Урман интернеты” ачабыз! – диде.
€д‰би уку д‰ресл‰ренд‰ д‰ компьютер бик файдалы булыр! – диде Куян.
Безг‰ кешел‰рд‰н сакланырга кир‰к. Компьютерны ™йр‰нс‰к, оябызга видеок_з‰т_ куярбыз. €г‰р шук малайлар килс‰, компьютер безг‰ х‰б‰р бирер. Без шулай бер-беребезг‰ ярд‰м ит‰ч‰кбез, - дидел‰р G‰нлекл‰р.
С_злек.
Йомран – суслик
Оясына – в нору
Коткарыр – спасёт
F‰нлекл‰ре – звери
КиS‰ш – совет
Видеок_з‰т_ – видеонаблюдение
Шук - шаловливый
Х‰б‰р бирер – сообщит
Фикер - мысль


У.: Укучылар, без сезнеS бик кызыклы текст бел‰н таныштык: укыдык, яSа с_зл‰р очраттык, т‰рGем‰ иттек. Текстны ничек аSладыгыз ик‰н? Шуны тикшереп карыйк. Сораулар экранда язылган, Gавабын соSрак белербез. j‰р д™рес Gавап ™чен мин сезг‰ балл биреп барам. Башладык.
Викторина сораулары.
1. €леге текст н‰рс‰ турында?
(...‰леге текст Йомран турында)
2.Тагын н‰рс‰ турында? (Исемен‰ игътибар итегез!)
(... компьютер турында)
3. Ни ™чен G‰нлекл‰рнеS компьютер ™йр‰н‰сел‰ре кил‰?
(... кешел‰рд‰н сакланыр ™чен.)
4. Т™лке нинди фикер ‰йт‰?
(... файдалы булыр, ди)
5. Ябалак н‰рс‰ ди?
(... урман интернеты ачабыз, ди)
6. Видеок_з‰т_ урманга ни ™чен кир‰к?
(... кешел‰рд‰н сакланыр ™чен)
7. Малайлар нишлил‰р?
(...малайлар ЙомранныS оясына су ташыйлар)
8. Алар д™рес эшлил‰рме?
(... Юк, д™рес эшл‰мил‰р)
9. Кешел‰р G‰нлекл‰рне куркытырга тиешме?
(...юк, G‰нлекл‰рне куркытырга, газапларга ярамый, G‰нлекл‰рне сакларга кир‰к.)
€йе, укучылар, мин д‰ сезнеS бел‰н килеш‰м. Урман – халкыбызныS байлыгы. Алга таба да ул безг‰ “булышсын ™чен” без аны, аныS G‰нлекл‰рен, _семлекл‰рен, агачларын сакларга тиеш.
Тагын бер кат кабатлыйк ‰ле. Урман безг‰ н‰рс‰л‰р бир‰? (тактадагы агачка укучылар с_зл‰р язылган яфракларны ябыштыралар)
Саф kава, такта, ял ит_ урыны, китап...
ШуныS бел‰н безнеS д‰ресебез т‰мам. Сау булыгыз!
Приложенные файлы


Добавить комментарий