Адыгэ гимн

Гимн.
Умар Тхабисимов.
Исхак Машбаш.

Тихэгъэгу кIасэу тигупсэр
Адыгэ чIыгушъ терэI.
Зи бын – унагъоу лъэпкъыбэр
ЩызэгурыIоу щэрэI.

ШIум факIу , лъыкIуат
Республикэу тиунэ дах
Егъэхъу , зыIэт.
Республикэу тигугъэ лъаг-
Уилъэпкъэу хъишъэр фэIуат,
Дунаим ичIыпэ шIагъор
Нахъыжъмэ тэ къытфыхах ,
Ахэмэ ялIыгъэ – шIагъэ
ЛIэшIэгъумэ къызэIпах.

Хьазабмэ уахэмытыжьэу
Уитыгъэ нэфи пшъхьащыт
Россием зыкIэ ущыщэу
Ащ гукIэ ущишъхьафит.

Тэ тыщыIэфэ – егъашIэм –
ТичIыгоу тигур щыIэщт ,
Тиуашъуи , тыгъи бэгъашIэ
Тфэхъоу тикIасэу тиIэщт.
15

Приложенные файлы


Добавить комментарий