Реферат


Міністерство освіти та науки України
Львівський інститут економіки і туризму
КУРСОВА РОБОТА
з теми: «Організація анімаційних послуг в закладах ресторанного господарства»
ЛЬВІВ - 2008
Зміст
Вступ
Розділ 1. Сутність поняття анімаційні послуги
Служба анімації в готельно-ресторанному бізнесі
Види анімаційних програм в підприємствах ресторанного господарства
Розділ 2. Характеристика анімаційних програм підприємства
2.1 Загальна характеристика підприємства
2.2 Анімаційні послуги підприємства
Розділ 3. Дослідження впливу анімаційних послуг на ефективність діяльності підприємства
Висновки
Літературні джерела
Додатки
Вступ
Ресторанне господарство, як одна з вагомих складових туристичної індустрії, є високодохідною галуззю економіки України, що динамічно розвивається. Ресторанний сервіс містить у собі цілий комплекс послуг для туристів і є ключовим чинником, що визначає перспективи розвитку туризму в Україні.
Держава проголошує туризм одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки та культури і створює умови для туристичної діяльності.
До тенденцій розвитку підприємств індустрії гостинності, що набули розвитку за останні десятиліття, належать поглиблення спеціалізації готельної та ресторанної пропозиції, утворення міжнародних готельних та ресторанних ланцюгів, розвиток мережі малих підприємств, упровадження в індустрію гостинності нових комп’ютерних технологій.
Останнім часом поряд із традиційними повносервісними готелями і ресторанами з’являється все більше спеціалізованих підприємств із скороченим набором послуг і страв. Спеціалізація може бути найрізноманітнішою. Ресторани, як правило, спеціалізуються на виготовленні національних страв. У зв’язку з цим особливу увагу привертають ресторани з орієнтацією на певну тему: Дикий Захід, рок-н-рол, футбол, літаки, залізниця, ностальгія за 50-ми та ін. Звичайно, вони пропонують обмежену кількість страв. Їхнє основне завдання полягає у створенні настрою та відповідної атмосфери, використовуючи не лише інтер’єр та екстер’єр, а й відповідні до стилю закладу анімаційні програм.
Темою даної роботи є організація анімаційних послуг в закладах ресторанного господарства. Дослідження обраної теми є особливо актуальним в умовах сьогодення, зважаючи на високий рівень конкуренції на динамічного розвитку ринку ресторанного бізнесу.
Сучасність характеризується тим, що людина перестала бачити у закладах гостинності лише їхнє конкретне призначення, вона хоче розваг, видовищ, активно провести дозвілля, у людей змінились погляди на можливості провести час, саме тому вони почали більше коштів витрачати на відпочинок. Чим більшу суму людина здатна витрати на задоволення своїх культурних і духовних потреб, тим вищі вимоги вона ставить до організаторів її відпочинку. А так як вибір закладів ресторанного господарства є дуже різноманітним і великим, то кожен заклад намагається привабити і утримати свого клієнта. Для цього і організовуються всеможливі анімаційні розважальні програми.
Тобто, збільшити кількість клієнтів певного закладу можна не лише шляхом розширення площі залу чи додатковими місцями, а й шляхом створення комфортного, різноманітного, цікавого відпочинку, забезпечення високоякісного дозвіллєвого обслуговування. Підприємства громадського харчування по мірі свого класу, статусу, спеціалізації, фінансових можливостей створюють анімаційні служби, що в свою чергу займаються розробкою і впровадженням в життя розважальних дійств. Робота в цьому напрямку є необхідною і важливою, адже відкриває нові перспективи перед підприємством: оригінальна, захоплююча програма приверне увагу клієнтів, створить у них хороший настрій, залишить приємні спогади про даний заклад. Задоволений споживач не лише приходитиме сюди знову і знову, тобто стане постійним клієнтом, а й поділиться враженнями з людьми, що його оточують. Така реклама є кращою ніж будь-яка інша у засобах масової інформації, тому, що людина значно більше довіряє інформації з вуст знайомої їй особи.
Метою курсової роботи є розкриття специфіки дозвілля на підприємствах громадського харчування, дослідження організації розважальних послуг на підприємствах ресторанного господарства, їх впливу на діяльність підприємства та його розвиток.
Напрямом дослідження обраної теми є вивчення ролі анімаційних послуг для підвищення ефективності діяльності підприємства в умовах жорсткої конкуренції на ринку послуг.
Методами дослідження використання анімаційних послуг у закладах ресторанного господарства є вивчення літературних джерел, Інтернет ресурсів, публікацій, ознайомлення з діяльністю конкретного підприємства харчування.
Ресторани, кафе, бари, намагаючись виокремитись із загальної маси, у своїй діяльності вдаються до найрізноманітніших прийомів заохочення потенційних споживачів до відвідування саме їхнього закладу. Багато з них досягають створення потужних розважальних комплексів, враховують світовий досвіт і цій сфері діяльності та адаптують його до потреб певного контингенту відвідувачів.
Розвиток туризму та ресторанної справи, як його складової частини, є важливими рушіями для розвитку всієї країни, створення її позитивного іміджу на міжнародній арені, виходу України на один рівень з провідними туристичними країнами світу.
Розділ 1. Сутність поняття анімаційні послуги
1.1 Служба анімації в готельно-ресторанному бізнесі
На розвиток туризму істотно впливає організація дозвілля, що становить вагому складову найперспективнішої галузі світової економіки − індустрії дозвілля. Індустрія дозвілля створює умови для розгортання дозвіллєвої діяльності. Туризм сприяє задоволенню оздоровчих, просвітніх, професійних, рекреаційних потреб людини, економічному, політичному, соціальному, культурному розвитку суспільства. Головною метою туристичного дозвілля є: удосконалення обслуговування людини у вільний час; залучення ї до різноманітних розважальних заходів, що здійснюються туристичними комплексами; організація ефективного відпочинку людини; формування оптимістичного настрою, відновлення її духовних та фізичних сил.
Сфера обслуговування закладами ресторанного господарства стрімко розвивається, інвестиції в основний капітал у ресторани на протязі 2001-2005 рр. зросли на 464,1% і продовжують збільшуватись.
Соціальна сутність туристичного дозвілля полягає також у формуванні й забезпеченні особистісних і суспільних потреб людини, поглибленні знань, розвитку культури дозвілля. Сучасний ринок туристичних послуг неможливий без цілеспрямованої дозвіллєвої діяльності, від якої досить часто залежить імідж, та популярність готелю, ресторану його прибуток, психологічний клімат, перспективи й темпи розвитку,
Організація туристичного дозвілля здійснюється спеціальними службами в туристичних комплексах, які мають назву «анімаційної», «рекреаційної», «дозвіллєвої». Саме наявність такої служби, її матеріально-технічне оснащення, кадрове забезпечення відбивають статус та роль туристичного комплексу на ринку дозвіллєво-туристичних послуг, його комерційний успіх та перспективи розвитку [10].
Тобто, збільшити кількість клієнтів у конкретному туристичному центрі можна не тільки шляхом збільшення готельних номерів, чіткої роботи авіаліній, усунення комунальних проблем, а й шляхом створення умов для комфортного, різноманітного, цікавого відпочинку, забезпечення високоякісного дозвіллєвого обслуговування. З цією метою розробляються програми проведення міжнародних акцій, наукових конференцій, симпозіумів, пропонуються спортивні види відпочинку (кінні прогулянки, парусний спорт, гірський туризм, екскурсії), азартні ігри, відвідування історичних пам'яток. Різноманітність форм дозвіллєвої діяльності є запорукою подальшого успішного функціонування всього туристичного комплексу.
Однак дозвіллєва програма повинна відповідати загальній стратегії розвитку туристичного комплексу. Створена при туристичному комплексі анімаційна служба функціонує відповідно до стратегії розвитку усієї організації і тісно співпрацює з іншими підрозділами: фінансовим, юридичним, кадровим, технічним, службою безпеки. Тому працівники анімаційної служби не лише розробляють програму дозвіллєвої діяльності з клієнтами, а й беруть участь у формуванні цінової політики закладу, у вирішенні кадрових питань, експлуатаційних, транспортних, туристсько-екскурсійних та інших проблем згідно з тими завданнями, що стоять перед анімаційною службою. У дозвіллєвих заходах враховуються соціально-демографічні особливості туристів — їх національність, вік, чисельність групи і тривалість перебування, культурні особливості, етнічна приналежність, релігійні погляди, дотримання певних традицій та звичок та ін. Незайвим буде проаналізувати мотиви, що спонукають людину до туристичної діяльності, потреби, які вона прагне задовольнити, відвідуючи дозвіллєві заходи (спілкування, творчості, емоційного збагачення, активності, пізнання, відновлення фізичних сил, спокою, естетичної насолоди).
Ефективність дозвіллєвої діяльності неможлива без талановитих аніматорів, здатних реалізувати певну дозвіллєву програму. Тому "класичної" освіти для спеціалістів туристичної та дозвіллєвої індустрії, опанування професійних знань, сьогодні недостатньо. Неабияку роль відіграють такі риск аніматора, як тактовність і делікатність, комунікабельність і доброзичливість, вміння "чути" клієнта та оперативно реагувати па його проблеми, витривалість і міцне здоров'я. Не даремно у провідних туристичних центрах світу пропагується як основний принцип анімаційної служби індивідуальний підхід у роботі з клієнтом. Йдеться про відзначення днів народження туристів, їх професійних свят, сімейних ювілеїв, особистісно значимих подій, про гнучкі пільгові системи. Головною проблемою для молодих спеціалістів є, зазвичай, відсутність практичного досвіду, гнучкості та творчості мислення, невміння використовувати набуті знання та навички у практичній діяльності. Тому сьогодні до організаторів дозвілля в туристичній галузі ставляться якісно інші вимоги: вища освіта, досвід роботи, бажання удосконалювати свою кваліфікацію, наявність відповідних особистісних якостей. З цією метою в туристичних комплексах проводяться різноманітні курси, проектні семінари, практикуми, тренінги, діють творчі лабораторії та школи.
Як правило, анімаційну службу туристичного комплексу очолює менеджер-аніматор, у підпорядкуванні якого знаходяться методисти-аніматори, організатори-аніматори та аніматори-виконавці. Зміст і рівень діяльності анімаційної служби, робота її різноманітних відділів залежать від завдань та можливостей туристичного комплексу.
Менеджер-аніматор несе відповідальність за:
систематичне та своєчасне вивчення культурних запитів різних груп населення;
розробку та реалізацію соціально орієнтованих дозвіллєвих програм і проектів;
вивчення інноваційних дозвіллєвих технологій та їх використання у роботі з клієнтом;
прогнозування подальшого використання дозвіллєвого потенціалу в туристичній галузі:
ефективне управління анімаційною службою закладу;
впровадження педагогічних методик для забезпечення культурної, декоративно-прикладної, естетичної творчості людини, розкриття її рекреаційного потенціалу;
ініціативність та творчість анімаційної команди;
роботу з колективом та з людьми різного вікового, освітнього, культурного, соціального, статевого, професійного статусу;
реалізацію стратегії розвитку туристичного комплексу, а не лише дозвіллєвої служби організації [10].
Головним завданням методиста-аніматора є методичне забезпечення дозвіллєвих заходів, акцій та програм , а також підготовка та розробка сценаріїв, їх якісна реалізація. Допомагає методисту-аніматору організатор-аніматор, який забезпечує організаційний процес дозвіллєвої діяльності готелю.
Для здійснення перерахованих завдань аніматору необхідно знати основи соціології, педагогіки, психології, економіки, права, управління, режисури, культурології; володіти навичками та вміннями роботи з різними соціально-демографічними категоріями населення; іноземними мовами, знати культуру та традиції інших народів. Такі вимоги до фахівця пояснюються, в першу чергу, тим, що він працює одночасно з туристичними групами, члени яких відрізняються за віком, освітою, соціальним становищем, релігійними поглядами, професією.
Класифікація відвідувачів туристичного комплексу здійснюється за різними ознаками: за віком (діти, підлітки, молодь, дорослі, люди похилого та "золотого" віку), за статтю (чоловіки та жінки), за релігійними поглядами (невіруючі, православні, католики, мусульмани), за професійною приналежністю (військові, вчителі, художники, архітектори) та ін. Загальноприйнятою вважається класифікація туристів за віком, хоча слід враховувати й інші ознаки (національні особливості, інтелектуальний потенціал, матеріальне забезпечення, термін відпочинку).
Дозвіллєві програми в туристичних комплексах можна умовно класифікувати за такими ознаками:
місцем проведення - паркові, клубні, готельні;
віком учасників - дитячі, юнацькі, молодіжні, для дорослих, пенсіонерів;
радіусом дії - районні, місцеві, муніципальні, міжнародні.
Загальновизнаною вважається класифікація дозвіллєвих програм за напрямом діяльності:
рекреаційно-оздоровчі (дискотеки, танцювальні вечори, розважальні програми та вечірні шоу, карнавали, рибальство, ігрові конкурси, спортивні змагання);
спортивні (мандрівки, змагання, велоспорт, плавання, екскурсії, подорожі);
культурно-мистецькі (спектаклі, виставки, концерти, вернісажі, фольклорні акції, художні програми, відвідування музеїв, виставок, галерей);
просвітні (лекції, зайняття за інтересами, зустрічі, інтелектуальні ігри, вікторини, фестивалі) [10].
Дозвіллєва програма має складатися із різноманітних за своєю формою та змістом заходів, викликати у відвідувачів зацікавленість та залучати якомога більше учасників.
Розробка та підготовка дозвіллєвої програми вимагає від організатора дотримання та виконання кількох етапів: формування задуму, планування програми, реалізація та завершення.
Формування задуму дозвіллєвої програми. Головна роль на цьому етапі належить аніматорам як ініціаторам проекту, їх вмінню проаналізувати доцільність проведення конкретної програми, визначити шляхи її ефективної реалізації. На цьому етапі команда аніматорів мас проаналізувати характер цільової аудиторії (вік, стать, соціальний статус, професійну приналежність, національність, стиль і темпи життя, стан здоров’я, активність); сформулювати чіткі завдання та мету дозвіллєвого заходу; визначити час та місце проведення; здійснити попередні розрахунки витрат4 розподілити функції та обов’язки між членами анімаційної команди.
Планування програми полягає в тому, щоб визначити засоби, форми та методи для досягнення мети, виявити матеріально-технічні, кадрові, фінансові та інші ресурси для ефективного втілення програми, здійснити рекламну кампанію запланованих дозвіллєвих закладів, організувати проведення репетицій.
Реалізація програми полягає у фіксації результатів, їх значимості, контролюванні виконання програми, проведенні моніторингу, оцінці програмної діяльності, аналізу зібраної інформації, нормуванні процесу виконання програми. Реалізація запланованих дозвіллєвих заходів передбачає досягнення поставленої мети.
На етапі завершення програми аніматора порівнюють досягнуті цілі із запланованими, аналізують виявлені розбіжності та їх причини, невиконані зобов'язання, вивчають сприйняття програми туристами.
Зростання популярності туристичного дозвілля зумовило розвиток "курортної рекреації". Туристичні комплекси та курортні центри почали використовувати дозвіллєві заклади як такі, що сприяють зростанню прибутковості установи, на території якої відкрито клуб, рекреаційний комплекс, дозвіллєвий центр. Успішно спланована програма дозвіллєвої установи (популярні, зазвичай, приватні клуби) дозволяє завдяки обмеженій кількості її членів та відповідної діяльності закладу значно збільшити прибутковість туристичного комплексу або курорту.
Курортний клуб – це дозвіллєвий клуб, члени якого можуть використовувати для свого відпочинку та розваг будь-які послуги, що надаються курортом. Дозвіллєві клуби можуть створюватися за підтримки курорту або з ініціативи місцевої громади, яка орендує помешкання, земельні ділянки, спортивні майданчики на території курортної зони. Єдиної схеми створення та правил функціонування курортних клубів не існує: на одному курорті члени клубу можуть проводити кілька днів або тижнів щороку і лише в цей час користуватися дозвіллєвими послугами; на іншому - відвідувати клуб регулярно. На ефективність клубної роботи впливає детальний аналіз ринку та груп громадськості, на які буде орієнтуватися клуб. Так. основними клієнтами клубу можуть бути відпочиваючі, місцеве населення, туристи, співвласники курорту.
Аналіз діяльності таких клубів дозволяє стверджувати, що до основних вплів дозвіллєвої діяльності належать спортивні захоплення, активна рекреація та розважальні програми.
Важливими критеріями вдало підготовленої програми клубного членства є обмежена кількість членських місць у клубі; право передавання або продажу членства іншій людині за певних умов; оригінальність дозвіллєвої концепції клубу.
Обмежена кількість членських місць підносить цінність членського місця для потенційних відвідувачів. Їх оптимальна кількість залежить від соціально-демографічної ситуації, привабливості курорту і клубу.
Дозвіллєва концепція клубу повинна містити певні організаційні правила, головними серед яких можна визначити такі:
1. Працівники клубу повинні чітко уявляти відмінність у зацікавленнях членів клубу та відвідувачів курорту. Члени клубу віддають перевагу приватним закладам перед місцями відпочинку загального користування. Однак, відвідувачі курорту також не хочуть відчувати, що вони не належать до групи "обраних" і сподіваються на якісний та цікавий відпочинок.
2. Правильне планування розкладу ігор, система черговості відвідування басейну, гольф-клубу, спортивних майданчиків сприяють зростанню популярності курортного клубу, дозволяють попередити можливі конфлікти між членами клубу та іншими відвідувачами. Атмосферу "винятковості" можна створити, відкриваючи для членів клубу окремі кімнати для відпочинку, їдальні, роздягальні з індивідуальними шафами та ін.
3. Покращити якість дозвіллєвого обслуговування може консультаційний комітет, створений з членів клубу. Як правило, курортні клуби не контролюються їх членами, бо курортна діяльність розрахована на відвідувачів, які приїздять на курорт час від часу., а не перебувають на ньому постійно. Систематична співпраця працівників клубу з членами консультаційного комітету дозволить врахувати поради та рекомендації для поліпшення клубної діяльності. Такі зустрічі дозволяють більш гнучкіше реагувати на потреби членів курортного клубу.
Отже, досвід розвитку індустрії дозвілля в зарубіжних країнах дозволяє зрозуміти специфіку використання дозвілля у туристичній сфері. Можна стверджувати, що в сучасному туризмі розвиваються два напрями: кількісний - будівництво нових туристичних центрів, реконструкція старих будівель та якісний - організація дозвіллєвого обслуговування високого рівня.
Якщо раніше для успіху туристичного закладу мало значення його вдале географічне розташування, якість харчування, умови проживання та досить обмежений вибір екскурсійних заходів, то сьогодні потреби людини у відпочинку, рекреації, розвагах, позитивних емоціях вимагають якісно іншої філософії дозвіллєвої діяльності у туристичних комплексах. Туристичне дозвілля утверджується як дозвіллєва діяльність у туристичних центрах для організації комфортного відпочинку туристів, відновлення фізичних та духовних сил. Дозвіллєві служби відіграють суттєву роль у функціонуванні туристичного комплексу на сучасному ринку індустрії дозвілля.
Зазвичай, клієнтами туристичних комплексів є люди. які не просто бажають фізично та психологічно розслабитися, відновити свої внутрішні сили, але й отримати позитивні емоції, несподівані, приємні враження, хоча б тимчасово забути про буденні клопоти.
Серед основних принципів дозвіллєвого обслуговування у туристичних комплексах можна назвати такі: індивідуальний підхід, комплексність в організації дозвіллєвих заходів, систематичність проведення дозвіллєвих заходів та їх цілеспрямованість, свобода вибору та добровільність участі, театралізація, синтез усіх видів мистецтв.
Складність підготовки туристичного аніматора для організації туристичного дозвілля полягає в тому, що характер професійної діяльності вимагає від нього широкої ерудиції: від основ соціальної та культурної політики держави, загальної організації системи соціального забезпечення, специфіки функціонування дозвіллєвої та туристичної інфраструктур, від демографічних особливостей до конкретних методів роботи з різними верствами населення. Фахівець з туристичного дозвілля повинен бути фізично витривалим і здоровим, вміти переносити психічні навантаження, володіти багатьма професійними навичками, щоб вирішувати проблеми з питань соціології культури, педагогіки, психології, соціальної роботи.
Види анімаційних програм в підприємствах ресторанного
господарства
У переддень свят ресторани традиційно закидають гачки для клієнтів.
Ринок підприємств ресторанного господарства характеризується швидким зростанням, урізноманітненням надаваних послуг, а отже ресторанне підприємство вже не може діяти самостійно та незалежно від інших.
Навколишнє і внутрішнє середовище підприємства складається з численних факторів, кожен з яких певною мірою впливає на життєдіяльність підприємства. Усі фактори, які визначають конкурентоспроможність підприємства громадського харчування можна поділити на з групи:
фактори макросередовища;
фактори мікросередовища;
внутрішні фактори.
Фактори макросередовища характеризуються тим, що вони не справляють прямого впливу на оперативну діяльність підприємства, проте повністю диктують умови його діяльності, формулюють цілі та принципи здійснення діяльності у перспективі. Підприємство не здатне впливати на фактори макросередовища, а може лише пристосовуватись до них. Фактори нижчого рівня, що впливають на конкурентоспроможність підприємства і обов’язково враховуються при формуванні стратегії підприємства – це фактори мікросередовища. Фактори мікросередовища здійснюють прямий вплив на процес управління підприємством [17].
Отже, щоб вести прибуткову діяльність в умовах дії цих факторів необхідно до них пристосовуватись, вдало маневрувати у сфері надання послуг та жорсткої конкуренції за клієнта. Підприємства ресторанного господарства намагаються будь-що привабити відвідувача саме у свій заклад, тому і створюють всеможливі розважальні програми, намагаються виділитись, запам’ятатись з кращого боку. Щоправда, нестандартних методів залучення відвідувачів поки що бракує.
Клієнти ресторанів, як відомо люди не бідні. Вони мають можливість співставляти побачене у нашій країні і за кордоном, оцінювати професіоналізм креативників, художників, дизайнерів, а також дирекції. Елітність ресторану не говорить про його відвідуваність. Якщо випадковому клієнту сподобається кухня чи інтер’єр, то це ще не означає, що він прийде туди знову. Повинна відчуватись перспектива закладу. І тоді клієнт приведе сюди свого друга, сім’ю, партнера, щоб чимось здивувати. А таких ресторанів дуже мало. Людям потрібні нові емоції. [15]
Традиційними святами у ресторанах є не лише червоні дати календаря, приміром, Новий рік чи 8 Березня. До «головних» свят ресторатори відносять день Св. Валентина, 1 квітня, Масляну, Великдень. Більшість ресторанів української кухні святкують день Св. Миколая, Івана Купала. Не залишається поза увагою і Хелоуїн. На свята кожен ресторан намагається розважити своїх відвідувачів, приготувати що-небудь особливе, і не тільки зі страв. Утім, з огляду на високу конкуренцію в ресторанному сегменті й брак професіоналів, обізнаних у промоутерстві цього напряму бізнесу, акції ресторанів часто дублюють одна одну. Набір пропозицій, як правило, однотипний — святкове меню, конкурси-розіграші, музична програма. Насправді ж для відвідувача у святковий день не має значення програма (окрім новорічної), оскільки на свято зазвичай вибирають відомий заклад, який вже не раз відвідували і можуть бути певні, що свято не буде зіпсовано. До того ж, в успішному і розкрученому ресторані на свята зал обов’язково буде повним. Як зізнаються самі ресторатори, основними відвідувачами на свята найчастіше є постійні клієнти. Спеціальні святкові меню розробляють з урахуванням сезону (зміна меню відповідно до сезону — звичний маневр рестораторів, щоб здивувати клієнтів), традицій, орієнтуючись на основного відвідувача. Наприклад, до 8 Березня значно поповнюється пропозиція десертів. На Масляну млинці подаватимуть навіть у ресторанах італійської і французької кухонь. Практично в кожному ресторані у піст з’явиться спеціальне меню. Окрім меню до свята змінюють й інтер’єр — додають відповідних декорацій. Навесні це переважно квіти, живі або штучні, букетики у вазочках на столах, ікебани. У багатьох ресторанах 8 Березня кожній відвідувачці обіцяють подарувати квіти. Святковий настрій гостям створює не лише антураж. Наприклад, на Масляну в «О’Панасі» усі охочі можуть спробувати власноруч спекти млинець і навіть пригостити своїм витвором інших (за їхнього бажання); на Івана Купала гості плетуть вінки, у день Св. Миколая діти отримують подарунки, а на свято Хелоуїн малеча приходить у маскарадних костюмах.
Як правило, клієнтам пропонують виграти приз у конкурсній святковій програмі. Зазвичай проводять шоу-програму, запрошують відомих шоуменів, артистів, співаків. Нарешті, серед святкових заходів рестораторів присутні дисконтні програми. А до весняних свят постійні відвідувачі деяких ресторанів отримують подарунковий сертифікат на 50-100 грн.
Витрати на свято передусім залежать від креативності та можливостей рестораторів. Найдорожчою розвагою є виступ естрадної зірки, гонорар якої становить кілька тисяч доларів за вечір. Ресторан зазвичай компенсує «зіркові» витрати, продаючи на святковий вечір квитки, що коштують гостям ресторану в середньому $100 на персону (залежно від популярності зірки). Хоча розважальні програми за участю зірок ресторатори розцінюють як найвигідніші, вони все одно не дають надвисоких доходів. За словами рестораторів, зростання виручки у святковий вечір з музичним оформленням не перевищує 10-20% (порівняно з буденними вечорами), а подеколи ресторани навіть зазнають збитків. До того ж останнім часом попит на послугу «страви плюс зірка» знижується. Як пояснюють самі клієнти ресторанів, часто в оплачений набір не входять улюблені страви і напої, а вартість квитка на «зірковий» вечір надто завищена.
Натомість отримати у святковий вечір гарантований прибуток ресторанам дозволяють так звані спільні акції з творчими особистостями, що набули поширення лише торік. Так, у ресторані «Le Grande cafe» на свята спільно з художніми галереями проводять своєрідні міні-аукціони картин — під час вечері можна просто споглядати (і навіть придбати) картини. Поширюється також практика співпраці ресторанів з модельєрами. Наприклад, ресторан «Тампопо» проводить «Аукціон ексклюзивних сумок» з Вікторією Гресь, спільні покази з дизайнером Віктором Анісімовим на «Сезонах моди». «Декаданс-хауз», «Марокана», «Le Grande cafe» спільно з бутиками дизайнерського одягу проводять фешн-покази. На 8 Березня в «О’Панасі» планують провести дефіле вечірніх суконь.
Утім, як зазначають ресторатори, головною метою проведення святкових акцій є не стільки залучення нових клієнтів, скільки підвищення лояльності постійних відвідувачів та інформування потенційних клієнтів. Промо полягає не лише в директ-мейлі (розсилці повідомлень, інформації постійним клієнтам), а й в анонсуванні того чи іншого заходу, тобто в прямій рекламі, яку ресторани використовують дедалі частіше.
Заклади ресторанного господарства найчастіше пропонують своїм клієнтам такі розваги, як : DVD, TV, дискотека, жива музика, ігрові автомати, карооке, концерти за участю популярних співаків чи естрадних артистів, міні-гольф, шоу, відеопроектор, відео, більярд, танцпол, стриптиз-шоу, еротичне шоу, еротичний театр, рибна ловля, пляж на березі озера, поле для пляжного футболу, поле для пляжного волейболу, сауна, нарди, танок живота, нью-витребеньки, міні-казино, жива музика на замовлення.
Закладам ресторанного господарства не обов’язково самостійно створювати анімаційні програми та витрачати час на їх підготовку і реалізацію, адже не кожне підприємство має змогу утримувати анімаційну службу. Для таких випадків на ринку послуг діють спеціальні організації, підприємства, фірми, що професійно займаються організацією різноманітних розважальних заходів [Додаток 1].
Наприклад, мережа ресторанів «Козирна карта» пропонує своїм клієнтам відвідати традиційне свято Жирний Четвер – кульмінація карнавального місяця, який святкується в ресторані щороку – парад карнавальних масок, флірт і кокетування синьйор, щедрість і галантність синьйорів, аукціон авторських ляльок від художньої галереї, популярні співаки та ведучий програми – відома телезірка.
У ресторані «Мамбо» проводять Бразильський карнавал: море захоплюючої музики від знаменитого музичного колективу «СМАК bend»; танцювальний марафон з Давай-Бразерс молодшим; танцювальне шоу у виконанні шоу-балету «Фрідом» і за участю персоналу «Мамбо»; м'ясне шоу і пригощання від партнера Бразильського Карнавалу; карнавальний хід і школа самби з балетом Румберос, а також маса веселих конкурсів, участь в яких заохочується призами і сюрпризами; гості, що прийшли в карнавальних костюмах, зможуть взяти участь в карнавальному ході.
В дитячому ресторані «Чиполіно» проводиться конкурс малюнків серед його юних відвідувачів, переможці отримують подарунки.
В салоні-ресторані «Дежавю» до дня захисника Вітчизни пропонується спеціальна програма: обслуговування цілою дивізією струнких сержантів в спідницях, несподівані розіграші і пустотливі конкурси з неодмінними призами. Особливу атмосферу святу додасть виступ музичного колективу «MERRY WEATHER HUNTERS».
Ресторан французької кухні «Марше» запрошує всіх на Фестиваль Квітів, який проходитиме з 5 по 8 березня. Зали ресторану утопатимуть в запашних композиціях і букетах з тюльпанів, гіацинтів, орхідей амарилісів, лілій, альстромерій. Якщо ж який-небудь букет припаде до смаку Пані, його можна буде придбати. Кожен вечір під час Фестивалю проводитиметься шоу професійного флориста, який створить букет або квіткову композицію на ваш смак. [3]
В березні в ресторані «Креп Де Шин» готують 2 чудових події, які зацікавлять всіх прихильників живопису і любителів французької вишуканості. Вперше в Києві в ресторані «Креп Де Шин» пройде Фестиваль Фіалок – улюблене свято сонячної Тулузи. З 1 по 8 березня «Креп Де Шин» запрошує всіх покуштувати "Фіалкове морозиво" з крапельками шоколаду, «Фіалковий мармелад» - мармелад з секретними інгредієнтами, фіалковий торт «Квітка Жозефіни» - традиційні французькі ласощі з кремом, фіалковий лікер. І все це подається із справжніми цукатами з квіток фіалок і пелюсток Фіалок. Спеціально для прекрасних пані до 8 березня ресторан «Креп Де Шин» готує святкове убрання – тут буде море фіалок. Спеціально для художніх гурманів в «Креп Де Шин» в березні відбудеться Нова Виставка картин Сергія Шулими «Фантазії в стилі неомодернізму».
Ресторан «Дежавю» 8 березня запрошує всіх на феєричне і непередбачуване шоу: вперше буде вибрано Королеву ресторану «Дежавю». Голосувати за королеву ресторану будуть його гості. А в кінці вечора всіх жінок чекає романтичний музичний сюрприз. [3]
8 березня в рамках святкової вечірки Concert-hall казино FreeДом представляє увазі відвідувачів допрем'єрний показ ексклюзивного музично-танцювального шоу «ПА». У головних ролях:
- Владислав Яма – володар Кубка України, переможець відкритого чемпіонату Лондона по спортивних танцях, фіналіст телевізійного проекту «Танці із зірками» і новий секс-символ України.
- Олена Шоптенко – двократна чемпіонка світу за латиноамериканською програмою і за програмою 10-ти танців, а також переможниця телевізійного проекту «Танці із зірками».
- Легендарний FREEDOM- ballet
Режисер-постановник – Олена Коляденко.
Ведучий вечора: прославлений танцюрист, заслужений артист України Григорій Чапкіс.
Є дві дійові особи – він і вона. Вона – вишукана і витончена дівчина з вищого суспільства, оточена розкішшю і гламуром. Її доля – блищати на світських раутах і спостерігати життя лише з вікна дорого автомобіля. Він – представник модної, волелюбної вуличної тусовки, що не приймає пафос, показну розкіш і рафінованість того суспільства, де обертається вона. Вона ніколи б не змогла познайомитися з таким хлопцем як Він, коли б не танець...
Романтичну та іронічну, життєрадісну і смішну love story сучасного Ромео і Джульєтти, самий креативний хореограф України Олена Коляденко, розповідає як блискуче «схрещення ніг, схрещення рук, доль схрещення». Так народжується розкішний мюзикл, шикарний музичний кліп, що примушує глядача жадібно ловити кожен рух, кожну ноту, кожен погляд дійових осіб. «ПА» – це блискучий мікс танців, музики, світла, ефектних костюмів, яскравих образів, нових технологій, незвичайних декорацій і лазерного шоу. Вперше на одній сцені зібрані зірки всіх жанрів – від класичного бального і сучасного танцю до циркового мистецтва. У цій прекрасній казці, зіграній під віртуозний акомпанемент професійного оркестру, унікально навіть світлове оформлення. Неповторна суміш театрального світла і лазерного шоу, приправлена численними візуальними ефектами, створює на сцені і в залі атмосферу іншої реальності. «ПА» – чудова і драматична, смішна і романтична феєрія, що стала для багатьох людей життям і смертю, зоряною годиною і вічною любов'ю. Ціна квитків: 1000, 800, 600 грн. (знижка за номіналом Вашої «Козирної карти»). [3]
Відзначенням «червоних дат» свята в ресторанах не обмежуються. Практично в кожному закладі є свої оригінальні акції, одним з різновидів яких є день народження ресторану, куди також запрошують постійних відвідувачів. Мережа ресторанів «Козирна карта» традиційно проводить «Козирну party». «Тампопо» відсвяткував 80-річчя краватки, щороку проводить чоловічий і жіночий «Аукционы замечательных людей». Серед нетрадиційних для вітчизняного ринку (подеколи навіть шокуючих) методів впливу — складання оригінального меню, наприклад, «Меню насолод» для... собак і котів [3].
Будь-яке свято для ресторану — привід заявити про себе і проявити лояльність до своїх клієнтів. Якщо у святковий день ( день народження, 8 Березня, навіть 23 лютого) ресторан виявляє до свого відвідувача особливу увагу, це практично гарантує вдячність клієнта, яка в подальшому може вилитись у частіші відвідування, рекомендації закладу своїм знайомим.
Історія організації розваг для відвідувачів розважальних закладів пройшла довгий та цікавий шлях.
Перше стало діюче кабаре у Львові, тобто літературно-мистецький театр «Вулик» (Ul), з’явилося пізніше, ніж у Кракові та Варшаві і проіснувало недовго. В період, що передував експансивному розвиткові кабаре, тобто на зламі ХІХ та ХХ ст. і під час його апогею перед Першою світовою війною, а потім еволюції до норм ревю та радіозабави у міжвоєнне двадцятиліття – у Львові було достатньо різноманітних естрадних видовищ, чудових артистів, що брали в них участь, і публіки, що охоче ходила на вистави. А тому Львів небезпідставно вважався найрадіснішим й найбільш співочим містом, а його мешканці славилися надзвичайним почуттям гумору.
На зламі століть крім будівлі театру, у якому йшли драматичні вистави,
У кав’ярнях передмістя, влаштованих на зразок віденських та паризьких, діяли вар’єте, які по-домашньому називалися театрами розмаїтості ( teatry rozmaitosci). До найстарших належав «Орфей Клінсберга» (Orfeum Klingsberga) на вул. Зіморовича, 17 (згодом там був будинок Педагогічного товариства), у якому виступали німецькі й угорські артисти. Популярним серед глядачів-багатіїв та золотої молоді було «Вар’єте Брістоль» Зиґмунда Зенгута (Variete Bristol) на вул. Кароля Людвіка, а також «Казино де Паріс» Францішка Мошковіча (Casino de Paris), що по вул. Рейтана, 9 (Мошковіч вже незабаром став королем львівських, а потім й варшавських реставраторів). Більш демократична бідніша публіка навідувалася до «Колізею» Германів (Colosseum) по вул. Сонячній. «Колізей» мав велику театральну залу, де можна було поставити більші видовища.
Розважальні вечірки організовувались і в науково-культурних закладах, у Міському клубі – Kasyno Miejskie (вул. Академічна, 13), Літературно-мистецькому гуртку – Kolo Literacko-Artystyczne (Пасаж Міколяша), товаристві «Сокіл-Матір» – Sokol-Macierz (Зіморовича, 8) й «Зірці» – Gwiazda (Францисканська, 7) організовували так звані гумористичні вечори за участю мандрівних акторів-аматорів, куплетистів, декламаторів, а також артистів, що працювали у театрі і час від часу влаштовували індивідуальні виступи. На малих естрадах цих залів глядачі дивились на тодішніх зірок або – використовуючи визначення Людвіка Семполінского – «великих артистів малих сцен».
Справжнє мистецьке кабаре, тобто таке, що славилось би паризьким родоводом (виводилося від славного «Чорного кота» (Chat Noir)), німецько-австрійськими зв’язками (Simplicissimus, Nachtlicht, Flederhaus) й оригінальним рідним гумором («Зелена кулька» – Zielony Balonik, «Момус» – Momus), приймався у Львові поступово, долаючи різні перешкоди.
Творці кабаре-забав довго прицінювалися, аж доки у суботу, 11 грудня 1909 р., у залі Літературно-мистецького гуртка у Пасажі не влаштували перший вечір. Це ще не була інавгурація першого театру кабаре. Це була просто спроба ознайомити публіку із новим мистецтвом.
Нарешті він з’явився! Його назвали Літературно-мистецьким театром «Вулик» і відкрили наприкінці березня 1911 р. у будинку Страхового товариства «Assicurazioni Generali», що по вул. Коперніка, 3, у якому свій маленький бізнес і кімнату для сніданків мав Альберт Сковрон. У приміщенні, яке називали пивничкою або «будою у Сковрона», була невеличка сценка і близько 40 столиків. Вистави відбувалися чотири рази на тиждень, програми, які складалися із сольних виступів і веселої одноактівки, яка називалася на французький манер «ревю», змінювалися кожні кілька тижнів. На чолі цього всього стояв сатирик і фейлетоніст «Слова Польскєго» (Slowo Polskie), на щодень відомий адвокат Клемент Вейц, він мав літературний псевдонім Клеве. Збєжховскому перепала пальма першості, а оскільки перед вибухом Першої світової війни він був ініціатором незліченної кількості кабаре-забав, то його можна було – і без перебільшення назвати батьком львівського кабаре. Він запровадив до програм «Вулика» жанр паризької бандитської пісеньки. Адаптований ним «Valse Brune», відомий також під назвою «Вальс ночі» (Walc nocy), став першим шлягером, який наспівувала львівська вулиця і запозичували інші довоєнні кабаре-театри.
Отже, можна зробити висновок, що організація анімаційних програм для відвідувачів закладів ресторанного господарства завжди була одним з вагомих та невід’ємних засобів привернути і утримати клієнтів саме в своєму закладі.
Розділ 2. Характеристика анімаційних програм підприємства
Загальна характеристика підприємства
В даній курсовій роботі характеристика анімаційних послуг буде проводитись на прикладі підприємства «Мі100».
Розважальний центр «Мі100» є одним з найбільших закладів розваг та відпочинку в західній Україні. «Мі100» − це якісно новий підхід до організації відпочинку людей різних вікових груп. За відносно недовгий час існування (відкритий на початку 2004 року) постійними партнерами розважального центру стали провідні компанії українського ринку: Київстар, UMC, Перлова, Союз Віктан, ТРК Люкс, Брітіш Амерікан Тобако, Час Пік., Магнус, Брокард. До цього переліку постійно додаються нові назви. Він являє собою популярний, престижний заклад, що гарантує якісний відпочинок для своїх відвідувачів, а також створює серйозну конкуренцію для аналогічних закладів як Львівщини, так і регіону в цілому.
Розташований розважальний центр за адресою 79060, м. Львів, вул. Наукова, 7. Таке розташування є доволі вигідним: до «Мі100» легко дістатись, крім того поруч розташований готель «Супутник», що є вигідним для гостей міста. Дата відкриття розважального комплексу: 08.05.2004.
Телефон: (0322) 44-71-96.
Факс (0322) 44-71-97.
E-mail: [email protected]
Загальна площа центру дозволяє орендувати заклад для корпоративної вечірки, презентації, фуршету. Проектор і великий екран роблять успішною будь-яку конференцію. Провідні компанії і торгові марки вже знають про це і влаштовують свої презентації саме в «Місті». Бути гостем «Міста» приємно і зручно − автостоянка з охороною; всі фінансово-кредитні операції можна проводити як в готівці, так і за допомогою кредитних карток або безготівкового рахунку.
Управління даним розважальним комплексом здійснюється безпосередньо його директором, а також фінансовим директором (головним бухгалтером), який проводить усі розрахункові операції. «Мі100» − це потужний багатофункціональний комплекс, отож цілком закономірним є його диференціація на окремі структурні підрозділи, а саме:
Господарчий;
Сервісний;
Арт-відділ;
Рекламний відділ.
На чолі кожного відділу стоїть його директор. Загалом комплекс обслуговує 260 осіб персоналу, що працює позмінно, в залежності від завантаженості підприємства, певних подій (вечірок, корпоративів, змагань тощо).
Розважальний центр «Мі100» надає своїм клієнтам такі послуги як:
Паб;
Боулінг;
Дискотека на 500 відвідувачів ( 250 посадочних місць);
Казино;
Ресторан;
Стрип у VIP зоні;
Більярд;
Паркувальний майданчик на 60 автомобілів;
Кінотеатр на 250 місць;
Бари у відділі боулінгу, відділі відпочинку, в казино, на дискотеці, в пабі;
Різноманітні розважальні програми;
Система карток для постійних клієнтів.
«Мі100» має власний розклад на тиждень, згідно якого проводяться всі програми в розважальному центрі:
Понеділок: вихідний;
Вівторок: вихідний;
Середа: музика хіти , вхід для чоловіків 15 грн., жінкам − 10 грн.;
Четвер: sex і «Мі100» − жіночий день, вхід для дівчат та жінок 5 грн., пропонується чоловічий стриптиз і коктейль, музика хіти; вхід після 23.30 для чоловіків − 30 грн., для жінок − 5 грн.;
П’ятниця: friday selection − день клубної музики різних стилів і напрямів, гості з інших прогресивних клубів Батьківщини;
Субота: концертний день show night, музика, клубні виконавці, вхід для чоловіків − 30 грн., для жінок − 20 грн.;
Неділя: end week end , музика house, R&B, вхід для чоловіків − 20 грн., для жінок − 10 грн.
При купівлі вхідного квитка відвідувачам видається талон на який можна замовити продукцію в барах, чи розрахуватись за боулінг тощо. Ціни на продукцію, що пропонується в барах та ресторані не змінюється залежно від проведення певних заходів, змінюється лише вартість вхідного квитка. Це крок назустріч споживачам, котрі не турбуються через непередбачувані зміни, знають на що вони можуть розраховувати в той чи інший час.
Розважальний комплекс «Мі100» активно співпрацює з різними спонсорами. Зокрема фірма «Фабрика» надає шоу-балету та розпоряднику вечірок одяг для постійного користування в обмін на рекламу: у приміщенні дискотеки розміщуються два банери «Фабрики». Крім того комплекс співпрацює з радіо: в обмін на оренду приміщення в «Мі100» для проведення різноманітних вечірок радіохвиля дає рекламу протягом свого ефіру. Така співпраця проводиться на постійній основі і є економічно взаємовигідною для обох сторін.
Для відвідувачів розважального центру «Мі100» розроблена спеціальна дисконтна система карток, що дають їх власникам певні знижки на послуги комплексу, а також на вхід на всі розважальні заходи, що тут проводяться. Заклад дбає про своїх відвідувачів, власників карток, тому інформація про проведення різноманітних програм та інша інформація розсилаються клієнтам по sms. Така політика створює у людини відчуття приналежності до клубу, певних привілеїв, підвищує позитивне ставлення до закладу, заохочує його відвідати, адже не кожен отримує таку розсилку інформації, а лише постійні клієнти.
Існує система карток трьох рівнів:
VIP картки − вони надаються лише заможним постійним клієнтам, що здатні залишити у цьому закладі певну суму. Їх власники обслуговуються у VIP залі, мають пені привілеї та додаткові можливості;
«Постійний клієнт» − це стандартна картка для відвідувачів розважально центру, яку може придбати кожен. Вона надає знижки на 5%, 10%, 20%;
«ЯскраваЯ» − це особлива картка жіночого клубу, якою володіють лише вродливі дівчата. На відміну від попередніх карток, цю неможливо придбати, її можна лише отримати у подарунок. Якщо перші дві картки вказують на певний соціальний статус та матеріальний стан клієнта, то «ЯскраваЯ» картка надається не залежно від цих факторів. Для її отримання необхідно подати заповнену анкету та дочекатись результату [Додаток 3].
Надання таких карток як «ЯскраваЯ» є атрактивним заходом, тобто це спрямовано на приваблення відвідувачів, створення у них зацікавленості у цьому закладі, прагнення отримати картку. «ЯскраваЯ» − це картка, що надає не лише пільговий вхід у заклад, а ще і знижки від 5 до 50% на послуги ряду визначених підприємств: бутиків, салонів краси, магазинів одягу, клінік тощо. З кожним з включених у список закладів «Мі100» уклало відповідний договір. Багато підприємств самі пропонують включити їхні заклади до переліку «ЯскраваЯ». Крім того заклад є зацікавленим у тому, щоб його відвідувало якомога більше красунь − це приваблює відвідувачів і збільшує прибутки підприємства.
Анімаційні послуги підприємства
Розважальний комплекс «Мі100», як один з кращих у Західному регіоні, надає своїм відвідувачам повний комплекс різноманітних розваг. Тут поєднані боулінг, дискотека, ресторанне господарство, більярд, казино, анімаційні програми та інше, що разом утворюють потужний розважальний заклад.
За словами директора «Мі100», серед жителів міста Львова частка їхньої аудиторії становить приблизно 20 тисяч відвідувачів. Зрозуміло, що утримувати таку аудиторію дуже важко, адже на сьогоднішній день на Львівщині діє величезна кількість культурно-розважальних закладів та закладів ресторанного господарства. Тому даний комплекс намагається йти на крок попереду своїх конкурентів та якомога повніше, а головне − якісніше, задовольняти зростаючі потреби споживачів. Розробкою та реалізацією анімаційних програм займаються арт-директор та менеджер з реклами, що також займається співпрацею з іноземними артистами, організацією їхнього прийому, розміщення, проведення запланованого виступу тощо.
Характеристика розважальних послуг, що надає «Мі100»:
1. У розважальному комплексі «Мі100» є дискотека, що діє з середи по неділю відповідно до розкладу днів. Щоп’ятниці проводиться програма «Клубна п’ятниця», щосуботи шоу в пабі «Дискотека 80-х».
Для проведення вечірок в цьому центрі є власний шоу-балет, що складається з 3 хлопців та 6 дівчат. Для створення балету проводився спеціальний кастинг, тому поряд з ді-джеями виступають професійні пі-джеї.
На свята, на зразок Нового року, Восьме березня чи дня Святого Валентина організовується спеціальна програма. Такі заходи , як правило, широко рекламуються на радіохвилях, з допомогою афіш, відповідно до розмаху свята, що планується, та публіки на яку воно розраховане. Наприклад, на Новий рік була запрошена група «Бакара», створено новорічне шоу з різними конкурсами. День Святого Валентина відзначився вечіркою від радіостанції MFM. Це не була закрита корпоративна вечірка, сюди міг потрапити кожен відвідувач. Ведучий концертних програм популярний MC Вітамін.
Гучна дискотека проводиться на день народження розважального центру «Мі100» − 19 лютого. Для її проведення був запрошений відомий німецький DJ Tomka, котрий відзначив високий професіоналізм персоналу «Мі100» з організації його прийому та проведенні свята. Такий відгук є важливим елементом у створенні іміджу закладу, адже посилаючись на схвальну оцінку популярних артистів значно легше завоювати довіру та прихильність з боку інших діячів шоу-бізнесу, це розширює перспективи і можливості даного підприємства. На святкування дня народження була також запрошена російська група «Технологія», що стало приємним сюрпризом як для старшого покоління, так і для молоді. Проводились конкурси з публікою, котра мала відгадати хто ж буде виступати. Пара переможців отримала від розважального центру «Мі100» путівку у «Бухту вікінгів» на двох на цілий день. В цю путівку були включені всі можливі послуги, що надаються цим закладом готельного господарства.
На аналогічних заходах постійно проводиться інтерактив з публікою, розіграш призів тощо. Якщо проводиться корпоративна вечірка чи закрита вечірка, відповідно створюється особлива розважальна програма, узгоджена до побажань замовника. При цьому призи надаються за рахунок замовників.
Вхід на закриті вечірки лише за запрошеннями, на звичайні вечірки у «Мі100» вхід коливається від 5 до 30 грн., на день народження закладу −50 грн., вхід для жінок зазвичай дешевший ніж для чоловіків.
У ніч з суботи 2 вересня 2006 р. на неділю 3 вересня 2006 р., відбулася вечірка під егідою Національної премії індустрії нічного життя Medoff NightLife Awards в «Mi100», кращому нічному клубі Львова. За оцінками Премії MEDOFF NIGHTLIFE AWARDS-2006 кращим клубом Львова був визнаний нічний клуб «Мі100». Також, за підсумками інтерактивного і експертного голосувань, кращими були названі атмосфера і вечірки цього закладу. Отже, розважальний центр "Мі100" презентував спеціальну Вечірка Нагородження. Цвяхом програми був саунд-парад кращих ді-джєїв Львова. Грали: Paul Wheaten, Lemberg, VIKK, Roma Shpak, Romik, Van Gogh під керівництвом кращого ді-джея Львова за версією MEDOFF NIGHTLIFE AWARDS-2006 BURATINO.
2. Ресторанне господарство представлене рестораном та барами. У розважальному комплексі діє кілька барів.
Бар в зоні боулінгу − розрахований на гравців в боулінг та глядачів, доцільність його функціонування зумовлена також проведенням змагань з боулінгу, тобто значним зростанням клієнтів яких необхідно швидко і якісно обслуговувати; цей бар виступає як додатковий канал обслуговування;
Паб − це спортивний бар, розташований у підвальному приміщені закладу, кількість місць: 90. Його затишний інтер’єр та атмосфера розраховані на прихильників спорту і суміжних подій. В цьому приміщенні розміщенні 3 великих плазмових екрани, є відеопроектор, звукові колонки. Все створено для комфортного і цікавого перегляду різноманітних матчів у колі друзів. Перед кожною спортивною подією (футбол, баскетбол, біатлон, теніс тощо) проводиться анонс цих подій. Також є більярдні столи, кальян ( від 30 грн.), “живі” концерти: четвер − пивна вечірка для чоловіків (армреслінг і багато пива), п`ятниця − живий звук Олена Корнієва, субота − живий звук Павло Табаков. Поєднання бару і прямої трансляції спортивних подій є популярною і прибутковою справою, що спричинює появу аналогічних закладі у Львові.
На постійній основі у Пабі проводиться гумористичне шоу «Нічний квартал»: здійснюється презентація проекту львівського КВК, а також була запрошена студія «95 квартал» на чолі з В.Зеленським, що користується великою популярністю. До уваги відвідувачів на кожному столику є спеціальна програма-розклад виступів популярних артистів, гумористів тощо, тож кожен сам обирає собі шоу до душі.
Пиво у пабі
Назва Об’єм, л. Ціна, грн..
Beck’s 0,3 7
Стелла Артуа 0,3 5
Чернігівське 0,3 3
Claustha Leer пляшка 13
Desperados пляшка 16
Рогань 0,5 6
Талер пляшка 6
Амстелл пляшка 12
Асохі пляшка 13
Кірін пляшка 13
Футбол-меню
Назва Вага, г. Ціна, грн.
Смажені індичі крильця «Діно» 250/150 25
Смажені свинні ребра 150/150 25
Бари в зоні дискотеки, казино, зони відпочинку розраховані на відповідний контингент відвідувачів, та загалом пропонують однакову продукцію, відповідно до укладеного меню.
Літній майданчик − розрахований на прийом гостей у теплу пору року, для розваг клієнтів тут встановлюється великий телеекран та проводиться трансляція розважально-гумористичного телешоу «Камеді Клаб», є музичне оформлення.
Ресторан в українському стилі пропонує різноманітні національні страви та європейську кухню, музичне оформлення. Час роботи : з 10.00 до останнього клієнта. Гуцульський ресторан «Панський шинок» на День Незалежності відвідували зірки Євробачення. [Додаток 2]
3. Найбільший боулінг на Західній Україні може задовольнити потреби найазартніших шанувальників цієї гри. Устаткування – 8 доріжок «BRANS WICK» пляшка – на даний час якнайкраще в боулінг-індустрії. Крім того, завдяки машині «BRANSWICK FOENIX KEGEL» є можливість індивідуальної натерки доріжок. Відвідувачам, у яких немає досвіду гри в боулінг, допоможуть інструктори або електронні викладачі.
Сosmic bowling – це одна з особливостей вечірньої роботи боулінг залу. За допомогою спеціального освітлення зал перетворюється на простір з несподіваними візуальними ефектами. Cosmic bowling – стильна розвага, ідея, що змінила уяву про саму гру. В боулінг залі регулярно проводяться любительські чемпіонати з боулінгу, які є справжньою подією не тільки для розважального центру, але і для культурно-розважального життя всього міста. Кожного разу чемпіонат привертає велику кількість учасників; створюються справжні команди гравців. Призи за перемогу складають суму від 5 до 20 тис.грн.
Особливим досягненням безумовно є проведення в боулінг залі «Мі100» Чемпіонату України по боулінгу, який завжди відбувався в Києві. Це вперше, коли фінал Чемпіонату вийшов за межі столиці. Приємним є той факт, що організатори Чемпіонату високо оцінили професіоналізм персоналу, технічне забезпечення і власне організацію самого заходу. Задоволеними залишилися і учасники, і гості, і глядачі. Спеціально для дітей є дитяча кімната, де діти знайдуть нових друзів і різноманітні розваги, за дітьми доглядає вихователь. Година в дитячій кімнаті коштує 10 грн. [11]
Вартість доріжки за годину (вказано в грн.)
Дні/години 10:00 - 18:00 18:00 - 20:00 20:00 - 24:00 24:00 - ...
Понеділок Середа 60 60 90 60
Четвер 60 60 120 90
П`ятниця 60 120 165 165
Субота 75 120 165 165
Неділя 75 120 165 105
4. Розважальний комплекс «Мі100» пропонує відвідувачам також більярд: є 3 більярдних столи. Більярд-клуб запрошує усіх шанувальників та майстрів більярду на турнір з пулу. Години роботи залу: з 10.00 години до останнього клієнта. Вартість за 1 годину – 40 грн. [Додаток 2]
5. У зоні VIP “Монро” для клієнтів закладу пропонують стриптиз-шоу. Виступають як резиденти клубу, так і зірки з інших міст України. [Додаток 2]
6. Розважальний центр «Мі100» співпрацює з радіохвилею. Має власну радіопередачу на радіохвилі MFM – «Диско 80-х». Вечірки радіохвилі MFM, що проходять у приміщенні розважального закладу, збирають чималу публіку.
«Мі100» також виступив орендодавцем для проведення чемпіонату з дартсу, організаторами якого виступила львівська спілка дартсменів. Переможцям були вручені грошові призи за рахунок організаторів заходу.
Розділ 3. Дослідження впливу анімаційних послуг на ефективність
діяльності підприємства
Характерною рисою сьогодення є розвиток індустрії надання послуг. Це зумовлено передусім не лише покращенням матеріального стану населення, але й зростанням його запитів щодо проведення дозвілля. Чим вищі прибутки людини, тим більше вона може витрати на задоволення передусім своїх культурних і духовних потреб, а не лише та фізичних. Тому спостерігається такий стрімкий розвиток туризму у світі, динамічний розвиток сфери розваг. Як відомо, потреби людини безмежні і здатні зростати. Їх задоволення приносить підприємствам колосальні прибутки, головне правильно та високопрофесійно зорганізувати свою діяльність. Використання анімаційних програм впроваджується скрізь, де це має доцільність, адже це є додатковим прибутком, засобом привернути і утримати клієнта.
З теоретичної точки зору, використання різноманітних культурно-розважальних заходів у закладах ресторанного господарства повинні приваблювати велику кількість нових відвідувачів, а отже і збільшувати прибутки підприємств харчування. Та на практиці виявляється, що створення анімаційних шоу-програм не завжди виправдовує вкладені у їх створення, розробку і реалізацію затрати коштів та часу. Як стверджують ресторатори, підприємство може отримати прибуток приблизно на 5-20% більший звичайного, на стільки ж зростає і наповненість залу, а можуть залишитись у втратах.
Зі слів директора розважального комплексу «Мі100», їхній заклад завжди отримує прибуток від будь-яких розважальних програм, що там проводяться.
На відміну від звичайного ресторану чи бару, великий розважальний комплекс має значні переваги в організації масових заходів. Поєднуючи у собі кілька структур задоволення потреб клієнтів (бар, ресторан, боулінг, більярд, дискотека тощо), «Мі100» завжди знаходить свого відвідувача. Крім того, маючи велику територію, цей заклад може виступати як орендодавець для великих масових подій, як от спортивні змагання, грандіозні вечірки, концерти, тобто за будь-яких обставин мати стабільний прибуток.
Розважальному центру приносять прибутки як звичайні дискотеки і виступи резидентів клубу, так і виступи відомих артистів. Хоч більш вигідним, з економічної точки зору, є запрошення артистів. Така безпрограшність пояснюється доволі просто: на програми, що проводяться на постійній основі в «Мі100» приходить переважно постійна аудиторія, а також нові відвідувачі, котрі добре знають цей заклад і приносять йому значний прибуток. А виступи відомих артистів, в тому числі і закордонних, проводяться за рахунок партнерів-спонсорів, котрі оплачують і рекламу конкретного заходу в ЗМІ, і гонорар зірки. Таким чином підприємство отримує прибуток без явних витрат на його організацію. На «Мі100» покладається відповідальність за проведення заходу, за прийом артиста і організацію його перебування у місті. Якісне виконання таких обов’язків є надзвичайно важливим для іміджу даного підприємства і перспективи розвитку в цілому. Адже від прийому виступаючих залежить їхній позитивний відгук про цей заклад, що полегшує співпрацю з іншими діячами шоу-бізнесу.
Розважальний центр «Мі100» з моменту свого створення дотримується певної цінової політики. Ціни тут дещо вищі ніж у будь-яких інших аналогічних чи схожих закладах (Лялька, Millenium, Picasso, S.Dali, Bit-Club). Така політика введена навмисне, насамперед для того, щоб відсіяти певну категорію споживачів з низьким рівнем доходу. «Мі100» працює переважно з постійними клієнтами, і відповідно намагається в першу чергу задовольнити саме їхні потреби. Заможні та прибуткові люди, що можуть залишити тут чималу суму (оплатити боулінг, бар, більярд, стрип тощо) приходять в «Мі100» відпочити і приємно провести час. Саме вони є основним контингентом відвідувачів на яких працює заклад, від яких отримує стабільний високий прибуток. Тому розважальному центру не вигідно робити заклад вседоступним для будь-яких верств населення. Люди з низькими та середніми прибутками не роблять замовлень на великі суми, обмежуючись здебільшого пивом, деякими закусками, інколи боулінгом чи більярдом. Вони не лише не приносять суттєвих доходів, а й відлякують заможних постійних відвідувачів – джерело прибутку. Такий хід є виправданим, адже прибуткові відвідувачі хочуть проводити час в колі собі рівних, відчувати себе комфортно. Хоч відвідати цей заклад можуть і люди з не надто великими доходами, адже високі ціни на послуги встановлюються на вихідні, при проведенні концертів популярних зірок естради, гумористів, шоу, на великі вечірки з нагоди Нового Року, Восьмого березня і т. п. На попереднє замовлення клієнтів тут можуть проводитись корпоративні, закриті вечірки, що відповідно високо оплачуються.
Проблема використання ціни як рушійної сили просування товару і взаємодії збільшенню об’єму його продажу на ринку з високим рівнем конкуренції достатньо широко висвітлена в сучасній літературі з маркетингу. Треба відмітити, що встановлення спеціальних цін і різноманітних скидок далеко не завжди призводить до значного збільшення загального об’єму продажу і приймати рішення про надання таких скидок треба лише з врахуванням реального стану споживчого попиту на ринку, позицій вашого товару (з врахуванням пропозицій конкурентів), стратегічних завдань компанії. Одним з основних питань в ціновому маркетингу є визначення таких розмірів скидок, які б дійсно приводили б до бажаного розміру зростання об’єму продажу.
Враховуючи ці чинники, «Мі100» створив власну систему дисконтних карток, які дозволяють збільшити прибуток за рахунок приваблення більшої кількості відвідувачів. Створення дисконтних карток на знижки широко використовується для приваблення та утримання клієнта. Цей хід застосовують не лише у розважальних комплексах, нічних клубах, а й у торгових мережах, готельних комплексах тощо. Такий вплив на людину є досить вигідним. Власнику дисконтної картки завжди більш вигідно піти у той заклад де він отримає знижку на послуги, особливо коли така знижка є суттєвою, ніж в будь-який інший заклад.
Розважальний комплекс, як один з найкращих в Західній Україні, дбає про свою репутацію та імідж одного з кращих нічних клубів Львова, тому не проводитиме розважальних програм, які суперечать його статусу навіть при можливості великого прибутку.
Для того, щоб підприємство діяло насправді ефективно, необхідно постійно оновлювати послуги закладу, швидко реагувати на зміни в попиті, на діяльність конкурентоспроможних закладів. З цією метою «Мі100» постійно створює нові анімаційні програми, запрошує популярних зірок тощо.
Важливим елементом в діяльності розважального підприємства є правильно підібрати культурно-розважальний захід відповідно до свят, пори року, тенденцій моди, контингенту відвідувачів. Правильно підібрана програма завжди дає позитивну реакцію у клієнтів. Наприклад, шоу «Диско 80-х» більше розраховано на старше покоління, відповідно до цього створюється вся програма, проводиться реклама даного дійства, встановлюються відповідні ціни на вхідні квитки. Постійні акції, на зразок жіночого дня у четвер, реклами і додаткових витрат не потребують. Постійні клієнти завжди відвідують клуб, розраховуючи на певну програму, яка їм подобається.
Проведення на території розважального центру «Мі100» таких заходів як всеукраїнські змагання з боулінгу, змагання з дартсу, більярду та інших, безумовно є вигідними та приносять не лише значні прибутки, а й популярність «Мі100», спричинюють приплив нових клієнтів. Наприклад, проведення чемпіонату з боулінгу зумовлює приплив преси, телебачення, величезної кількості глядачі, команд з усієї країни, що відповідно витрачають тут свої кошти і приносять вагомий прибуток центру . Проведення таких заходів переважно широко підтримується різними спонсорами, що дає можливість зменшити витрати на їх організацію (боулінг), або взагалі їх не нести (дартс).
Отже популярність та прибутковість розважального центру «Мі100» зумовлена передусім професіоналізмом в організації анімаційних програм, вивченням доцільності їх проведення залежно від чинників зовнішнього середовища, а не лише потужною матеріальною базою. До чинників зовнішнього середовища можна віднести попит відвідувачів на певні розваги, діяльність конкурентів, популярність тих чи інших шоу або зірок естради, великі свята та інше.
Висновок
Розвиток нових форм дозвіллєвої діяльності, зміна ринку дозвілля та туристичних послуг наприкінці XX ст, зумовили зміну філософії відпочинку. Крім комфортабельних готельних комплексів, гарного краєвиду, якісного харчування, турист повинен мати можливість задовольняти свої рекреаційні, просвітні, культурні потреби.
Головною мстою туристичного дозвілля є удосконалення якості обслуговування людини у вільний час; залучення її до різноманітних дозвіллєвих заходів в туристичних комплексах, готелях, санаторіях, пансіонатах, туристичних базах і таборах, туристичних клубах, а також організація ефективного відпочинку, сприяння оптимістичному настрою, відновлення духовних та фізичних сил людини.
Основними принципами дозволеного обслуговування в туристичних комплексах є: індивідуальний підхід, комплексність у організації дозвіллєвих заходів, систематичність проведення дозвіллєвих заходів та їх цілеспрямованість, свобода вибору та добровільність участі, театралізація, синтез усіх видів мистецтв.
Соціальна сутність туристичного дозвілля полягає також у формуванні та удосконаленні особистісних і суспільних потреб особистості, поглибленні знань, розвитку культури дозвілля. Сучасний ринок туристичних послуг неможливо уявити без цілеспрямованої організації дозвіллєвої діяльності, від якої досить часто залежить імідж та популярність закладу, його прибуток, психологічний клімат в ньому, перспективи та темпи розвитку.
Ефективна реалізація дозвіллєвої діяльності неможлива без талановитих аніматорів, здатних реалізувати заплановану дозвіллєву програму.
Дозвіллєві програми класифікують за напрямами діяльності, зокрема: рекреаційно-оздоровчі (дискотеки, танцювальні вечори, розважальні програми та вечірні шоу, карнавали, рибальство, ігрові конкурси: спортивні змагання), спортивні (мандрівки, змагання, велоспорт, плавання, екскурсії, подорожі), культурно-мистецькі (спектаклі, виставки, концерти, вернісажі, фольклорні акції, художні програми, відвідування музеїв, виставок, галерей), просвітні (лекції, зайняття за інтересами, зустрічі, інтелектуальні ігри, вікторини, фестивалі).
Для того, щоб привернути нових і утримати своїх клієнтів, ресторани вдаються до проведення всеможливих розважальних заходів.
Витрати на свято передусім залежать від креативності та можливостей рестораторів. Хоча, як показує практика, не завжди ці витрати себе виправдовують і приносять очікуваний прибуток. Натомість отримати у святковий вечір гарантований прибуток ресторанам дозволяють так звані спільні акції з творчими особистостями, що набули поширення лише торік.
Як зазначають ресторатори, головною метою проведення святкових акцій є не стільки залучення нових клієнтів, скільки підвищення лояльності постійних відвідувачів та інформування потенційних клієнтів.
Анімаційні програми широко використовує мережа ресторанів «Козирна карта». Вони пропонують все: від карнавальних вечорів до розваг для дітей.
Добре організована сфера надання анімаційних послуг і в одному з найкращих розважальних центрів Західної України «Мі100». Їхня цінова політика дозволяє привабити заможних відвідувачів, котрі хочуть приємно і високоякісно провести свій відпочинок і можуть витратити значну суму грошей. Вона також зменшує можливість відвідати цей заклад людям з нижчими прибутками, а для бідних та незаможних осіб, котрі приносять закдадам ресторанного господарства лише збитки (хуліганять, крадуть, псують майно, роблять маленькі замовлення, відлякують постійних клієнтів) взагалі унеможливлює.
Використані матеріали
М.Н. Захарченко, Л.С. Кучер, Обслуживание на предприятиях общественного питания. М.: «Экономика» - 1986 р. -272с.
Туризм у Львівській області, стат. зб./ Головне управління статистики у Львівській області – Л., 2006-127 с.
http://www.2k.com.ua
http://www.rozvagi.com.ua
http://www.restoran.ua
http://meta.ua
http://www.ji.lviv.ua
http://www.trapeza.com.ua
http://www.uaportal.com
І.В. Петрова, Дозвілля в зарубіжних країнах.
http://www.bowling.org.ua/
http://www.lviv.nezabarom.com.ua/
О.Ю. Завадинська, Т.Є.Литвиненко, навч. посібник/ Організація ресторанного господарства за кордоном. К.: Видавничий центр КМТЕУ- 2003. - 200 с.
Журнал/ Гостиничный & ресторанный бизнес. №2’2002, стаття «Ресторан начинается с рекламы».
Журнал/ Гостиничный & ресторанный бизнес. №2 (5) 2001, стаття «Концепция ресторана».
Журнал/ Гостиничный и ресторанный бизнес. №4 (8) 2001, стаття «методика ценообразования в гостиничном и ресторанном бизнесе – мировая практика».
Г.Т. П’ятницька, Н.О. П’ятницька, Менеджмент громадського харчування: підручник для вузів. – К.: Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 655 с.
http://www.mi100.lviv.ua/
http://www.university.kherson.ua/
Закон України «Про туризм». 2004
Додаток 1
Підприємство з організації анімаційних програм «Розваги»
"Комплексне обслуговування" − повний пакет послуг для усіх типів розважальних заходів. Замовте усе в одному місці − заощадите час для розваг.
Окремі послуги:
Послуги ведучого:
будь-яке свято буде цікавим і незабутнім, якщо його вестиме ведучий-фахівець. Він створить сприятливу атмосферу та гарний настрій вашій урочистій події.
Назва Ціна гр.
Послуги ведучого (традиційне проведення) - 4-6 год. 450
Послуги ведучого (артисти театрів) - 4-6 год. 600
Послуги ведучого (шоумени, артисти кіно) - 4-6 год. 2000
Наші співробітники:
Ім'я: Наталія Миколаївна. Категорія: вища. Досвід роботи: 27 років. Освіта: вища педагогічна, вища філологічна. Профіль: Корпоративна вечірка, Бенкет, Весілля, Ювілей, Дитячі свята, День народження.
Ім'я: Маковецька Олена Сергіївна. Категорія: вища. Досвід роботи: 6 років. Освіта: середня музично-педагогічна, вища гуманітарна. Профіль: корпоративна вечірка, бенкет, весілля, послуга Week-End, розіграш, рекламна акція, пікнік.
Ім'я: Людмила Анатоліївна. Категорія: вища. Досвід роботи: 22 років.
Освіта: вища гуманітарна. Профіль: корпоративна вечірка, ювілей, весілля, бенкет, день народження.
Музичне оформлення:
музичне оформлення ще з давніх-давен створювало вражаючу атмосферу на кожному святі. Спеціалісти "Майстерні розваг" з радістю підберуть музичне забарвлення відповідно до Вашої урочистої події будь то фольклорний ансамбль або хоровий колектив, струнний квартет або дискотека з веселим D.J.
Назва Ціна грн.
Музичне оформлення до 1 КВт 500
Фольклор - 3-4 чол., 30 хв. 500
Музичне оформлення до 2 КВт 600
Музичне оформлення 3 - 5 КВт 800
Струнний квартет - 1 год. 1000
Виступ хорового колективу - 12-20 чол., 30 хв. 1000
Джазовий колектив - 3-4чол, 1 год. 1200
Духовий оркестр - 6 чол., 1 год. 1200
Музичне оформлення > 20 КВт 7800
Зірки естради - 45 хв. 20000
Відеозйомка
Відеомонтаж
Оренда бенкетного залу
Оформлення повітряними кульками
Оформлення живими квітами
Розважальна програма:
жодне свято не проходить без цікавих конкурсів та розіграшів, веселощів та розваг. Ми зробимо Ваше свято незабутнім.
Назва Ціна грн.
Цирковий номер - 15 хв. 150
Ростові ляльки - 1 ляльки, 1 год. 150
Шоу-балет - 4-5 чол., 1 виступ 200
Стриптиз (жіночий або чоловічий) - 1 чол., 1 номер 200
Карооке - 4-6 год. 250
Бальні пари - 1пара, 20 хв. 250
Художники-карикатуристи - 5 шаржів 350
Дитяча вистава - 40хв 400
Вар'єте - 6-8 чол., 20 хв. 400
Професійні танцювальні колективи - 8 чол., 20 хв. 500
Інтерактивна гра-вистава - 1год 550
Виступ фокусника - програма 550
Виступ клоуна - 1 год. 600
Живий торт 1200
Написання індивідуального сценарію:
кожне свято вимагає індивідуального підходу, підбору матеріалу, узгодження інформації. Ми можемо зробити Ваше свято неповторним.
Назва Ціна гр.
Сценарій для весілля 500
Стандартна театралізована дія 500
Сценарій для дитячого свята 550
Сценарій з урахуванням корпоративного стилю 750
Новорічний концерт з конкурсною програмою 1100
Ексклюзивний сценарій на замовлення клієнта 1200
Режисерсько-постановочні роботи
Технічне забезпечення свята
Виготовлення тортів
Послуги транспорту
Феєрверк
Фотозйомка
Послуги іміджмейкера та/або візажиста
Послуги для відпочинку.

Приложенные файлы


Добавить комментарий