Презентація Метапредметний підхід до уроків української мови та літекратури


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Метапредметний урок Школа повинна в першу чергу вчити дітей мислити - причому , усіх дітей, без винятку». В. В. Давидов «Мета» - «за», «через», «над», тобто вихід за межі власне предмета. Метапредмет заснований на інтеграції, на універсальних знаннях. Актуальність метапредметного навчанняСьогодні поняття «метапредмет» й «метапредметне навчання» набувають особливої популярності. Це цілком зрозуміло, бо метапредметний підхід закладений в основу Державних освітніх стандартів. Результати оволодіння основними загальноосвітніми програмами можна згрупувати так:особистісні, метапредметні,предметні. При такому підході в учнів формується розуміння предмета, який вивчається, як системи знань про світ. Що таке метапредмет?Метапредмет – це такий нетрадиційний навчальний предмет, який , по-перше, будується на матеріалі одразу декількох навчальних предметів, по-друге, націлений на формування в школярів здібностей. Учитель працює із знаннями, а не з інформацією.Метапредмети намагаються говорити про сенс життя, про цінності життя. Вони дають відповіді на питання: Навіщо мені ці знання? Де вони мені знадобляться? Різновиди метапредметівРозроблені: «знання» (формування навиків щодо роботи з поняттями), «знак, «схема» (формування в школярів здатності до схематизації), «проблема (формування в школярів власної позиції стосовно певної події)», «завдання, задача (вироблення навичок вирішення, розв’язання)». Розробляються: «слово (формування уявлень про мовну картину світу, вироблення мовних та мовленнєвих навичок», «сенс», «ситуація (формування навиків розкриття смислів, винайдення шляхів виходу із ситуації). Метапредметні методи - особливий вид когнітивних методів навчання, які являють собою метаспособи, відповідні метазмісту евристичної освіти (А.В. Хуторський):    метод смислового бачення;    метод уживання;    метод образного бачення;    метод графічних асоціацій;    метод фонетичних асоціацій;    метод символічного бачення;    метод гіпотез (робочих, реальних);    метод спостережень;    метод порівнянь;    метод евристичних бесід;    метод помилок;    метод регресії. Уроки  з метапредметним підходом можуть бути двох типів:1) уроки із залученням деяких знань із суміжних предметів;2) узагальнювальні уроки.Мета:Формування навичок переносу теоретичних знань з предметів до практичної життєдіяльності учнів;активне застосування знань і умінь у пізнавальній і предметно-практичній діяльності;підготовка учнів до реального життя й формування здатності вирішувати проблеми; Мета (продовження):формування ключових компетенцій: ціннісно-смислової, загальнокультурної, навчально-пізнавальної, інформаційної, комунікативної, соціальної та компетенції особистісного самовдосконалення;формування метапредметних  і  універсальних навчальних дій з урахуванням реальних потреб та інтересів у спілкуванні та пізнанні;    Мета (продовження):орієнтація на розвиток у школярів базових здібностей; уміння навчатися, тобто здатність дитини до саморозвитку та самовдосконалення шляхом свідомого й активного набуття нового соціального досвіду;створення умов для активізації мисленнєвих процесів дитини й для проведення аналізу складників цього процесу;формування цілісного уявлення про світ;формування розуміння   того, у який спосіб отримані нові знання і  яким чином ними треба оволодіти, щоб дізнатися про щось нове.  Універсальні навчальні діїособистісні; регулятивні – дії, за допомогою яких учні організують навчальну діяльність; пізнавальні – дії, за допомогою яких учні здійснюють процес пізнання;комунікативні – дії, за допомогою яких учні беруть участь у процесі спілкування. Новаторство в плані використання різного типу методичних прийомів    Тиждень метапредметного усвідомлення.    Заняття з рефлексивними зупинками.    Заняття на вибудовування особистої навчальної стратегії .   Дискусії з метапредметними коментарями.    Колективна гра в розумовий експеримент.    Антропологічні експедиції.    Турніри здібностей .    Організаційно - діяльнісні ігри .    Проекти. Ознаки метапредметного урокуСамостійна навчальна діяльність учнів.Використання освітніх технологій.Організація позаурочної діяльності школярів.Концентрує в собі досить широкий простір буття, що пізнається.Передача учням не знань, а способів роботи із знаннями. Засвоєння будь-якого матеріалу відбувається в процесі розв’язання дослідницьких задач, вирішення проблемних ситуацій.Взаємозв’язок і взаємозумовленість теорії та практики.Учень осмислює під час уроку використання змісту матеріалу в житті. Формування цілісної картини світу. Наявність основоположних, проблемних і навчальних питань.Дослідницька й пошукова робота учнів, діяльнісний підхід у навчанні, рефлексія,  зв’язок теорії з практикою. До метавмінь належать: теоретичне мислення (узагальнення, систематизація, визначення понять, класифікація, доказ і т.п.);    навички переробки інформації (аналіз, синтез, інтерпретація, екстраполяція, оцінка, аргументація, уміння спрощувати інформацію) ;    критичне мислення (уміння відрізняти факти від думок, визначати відповідність заяви фактам, достовірність джерела, уміння бачити двозначність твердження, невисловлені позиції, упередженість, логічні невідповідності тощо);    творче мислення (перенесення, бачення нової функції, бачення проблеми в стандартній ситуації, бачення структури об'єкта, альтернативне рішення, комбінування відомих способів діяльності з новими);    регулятивні вміння (формулювання питань, гіпотез, визначення цілей, планування, вибір тактики, контроль, аналіз, корекція діяльності);    якості мислення (гнучкість, антиконформізм, діалектичність, здатність до широкого переносу і т.п.). Сценування метапредметного заняття1.   Визначитися, якого способу діяльності можна навчити школярів. Важливо враховувати вік дітей, яких треба цього способу навчити, і матеріал, на якому це відбуватиметься.2.   Знати глибоко, досконало предмет, який викладаєте. 3.   Чітко уявляти, яку базову здатність збираєтеся формувати в школярів під час навчального заняття. Мати систему показників, які дозволять виявити дану здатність, діагностувати, що з нею відбувається в ході навчання школярів. Метапредметні результатиоволодіння навичками самостійного отримання нових знань, організації навчальної діяльності, передбачення можливих результатів своїх дій;розуміння відмінностей між вихідними фактами і гіпотезами для їх пояснення, оволодіння універсальними навчальними діями; формування вмінь сприймати, аналізувати, переробляти й подавати інформацію в словесній, образній, символічній формах, виділяти основний зміст прочитаного тексту, знаходити в ньому відповіді на поставлені питання тощо;   уміння висловлювати власні думки, розвиток монологічного та діалогічного мовлення; уміння працювати в групах, у парах;оволодіння методами евристики. Переваги метапредметного підходу:    формування системних знань у школярів;    задоволення інтелектуальних потреб школярів, розширення пізнавального обрію в системі гуманітарних і природничих наук;    «Інтелектуальна провокація», суть якої в нетрадиційному, новому погляді учня на, здавалося б, звичайні, зрозумілі речі; можливість розвитку креативних можливостей дитини. Метапредметний підхід вбирає в себе кращі дидактико-методичні зразки розвитку предметної форми знань, відкриває нові перспективи розвитку для такої освітньої форми, як навчальний предмет і навчальне заняття.

Приложенные файлы


Добавить комментарий