Рабочая программа по предмету Украинский язык и литература


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАКЗОВАНИЯ
«Макеевский профессиональный горный лицей»
СОГЛАСОВАНО
Зам. директора по УПР______________ О.Н.Голам
«____»____________2017 г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ «МПГЛ»
_________________ С.Н.Драганюк
«____»____________2017 г.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ 03
Украинский язык и литература
для специальностей среднего профессионального образования
21.01.15 Электрослесарь подземный
2016-2017

Программа учебной дисциплины «Украинский язык и литература» разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
Организация-разработчик: Государственное профессиональное образовательное учреждение «Макеевский профессиональный горный лицей»
Разработчик: Паниотова Л. М., преподаватель
Рецензенты:
1.Спирина Н.с., преподаватель украинского языка и литературы, преподаватель-методист высшей категории «ГПОУ "Макеевский СЦ ПТО им. Ф. И. Бачурина"»
2. Пейкова Е.А., преподаватель русского и украинского языка и литературы, преподаватель высшей категории ГПОУ «Макеевское ВПУ»
Одобрена и рекомендована с целью практического применения
методической комиссией _______________________________________
протокол № ____ от «______» ______________ 20___ г.
Председатель ПЦК ___________
Рабочая программа переутверждена на 20___ / 20___ учебный год
Протокол № ____ заседания ПЦК от «____» _____________20___г.
В программу внесены дополнения и изменения
(см. Приложение ____, стр.____)
Председатель ПЦК _______________________
Рабочая программа переутверждена на 20___ / 20___ учебный год
Протокол № ____ заседания ПЦК от «____» _____________20___г.
В программу внесены дополнения и изменения
(см. Приложение ____, стр.____)
Председатель ПЦК _______________________

СОДЕРЖАНИЕ
1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ (С ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКОЙ)

СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

условия реализации ПРОГРАММЫ учебной дисциплины

Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Робоча програма навчальної дисципліни є частиною робочої основної професійної освітньої програми відповідно до ГОС СПО за спеціальностями СПО. Ця програма складена у відповідності з програмою «Украинский язык: 10-11 кл; программа для общеобразовательных организаций: базовый уровень.- Донецк: Истоки, 2015» и «Украинская литература: 10-11 кл.: программа для вечерних (сменных) образовательных организаций с обучением на русском языке и изучающих укр. яз. – Донецк: Истоки, 2016».
Програма ґрунтується на таких основних принципах:практичній спрямованості та комунікативній орієнтації навчання;
взаємозв'язку у вирішенні комунікативних, освітніх, розвивальних і виховних завдань;
взаємопов'язаному розвиткові усіх видів мовленнєвої діяльності;
відборі й організації навчального матеріалу відповідно до вимог мовознавства (з урахуванням функціонального підходу) й літературознавства, а також специфіки оволодіння українською мовою російськомовними учнями;
наступності між початковою й основною школою, а також між класами основної школи.
Відповідно до Державних освітніх стандартів робоча програма «Українська мова та література» сприяє забезпеченню наступних якостей, понять:
сформованість понять про норми української літературної мови й застосування знань на практиці;
володіння навичками самоаналізу й самооцінки на основі спостережень за власним мовленням;
уміння аналізувати текст з точки зору наявності в ньому відкритої та закритої основної та другорядної інформації;
володіння умінням подавати тексти у вигляді тез, конспектів, анотацій, рефератів, творів різноманітних жанрів;
знання змісту творів української класичної літератури;
сформованість уявлень про зображувально-виражальні можливості української мови;
сформованість умінь ураховувати історичний, історико-культурний контекст і контекст творчості письменника в процесі аналізу художнього твору;
здатність виявляти в художніх текстах образи, теми й проблеми, висловлювати своє ставлення до них у розгорнутих аргументованих усних і писемних висловлюваннях;
володіння навиками аналізу художніх творів з урахуванням їх жанрово-родової специфіки; усвідомлення художньої картини життя, створеної в літературному творі, в єдності емоційного, особистісного сприйняття й інтелектуального розуміння;
сформованість уявлень про систему стилів мови художньої літератури
Відповідно до Державних освітніх стандартів вивчення курсу «Українська мова талітература» робоча програма забезпечує:1) сформованість понять про норми української літературної мови й застосування знаньна практиці;2) володіння навичками самоаналізу й самооцінки на основі спостережень за власниммовленням;
Відповідно до державних освітніх стандартів (галузь «Філологія») зміст навчання української мови складається з чотирьох взаємозв'язаних ліній - мовленнєвої, мовної, соціокультурної і діяльнісної (стратегічної), української літератури - емоційно-ціннісної, літературознавчої, культурологічної й компаративної. В основній частині програм третя графа «Мовна змістова лінія» об'єднує три лінії (мовленнєву, мовну, діяльнісну), четверта графа «Літературна змістова лінія» об'єднує чотири лінії (емоційно-ціннісну, літературознавчу, культурологічну й компаративну). Як уже було зазначено вище, до п'ятої графи окремо винесено зміст соціокультурної змістової лінії
1.1.Галузь використання робочої програми
Робоча програма навчальної дисципліни призначена для вивчення навчальної дисциплиныОДБ.03 українська мова та література з метою реалізації державного освітнього стандарту середньої загальної освіти в межах основних професійних освітніх програм професійної освіти, що формуються на основі державного освітнього стандарту професійно-технічної освіти при підготовці кваліфікованих робітників
1.2. Місце дисципліни в структурі основної професійної освітньої програми:загальноосвітній цикл
Навчальна дисципліна «Українська мова та література» є обов҆язковою частиною загальноосвітнього циклу
1.3. Цілі та задачі навчальної дисципліни, вимоги до результатів освоєння навчальної дисципліни
Мета вивчення курсу «Української мова та література» у загальноосвітніх навчальних закладах з російською мовою навчання полягає у становленні духовно багатої особистості, яка володіє уміннями й навичками щодо вільного, комунікативно доцільного користування виражальними засобами мови, її видами, типами, стилями, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності, вільно орієнтується у всезростаючому інформаційному потоці, уміє формувати й відстоювати власну думку, самонавчатися і самовдосконалюватися, володіє міжкультурною комунікацією, ознайомлена з літературою різних епох, жанрів, стилів, з підходами до вивчення літератури, що дають можливість усвідомити наявність взаємозв'язків між різними творами, уміє детально аналізувати художні твори, займати різні позиції (читацьку та аналітичну) тощо.
1.4. Кількість годин, відведених на освоєння програми навчальної дисципліни
Максимального навчального навантаження учня 86 година, у тому числі: - обов'язкової аудиторного навчального навантаження учня 58 годин; - самостійної роботи учня 28 годин.
СТРУКТУРА Й ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Обсяг навчальної дисципліни і види навчальної роботи
СТРУКТУРА Й ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Обсяг навчальної дисципліни і види навчальної роботи
Вид навчальної роботи Обсяг годин
Максимальне навчальне навантаження(всього) 86
Обов΄язкова аудиторне навчльне навантаження (всього) 58
З них з української мови 25
перекази 3
Диктанти 3
контрольні роботи Читання мовчки Аудіювання 3
твори 2
з української літератури: 33
Контрольні роботи
Контрольні тестові завдання
Контрольні класні твори 2
2
2
Самостійна робота учня (всього) 28
з української мови 13
Складання і розігрування діалогів до запропонованих ситуацій у дистантному й контактному спілкуванні 2
Моделювання телефонної розмови. 2
Складання, аналіз й редагування тексту 3
Знаходження, пояснення й виправлення помилок різних видів 6
Підсумкова атестація проводиться у вигляді дифференційованого заліку з української літератури 14
Позакласне читання 6
Аналіз творів 4
Підготовка повідомлень 4
Зміст навчального курсу
2.2. Календарно-тематичний план.
№ тема Українська мова 25 годин 1рм Поняття культури мовлення і спілкування. Види спілкування 2рм Рівні мовної системи. Основні одиниці мови: звуки мовлення, значущі частии слова, слов, словосполучення, речення 3 Основні норми української літературної вимови. рмЧитання мовчки 4 Складні випадки правопису ненаголошених голосних, м′якого знака, апострофа. Стилістичні засоби фонетики 5 Диктант 6 Морфологічна будова слова. Основні орфограми в коренях, префіксах та суфіксах. Стилістичні особливості значущих частин слова 7 Творення слів. Стилістичні засоби словотвору. Абревіатури в науковому стилі 8 Переказ 9 Переказ 10 Лексикологія. Зміни в лексичній системі української мови. Професійна лексика. Терміни. Власне українська лексика. Синонімічне багатство мови. Фразеологізми 11 Твір 12 Словники й довідкова література. Електронні словники. Роль Інтерне-ту в мовній і мовленнєвій освіті. Тест «Словотвір. Лексикологія» 13 Система частин мови. Рід відмінюваних і невідмінюваних іменників, їх стилістичні особливості 14 Орфографічно-пунктуаційний практикум
Удосконалення правописної грамотності: правильне використання орфограм в писемному мовленні під час відтворення і створення висловлювань 15 Орфографічно-пунктуаційний практикум 16 Диктант 17рм Особливості вживання назв за професією, посадою, званням тощо. Стилістичні засоби морфології. Варіанти відмінкових форм. Кличний відмінок іменника 18 Найважливіші відомості з синтаксису і пунктуації: словосполучення і
речення, синтаксичні зв′язки в них. Класифікація речень за будовою.
Стилістичні особливості простих і складних речень. Синтаксичні норми. 19рм Особливості вживання в мовленні односкладних і двоскладних,
поширених і непоширених, повних і неповних, ускладнених і
неускладнених простих речень. Інтонування різних видів простих речень 20 Особливості вживання в мовленні різних видів складних речень.
Інтонування різних видів складних речень. Синтаксичний аналіз.
Основні пунктограми в простому і складному реченнях, у реченнях з
прямою мовою та в діалозі. Пунктуаційний аналіз. Способи цитування 21рм Переказ 22 Твір 23 Диктант з граматичним завданням 24рм Текст як середовище функціонування мовних одиниць. Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле. Актуальне членування речення. Способи зв’язку речень у текст 25 Орфографічно-пунктуаційний практикум. Українська література 29 годин № тема 26 Вступ. ЛІТЕРАТУРА 70-90-х років ХІХ ст.
Іван Нечуй-Левицький. Життя митця і його творчість. «Кайдашева сім’я» – соціально-побутова повість-хроніка. 27рм Панас Мирний (П.Рудченко). Життєвий і творчий шлях. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» - перший соціально-психологічний роман в українській літературі. Еволюція Ничипора Вариниченка: від правдошукацтва до розбійництва. 28 Українська драматургія і театр 70–90-х рр. ХІХ ст. Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич). Життєвий і творчий шлях. Комедія «Мартин Боруля». 29 Іван Франко. Письменник, учений, громадський діяч. Лірика збірки «З вершин і низин» («Сікстинська мадонна»). Поетична збірка «Зів’яле листя»( «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся мені...») 30 Поема «Мойсей» – одна з вершин творчості І.Франка. Філософська і громадянська поезія. «Легенда про вічне життя 31 твір 32 Борис Грінченко. Життя і різножанрова творчість. Оповідання
«Каторжна». Утвердження прагнення людини до любові, добра.
Контрольна робота 33 ЛІТЕРАТУРА 10-х років ХХ ст.
Михайло Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Психологічна новела «Intermezzo 34 Повість «Тіні забутих предків» 35 Ольга Кобилянська. Життя і творчість. Жанрові особливості, провідні теми та ідеї. Повість «Земля» – психологічне трактування вічних проблем: людини і землі, злочину та кари . 36 Василь Стефаник Життя і творчість. Новела «Камінний хрест» – психологічне розкриття теми еміграції 37 Леся Українка (Лариса Косач). Життєвий і творчий шлях. Збірка поезій «На крилах пісень». «Contra spem spero!» як світоглядна декларація. Особливості поетичного стилю Лесі Українки. 38 Драма-феєрія «Лісова пісня». Фольклорно-міфологічна основа сюжету 39 Микола Вороний. «Блакитна Панна» Життя і творчість, багатогранна діяльність. Олександр Олесь (О. Кандиба). Життя і творчість. Неоромантичні, символістські тенденції у творчості. 40рм Контрольна робота 41 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1920-1930 рр. ВСТУП Розвиток української літератури ХХ ст., основні стильові напрями (модернізм, cоцреалізм, постмодернізм). Павло Тичина. Життя і творчість. 42рм Група «неокласиків». Микола Зеров збірка «Камена» (оглядово), Максим Рильський («Молюсь і вірю...», «Солодкий світ!..» 43 Євгнн Плужник - один із провідних поетів «розстріляного відродження» «Вчись у природи творчого спокою...», «Ніч... а човен – як срібний птах!.. 44рм ПРОЗА. Жанрово-стильове розмаїття.. Микола Хвильовий. Життєвий і творчий шлях (М.Фітільов). «Я (Романтика)» 45 Юрій Яновський. Творча біографія митця. Роман у новелах «Вершни-ки». Тестове завданяя 46 Остап Вишня (Павло Губенко). Трагічна творча доля гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки.
«Моя автобіографія», «Сом», «Як варити і їсти суп із дикої качки»,
«Зенітка». 47 ДРАМАТУРГІЯ. Розвиток театру і , драматургії 1920−1930 рр. Іван Кочерга , життєвий і творчий шлях митця. «Свіччине весілля». 48рм
49 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1940−1950 рр. Участь українських письменників у Великій Вітчизняній війні.
Олександр Довженко.,життя і творчість. Автобіографічна основа «Зачарованої Десни». 50 Доля народу крізь призму авторського бачення й оцінки подій Великої Вітчизняної війни («Україна в огні»). 51-52рм Твір 53 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА другої половини ХХ – початку ХХІ ст.
ВСТУП Явище «шістдесятництва». Василь Симоненко. «Я…», «Ти знаєш,що ти -людина». Дмитро Павличко. «Два кольори». Микола Вінграновський. «Сеньйорито акаціє, добрий вечір... 54рм Ліна Костенко, творчий шлях. Особливості індивідуального стилю. «Страшні слова, коли вони мовчать…»«, , «Хай буде легко. Дотиком пера…», «Я вранці голос горлиці люблю…»,, «Недумано, негадано…» тестове завдання 55 Духовне життя людини крізь призму нещасливого кохання в історичному романі у віршах «Маруся Чурай» 56рм ПРОЗА другої половини ХХ ст. Олесь Гончар. «За мить щастя»
» 57 Григір Тютюнник. «Три зозулі з поклоном 58 Підсумковий урок УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ
3.1.Вимоги до мінімального матеріально-технічного забезпечення
Реалізація програми дисципліни вимагає наявності навчального кабінету української мови і культури мовлення.
Обладнання навчального кабінету:
- посадкові місця за кількістю учнів;
- робоче місце викладача;
- комплект наочних посібників.
Технічні засоби навчання:
- аудіо - та відеозасоби;
- комп'ютер з ліцензійним програмним забезпеченням та мультимедійний проектор.
3.2. Інформаційне забезпечення
Українська мова: Основні джерела:
- Підручник для 10-11 класів Автори: Біляєв О.М., Симоненкова Л.М., Скуратівський Л.В., Шелехова Г.Т., 2004 р.-Бондаренко Н. В. Українська мова : Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. з російською мовою навч. — К. : Грамота, 2010.
-Заболотний О.В. Українська мова : підручник для 11-го кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту /О.В. Заболотний, В.В. Заболотний - 2-ге вид.
-М. I. Пентилюк, О. М. Горошкіна, JI. О. Попова Українська мова: Підручник для 11 класу.
-Українська мова: Підручник для 10-11 класів.О.М.Бєляєв.
Додаткова література
.1. Караман С.О., Мацько Л.І., Караман О. В. Українська мова: Як писати переказ: Навч.-метод. посібник. — К. : Магістр-S, 1998. — 224с.
Коваль А.П. Спочатку було Слово: Крилаті вислови біблійного походження в українській мові.- К.: Либідь, 2001.-312с.
. Кравець Л.В. Стилістика української мови: Практикум: Навч. посібник для студ. філол. спец. вищих навч. закладів / Л.І.Мацько (ред.). — К. : Вища школа, 2004. — 200с.
Литвин І.В., Литвин С.І. Сучасна українська мова в схемах і таблицях: Навч. посібник. -2.вид. - К. : А.С.К., 2005. - 95с.
45. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики: 253 000 слів / В.Т.Бусел (авт., кер. проекту та головн. ред.), В.Т. Бусел (уклад.). - К. ; Ірпінь : Перун, 2004. - 887с.
Вусик О.С.Словник українських синонімів /А.М.Поповський (ред.). - Д. : Січ, 2000. - 424с.
. Головащук С.І. Орфографічний словник: 5- 11 класи.- 9. вид. - К. : Освіта, 1996. - 208с
Головащук С.І. Українське літературне слововживання: Словник-довідник.-К.: Вища школа, 1995.-319с.
Данильцова У.Д. Українська мова на кожен день: Довідник: Для учнів та їх батьків. - К. : Видавництво А.С.К., 2004. - 224с. 55. Івченко А.О. Орфографічний словник української мови: Понад 40000 слів. - Х. : Фоліо, 2006. — 765с.
Калашник В.С., Колоїз Ж.В. Словник фразеологічних антонімів української мови. - 3. вид., доп., випр. - К. : Довіра, 2006. - 349с.
. Карачун В.Я. Орфографічний словник наукових і технічних термінів: Правопис. Граматика: Понад 30 000 слів. - К. : Криниця, 1999. - 524с.
Кожуховська Л.П. Шкільний фразеологічний словник української мови.-К., 1996.-78с.
Кочерган М.П. Словник російсько- українських міжмовних омонімів. — К. : Академія, 1997. - 400с.
Новий орфографічний словник української мови: Граматика в таблицях : 50000 слів / О.А.Аматуні (голова ред. - худож. ради). - К. : Аконіт, 2005. - 414с.
Орфографічний словник для учнів середньої школи: Близько 15000 слів / Л.А.Лисиченко (уклад.), М.Ф.Гетьманец (уклад.). - Х. : Каравела, 1997. - 224с.
Орфографічний словник української мови для школяра. А-Я: Близько 50 000 слів / Н.О.Кошманенко (уклад.). - К. : А.С.К., 2003. - 560с.
. Орфоепічний словник української мови: В 2 т. / М.М. Пещак (уклад.) - К. : Довіра, 2001.
Українська література: основні джерела:
. 1. Авраменко О.М. Українська література. Хрестоматія 10 клас. – К.:Грамота, 2010, – 328с.
Електронні ресурси
http://www.parta.com.ua/ukr/school_program/11/ukraine-literature/http://www.parta.com.ua/ukr/school_program/http://www.mova.infohttp://www.mova.info/pidruchn.aspxhttp://www.bic-biblkolegium.edukit.kiev.ua/ukrainsjki_pisjmenniki/http://www.bic-biblkolegium.edukit.kiev.ua/elektronni_biblioteki_ukrainsjkoi_hudozhnjoi_literaturi/http://www.library.mk.uz.ua/html/main7_4.htmlКОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Украинский язык» осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических занятий, тестирования, выполнения студентами индивидуальных заданий.
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Умения:
излагать материал логически, последовательно
составлять реплики к диалогу;
- составлять план, тезисы, конспект;
- создавать тексты разных типов, стилей, жанров;
- аргументировать свою позицию;
- совершенствовать письменную грамотность;
- редактировать тексты;
- пользоваться справочниками, словарями;
- моделировать разнообразные жизненные ситуации.
Знание:
- особенности устной и письменной речи;
- роль языка в формировании личности;
- понятие коммуникации, делового общения;
- ведомости о риторике и ее роли;
- осуществлять переводы текстов.
опрос;
контрольные работы;
отчеты о самостоятельной работе; составление схем;
решение тестовых задач; моделирования ситуаций;
защита рефератов и презентаций.
«Украинская литература»
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Украинская литература» осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических занятий, тестирования, выполнения студентами индивидуальных заданий.
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Умения:
- объяснить связь литературы как искусства слова с ведущими тенденциями своего времени,
- пользоваться справочными сведениями, словарями,
- осознавать общественное назначение литературы,
- характеризовать в общих чертах общественно-политические условия развития литературы определенного периода,
- рассказывать о писателе, называть основные его произведения,
- определять жанр произведения, комментировать основную проблему, характеризовать образы-персонажи, средства их изображения,
- сравнивать образы действующих лиц, объяснять авторскую позицию,
- выделять средства комического в произведении, объяснять их роль,
- выражать собственное мнение.
Знание:
- основные моменты жизненного и творческого пути писателя, его общественную и политическую деятельность,
- содержание, тематику и проблематику произведений,
- исторические и общественные условия развития литературы,
- основные направления, стилевое разнообразие искусства и литературы. опрос;
контрольные работы;
отчеты о самостоятельной работе; составление схем;
решение тестовых задач; моделирования ситуаций;
защита рефератов и презентаций.

Приложенные файлы


Добавить комментарий