Презентация стихотворений по крымскотатарскому языку Язык народа бесценен…


Яз бою достум экимиз къойларны бакъып юремиз,
Бир сёз къарыштырмаздан тувгъан тильде лаф этемиз.
Эльбетте,азычыкъ къыйналамыз,амма кене де тырышамыз...
Достум айта:»Биз къырымтатармыз,эм озь Ватанымызда яшармыз,
Келеджек де бизге багълы,тилимизни биз сакълармыз...»
Сабадан «Саба шерифлер»,-деп ёлумызны биз башлаймыз,
Бугунь «Алуштадан эскен ельнен «ёлумызны биз башладыкъ,
Алимни хатырладыкъ ,онъа ошамакъ истедик...
Эр кунь янъы-янъы сёзлер бильгенимизге къоштыкъ,
Оджам берди вазифе шиир язып кельмеге,
Мен бунъа чокъ къувандым,тувгъан тильде мен яздым,
Чюнки достумнен экимиз чокъ сёзлер огрендимиз.

Приложенные файлы


Добавить комментарий