Наймандар, керейіттер жне жалайырлар

`заK мерзімді жоспардыS тарауы: Мектебі: №25 :
МaCалім: Жамбылбаева Bалия Нагметовна
Сынып: JатысKандар:JатыспаCандар

СабаKтыS таKырыбы
Наймандар, керейіттер ж‰не жалайырлар
Зерттеу сaраCы: Найман керейіт пен жалайырлардыS орта CасырдаCы саяси сахнадаCы р™лі Kандай болды ?

Осы сабаKта Kол жеткізілетін оKу маKсаттары (оKу баCдарламасына с‰йкес)
6.3.1.3-X C – XIII C. БасындаCы мемлекеттердіS даму ерекшеліктерін т_сіндіріп , олардыS aKсастыKтары мен айырмашылыKтарын аныKтау

СабаKтыS маKсаты
БарлыK оKушылар: X C.-XIIIC . басындаCы Найман , керейіт ж‰не жалайырлардыS ортаCасырдаCы саяси сахнадаCы р™лін біледі
ОKушылардыS басым б™лігі: X C.-XIIIC басындаCы мемлекеттердіS даму ерекшеліктеріне тоKталып олардыS aKсастыKтары мен айырмашылыKтарына аныKтама береді
Кейбір оKушылар: X C.-XIII . басындаCы мемлекеттердіS даму ерекшеліктерін т_сініп,олардыS KазаK тарихында алатын р™ліне тоKталады.

Ойлау деSгейі
білу ,т_сіну. Kолдану

БаCалау критерийі
1.Наймандар мен керейіттер мемлекеттерініS пайда болуын ж‰не даму _рдісін біледі
2.Наймандар мен керейіттерда мемлекеттердіS Kaрылуына Kандай жаCдайлар ‰сер еткеніS т_сінеді


Тілдік маKсат
Айтылым,м‰тінмен жaмыс жасайды,KорCайды

JaндылыKтарCа баулу
«ТарихтыS, м‰дениет пен тілдіS ортаKтыCы» М‰Sгілік ел идеясы 6 KaндылыK

П‰н‰ралыK байланыс
География, KазаK ‰дебиеті

АлдыSCы білім
Jарахан мемлекеті .Неліктен Jарахан мемлекеті ислам дінін мемлекеттік дін деп жариялады?

СабаK барысы

СабаKтыS
жоспарланCан
кезендері
СабаKтыS жоспарланCан жаттыCу т_рлері
Ресурстар


Басталуы

10 мин
1.ОKушылармен с‰лемдесу
ОKушыларды бірніші ,екінші ж‰не _шінші санаK бойынша топKа б™лу
1-топ Наймандар
2-топ Керейіттер
3-топ Жалайырлар
Ширату сaраKтарын беру
1)Наймандар,керейіттер ж‰не
жалайырлар жайлы не білесіSдер?
2) ОлардыS X C.-XIII Cасырда орналасKан жері туралы не білесіндер?
3)Найман,керейіттер ж‰не жалайырлардыS KазаK халKыныS Kалыптасуында алатын р™лі Kандай?

ТоптардыS атауы жазылCан параKтар
Инербелсенді таKтаБаCалау критерийі

Дескриптор

Наймандар,керейіттер туралы олардыS Kайдан шыKKандыCын т_сінеді
Наймандар,керейіттер туралы олардыS Kайдан шыKKандыCын т_сіндіре алады

ОлардыS орналасKан жері туралы аныKтайды
ОлардыS орналасKан жері туралы аныKтай алады

Найман ,керейіттер ж‰не жалайырлардыS KазаK халKыныS Kалыптасуында алатын р™лі туралы т_сінеді
Найман ,керейіттер ж‰не жалайырлардыS KазаK халKыныS Kалыптасуында алатын р™лі туралы т_сіндіре айта алады

СабаKтыS ортасы
ЖаSа сабаK

20 минут
1.«БББ» кестесін толтырCызу
ОKушылар білемін білгім келеді жана білім деген кестені толтырады
2.ОKушылар топтарына зерттеу сaраKтарын беріп топ болып орындауCа м_мкіндік беремін
1 топKа Саяси жаCдайы
2 топKа €леуметтік жаCдайы
3 топKа ШаруашылыK жаCдайына байланысты постермен жaмыс
Формативті баCалау

ТаKырыпты
ашуы
Деректерді
пайдалануы
Jорытынды


1
2
3
1
2
3
1
2
3

1-топ


2-топ


3-топ


2-с‰тті; 1-толыK емес; 0-с‰тсіз;ОKушыларCа таратылым параKшалары
ОKулыK
Д‰птер
Постер
Интербелсенді таKта

БаCалау критерийі

Дескриптор


«БББ» кестесін толтырCызу арKылы оKушылар таKырыпта нені біледі ж‰не білгісі келетініS аныKтайды
ОKушылар ке
·стені толтыру арKылы ™здеріне не керек екеніS айта алады


ОKушылар Найман, керейіттер ж‰не жалайырдыS саяси,‰леуметтік ж‰не шаруашылыK жаCдайын аныKтайды
Найман ,керейіттер ж‰не жалайырлардыS саяси ,‰леуметтік ж‰не шаруашылыK жаCдайына толыK т_сінік береді

СабаKтыS соSы15 минут
«С‰йкестендіру»
С™здерді орнына Kойып с‰йкестендіру жасайды.
ОKушылар жеке жaмыс жасайды, Kасында отырCан оKушымен д‰птерін алмастырады. Дaрыс жауабымен салыстырып, тексереді, баCасын Kояды.


Наймандер
Керейіттер
Жалайырлар

Христиан дінініS несториандыK тармаCы
БалыKты Kаласы
Сегіз
ТоCрaл хан
ЖамaKа
Наркеш,Дайын
JонKай ,БaйрыK
Керілер
Д‰птер,оKулыK,интербелсенді таKта
Интербелсінді таKта
Таратылым параKшалары


БаCалау критерийі
Дескриптор

ОKушылар «с‰йкестендіру» таблицасын толтыра отырып найман,керейіт ж‰не жалайырлар туралы т_сінік Kалыптастырады

ОKушыларда найман,керейіт ж‰не жалайырлар туралы т_сінік Kалыптасады^й тапсырмасы:
&13 Наймандар,Керейіттер, Жалайырлар
«эссе» жазып келу.ТаKырыпKа байланысты ашыK ж‰не жабыK сaраKтар Kaрастырып келу

Саралау-Сіз Kандай т‰сілмен
к™бірек Kолдау к™рсетпексіз?
Сіз басKаларCа KараCанда Kабілетті оKушыларCа Kандай тапсырмалар бересіз
БаCалау-Сіз оKушылардыS материалды игеру деSгейін Kалай тексеруді жоспарлап отырсыз?
ДенсаулыK ж‰не Kауіпсіздік техникасын саKтау

1. СабаKтыS басында: санаK арKылы топKа б™лу ж‰не ширату сaраKтарын беремін
БаCдаршам арKылы баCалаймын
2. СабаKтыS ортасында«БББ» кестесін толтыртKызып оKушылардыS білетініS ж‰не білмейтініS т_сінемін.
Зерттеу сaраKтарын топтарCа таратып беремін
Формативті баCалаймын
3.СабаKтыS сонында «с‰йкестендіру» таблицасын толтыртKызып оKушылардын білімін бекітемін.
Jабілетті оKушылармен жaмыста дерек к™здерімен тапсырма беру арKылы жaмыс жасатамын
БасмармаK арKылы баCалау
1.Jалыптастырушы баCалау арKылы оKушыларды
СабаKтыS басында: БаCдаршам арKылы баCаладым
СабаKтыS ортасында : Формативті баCаладым
СабаKтыS аяCында : БесмармаK арKылы баCаладым

Интербелсенді таKтаCа байланысты дaрыс отыру
Партада дaрыс отыру
СанитарлыK жаCдайдын дaрыс болуы
ПсихологиялыK жаCдайдын дaрыс болуы


СабаK бойынша
рефлексия
СабаKтыS таKырыбына с‰йкес сабаKтыS оKу маKсаттарын аламын сабаKтын оKу маKсаттары KысKа ‰рі шынайы болып келеді
СабаKтыS маKсаттары Kол жетімді сондыKтан оKушылар оKу маKсатына жетеді деп ойлаймын .СабаKтан сон сабаKKа саралау ж_ргіземін .СабаK кезеSдері Kол жетімді болCандыKтан уаKытты тиімді пайдаланамын деп ойлаймын.СабаK жоспарынан ауытKулар болCан жоK


Жалпы баCалау
СабаKта ен жаKсы ™ткен екі н‰рсе (оKыту мен оKуCа Kатысты)
1;
2;
Осы сабаKтыS барысынды мен сынып туралы немесе жекелеген оKушылардыS жетістіктері /KиыншылыKтары туралы нені аныKтадым, келесі сабаKтарда не н‰рсеге назар аудару Kажет?

15

Приложенные файлы


Добавить комментарий