Сочинение «Сыбзэ си Дунай»


Администрация муниципального образования «Город Майкоп»
Комитет по образованию
Городской информационно-методический центр
Муниципальный этап республиканского заочного конкурса
среди обучающихся общеобразовательных организаций
на лучшее сочинение «Сыбзэ − си Дунай»
Сочинение
«Сыбзэ − си Дунай»
Выполнил ученик 9 класса «А»
МБОУ «СШ№6»
Ляшев Амир.
Подготовила учитель адыгейского языка и литературы
МБОУ «СШ№6»
Хапачева Гошмаф Амербиевна.
Майкоп, 2018 г.
Сочинение
«Сыбзэ − си Дунай»
Зыбзэ зымышIэрэр ибэм фэд – еIо адыгэ гущыIэжъым.
Сэ сыныбжьыкI. Сэ сцIэр Амир, Лащэкъохэм сащыщ, илъэс пшIыкIух сыныбжь. Сэ лъэшэу адыгабзэр сикIас, зэрэсIулъыми сырэгушхо. ТиунагъокIэ Адыгэ гъэзетым теджэ, сэ сшъхьэкIэ адыгэ журналэу «Жъогъобыныр» илъэс пчъагъэ хъугъэу сыкIэтхэшъ, сшIогъэшIэгъонэу седжэ.
Синыдэлъфыбзэ къырыкIощтыми лъэшэу сегъэгумэкIы. Джырэ уахътэм, тэ, ныбжьыкIэхэм, къытхэтых, илыягъэу урысыбзэм дихьыхыхэу.
Сэ сицIыкIугъом къыщегъэжьагъэу, унагъом щызэхэсхыгъэр адыгабзэр ары, сызэрэгущыIагъэри ары. Тилъэпкъэгъухэр зэкIэ тыбзэ рыгущыIэнхэу, бзэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэу ыкIи зиушъомбгъунэу сыфай.
Адыгабзэр бзэ пстэуми анахь сшIопсынкI ыкIи сшIодах. АщкIэ уигупшысэ къызэрипIотыкIыщтым фэдэу нэмыкIыбзэхэмкIэ ар къэпIошъунэу сыгугъэрэп. Сянэ-сятэхэми бзэр къысIуалъхьагъэшъ, сынасыпышIу, сэгушIо. КъызгурыIорэп, сэщ фэдэ ныбжьыкIэхэу, адыгэхэу, урысыбзэкIэ гущыIэхэрэр.
Ныдэлъфыбзэм теукIытыхьэхэу арымэ, ежь-ежьырэу ахэм загъэпыутыжьы, бзэри хъэтэпэмыхь ашIы. Тэ, ар, тымыгъэлъапIэмэ, хэта зыгъэлъэпIэщтыр? Хэта адэ тыумысыщтыр тэр-тэрэу тыбзэ уасэ фэтымышIымэ?
Тхэныр сикIас,тиадыгэ усэхэми сяджэ, тигъашIэ къыхэхъухьэрэ хъугъэ-шIагъэхэр зэзгъэшIэнхэу, ахэр сыныбджэгъухэм анэзгъэсынхэу сыфай. КIэ горэм, къэбар гъэшIэгъонхэм салъыхъуным, сыкIэупчIэным сыфэе зэпыт.
Шъыпкъэр пIощтмэ, непэ, тэ, ныбжьыкIэхэм «Привет!», «Как дела?», нэмыкIхэри, тызыззэIукIэхэкIэ, тыжэ къытшIудэкIых.
Мы Iофым тызщызэрэугъоирэ горэхэм тыщытегущыIэу мэхъу, ау а щыкIагъэр дэдгъэзыжьыныр къыддэхъурэп. НэмыкI хэгъэгухэм къарыкIыжьыгъэ адыгэхэм адыгэбзэ къабзэкIэ къаIорэм тыгу рихьэу тедэIу, ау тэ къатIорэм ызыныкъор нэмыкIыбз.
Тыбзэ бай. Мэкъэ Iужъухэр хэтыхэми, ахэм яхьатыркIэ къокIыпIэм щыпсэурэ цIыф лъэпкъхэм абзэхэр зэбгъэшIэнхэр нахь къытэпсынкIэкIы. Сэ инджылызыбзэр зэсэгъашIэ, мыщ къыхэфэрэ мэкъэ къиныхэм якъэIон къысэхьылъэкIырэп.
Адыгабзэм ибайныгьи, идэхагъи тапэкIэ нахь икъоу зэхэсшIэнхэ ыкIи згъэфедэнхэ симурад. Дахэу, зэгъэкIугъэу, IупкIэу тыбзэкIэ гущыIэхэрэр сикIасэх. Тыбзэ тыфэсакъыни, дгъэшIони фае.
Сэ къызэрэсшIошIырэмкIэ, тиныдэлъфыбзэ къызэтегъэнэгъэнымкIэ, пшъэрыль гъэнэфагъэхэр зэшIотхын фай.
Ныдэлъфыбзэр щэIэфэ пIулъын ыкIи бгъэфедэнэу щыт, уфаемэ чIэбдзыжьыныр е зэблэпхъуныр емыкIушхоу къыхэзгъэщымэ сшIоигъу.
Сэ сяни, сяти зэрэгущыIэрэ бзэмкIэ сэри сэгущыIэ. Арышъ, «тиреспубликэшъ тызэрысыр, тыбзэшъ тIэкIэкIырэр, тикультурэшъ къызщыкIэрэр» – сыда убзэ умышIэным уфимытэу зыкIыщымытыр?
Ыуасэ лъагэу, игъашIэ кIыхьэу лъэпкъыбзэр тэжъугъэухъум!
УсэкIо ныбжьыкIэу, иныдэлъфыбзэ шIу зылъэгъоу, зыгъэфедэу Хъунэго Н. иусэу, адыгабзэм фэгъэхьыгъэм, нэIуасэ зыфэсшIыгъ ыкIи лъэшэу сыгу рихьыгъ. Зыфэтэжъугъэгъаз тиадыгабзэ, тлъы щыщ хъугъэу тиныдэлъфыбзэ.
Тыдэ сыкIуагъэми сыпкIэдэIукIы, сиадыгабз.
Дунаим тетхэм сакъыхэзгъэщэу,
Бзыум лъыпытэу сшъхьэ сэзгъэIэтырэр,
Непэ уи Мафэшъ, сыкъыпфэгушIо, сиадыгабз!
Такъикъы пэпчъы сыкъыпфэзэщэу,
Сыгу къытеофэ сIупэ утелъымэ,
Лъэпкъым зиIэтэу, ар бэрэчэтэу
Адыгэ хэкур гъэ мин щыIэщт.

Приложенные файлы


Добавить комментарий