Баяндама аза дебиет сабаында кркем шыарманы оыту

JазаK тілі мен ‰дебиет п‰нініS маKсаты оKушылардыS Kарым-Kатынасын Kалыптастыру, дамыту, тілдік ж‰не танымдыK біліктілікпен Kамтамасыз ету екендігі JазаKстан РеспубликасыныS жалпы білім берудіS мемлекеттік стандартында ко рсетілген.
Мaалім _шін басты міндет –KазаK тілі мен ‰дебиет сабаыныS ерекшеліктерін арттыру оKушыныS сабаKKа деген Kызыушылыын ояту, оныS дамуына жадай туг ызу, с ой леу Kабілетін дамыту.
ЖаSа технологияларды к_нделікті сабаK _рдісінде пайдалану оKыту маKсатына жетудіS тиімді жолдарын к рсетеді. ОKытудыS жаSа ‰дістерін пайдалану арKылы мaалім оKушыныS белсенділігін, шы армашылыK ізденісін арттырады, п‰нге деген Kызыушылы ын оятады. Jазіргі оKыту барысында Kолданылып ж_рген ко птеген технологиялар жеке толганын жетілуіне, оKытудыS тиімділігініS негізін Kaрауг а баг ытталган.
€р сабаKта меніS алг а Kойган маKсатым: технологиялардыS тиімді т‰сілдерін Kолдана отырып, KазаK тілініS орфографиялыK нормасын оKытуды Kалыптастыру, KазаKша сауатты жазу, создерді бір-бірімен дaрыс байланыстырып, со з тіркесін жасау арKылы оларды сойлемдерде дaрыс орналастырып, сойлем Kaрау, сйлем арKылы ойын басKаг а жеткізу, басKаныS созін т_сіну де – оKышыныS тілін дамыту. СабаKта багдарлама талабына сай оKушылардS сйлеу ‰рекетін айтылым, тілдесім, оKылым, жазылым, тындалым сондай-аK тілдік білік пен дагдыларында Kалыптастыру козделеді.
JазаK тілі мен ‰дебиет сабагында оKушылардыS тілін осы ‰діс-т‰сілер бойынша дамытуга болады Презент
Оз сабагымда Kай сынып болсын сабаKты психологиялыK жаттыгудан бастаймын. Тілдік жаттыгулар: жанылтпаш немесе біршумаK олеS, не болмаса санамаK, не ‰ріпке байланысты таKпаK . Мaндай тілдік жаттыу: біріншіден создерді дaрыс айтуды меSгертеді, екіншіден, баланы жалыKтырмайды. ОKушы сабаKта сойлеу аKылы Kарым-Kатынас жасайды. Сойлесу барысында коркемдік Kaралдарды, ‰гни, ‰серлеп, маKал-м‰телдерді, фразеологиялыK тіркестерді Kолданып сойлеуіне баса назар аударамын.
СабаKта тілдік , даярлыK сойлесу жаттыгуларын жиі Kолданамын. Бaл жаттыгулар Kарым-Kатынас жасауга багытталады: сaраKKа жауап беру, сaраKты дaрыс Kоя білу, ойлем _лгілері дaрыс пайдалана білу, ситуациялыK жагдайларды сйлесе білу. СабаKта оKушылардыS тілін дамыту _шін алуан т_рлі жaмыстар ж_ргіземін. Презентация.
Ойын технологиясын сабаKта Kолдану арKылы оKушылардыS ойлау Kабілетін дамытамын, ‰р баланыS оз бетімен жaмыс істеуін aйымдастырамын, сабаKKа зейінін аударамын, адамгершілік Kасиеттерін, білімге Kaштарлыын арттырамын. СабаKта оKушылармен откізілетін ойындар: «Кім коп соз Kaрастырады», «ТапKыштар», «Jар кесегі», «Тізбек» т.б. ойындар. Презент.
ЕS жиі сабаKта сын тaрысынан оKыту технологиясынын элементтерін СТОД технологиясы ‰діс- т‰сілдерін пайдаланамын. Себебі осы технология арKылы оKушылардыS сабаKKа деген ынтасын, Kызыушылыын арттырады. Презентация.
Т‰жірибе барысында бaл ‰дістер оKушылара отілген материалды пысыKтап, Kайталап , есте саKтау Kабілетін Kалыптастырга, сол матералды талдап, жан-жаKты меSгеруіне оте тиімді екені корсетеді.
Н.€. НазарбаевтыS «JазаKстанныS болашагы – KазаK тілінде» ж‰не «ТіліміздіS – мемлекеттік Kызметте де, ондірісте де, гылым да, білім беруде де орыс тіліндей болып Kолданылуы _шін Kолдан келгенніS б‰рін істеу керек», - деген тaжырымы бар.
15

Приложенные файлы


Добавить комментарий