Шамалар жне оларды лшеу.


4 сыныпКүні:
Сабақтыңтақырыбы: Шамалар және оларды өлшеу.
Сабақтың мақсаты:1) Шамаларжәнеолардыөлшеу , уақытөлшембірліктері, олардыңарасындағықатынасытуралыбілімдерінпысықтау.
2) Шамалардыңөлшембірліктері мен амалдардыорындайбілудағдыларынжетілдіру, кеңістіктанымды, естесақтау, ойлауқабілеттеріндамыту.
3) Тапқырлыққа, алғырлыққа, тез есептеуге, шапшаңойлауғатәрбиелеу.
Сабақтыңтүрі: Аралассабақ
Әдісі: сұрақ- жауап, көрнекілік, талдау, жинақтау, салыстыру.
Көрнекілігі: сағатмакеті, кестеСабақтыңбарысы:
1.Ұйымдастыру кезеңі.
2.Сабақты хабарлау.
Оқушылардыңназарынсабаққааудару.
3.Үй тапсырмасынтексеру.
4.Өтілетін материалдыпысықтау.Тезжауапберіңдер.
-Қандайшамалардыбілесіңдер?
-Еңкішісіненбастапұзындықтыңөлшембірліктерінатаңдар.
-Еңүлкеніненбастап, массаныңөлшембірліктерінатаңдар.
-Ғасырданбастап, уақыттыңөлшембірліктерінатаңдар.
-Шаманы өлшеудіңжүйесіқалайшығады?
-Сан мен шаманыңүлесін табу үшін не істейміз?
Үлесұғымынпысықтайотырып, шамалардыайналдыруғақатыстыекенінтүсіндіру.
5.Математикалық диктант.
1 қатар-масса бірліктерін,2- қатар- уақытбірліктерін, 3 қатар- ұзындықбірліктерініңкестесінқұраптақтағаілу.
6. Кітаппенжұмыс. №31-32 тапсырма№31 тапсырма.
2 тәу=172800 5 т=7200м 12 т=288с
5 с=1800 7 с=420м 12 т8 са=296 с
20 мин=1200 5 т12 м=7212 м 1 жыл=365*24=8760с
5 с 40мин=20400 7т6с9м=10449 м
4 м15с=255 7с17 м=10097м
№32 тапсырма240с=4 мин 480 мин =8 с 72 с=3 т
60с=1 мин 60мин= 1 с 24000с=1000т
3600с=60мин 36000с=10 са 144000м=24*60 =1400=100т
2400м=40с 24с=1т
7. Сергітусәті. <<Жылнамашықарияертегісін>>оқып беру.
Жылнамашықариядалағашықты. Олжеңінжелпіпеді- қанаттықұстаршығабастады.Әрқұстыңөзініңерекшеаттары бар. Жылнамашықарияжеңінбіріншіретжелпіпіеді- қанаттыүшқұсұшыпшықты. Суықтүсіпаязқысабастады. Қарияекіншіретжелпіпіедіекіншіретүшқұсұшыпшықты.Күнысып, тымырсықбасталды. Шаруаларқарабидайларын ора бастады.Қариятағыжеңінжелпіпжіберді.- бұлжолы да үшқұсұшыпшықты.Суықжелсоғып, жаңбырбүркенебастады, жербетінтұманжапты. Ал құстаржайқұсемеседі. Әрқұстыңтөрттенқанаты бар. Әрқанаттажетіденқауырсын. Әрқауырсынныңөзаттарыбар.Қауырсынныңбіржағыақ, біржағы- қара.Құсқанатынбірретқақса, қап - қараңғыболады.
* Ертегідеқандайуақытбірілктерітуралыайтылған? Жылтуралы. Жылмезгілдерітуралыайтыпберіңдер? Айлардырет- ретіменайтыпберіңдер. 1айда қаншакүн бар? Еңқысқа ай ше? Біржылдақаншатәулік бар? Бірғасырдақаншажыл бар. Ақпанайы 29 күнболғандықтан оны кібісіжылдепатайды.
ОрнымыздантұрайықАлғақарайбірадым
ШеңбержасапалайықАртқақарайбірадым
ИіліпоңғабірЖоғары- төменқарайық
ИіліпсолғабірОрнымыздытабайық
8.Өздік жұмыс.
№33 тапсырма172800-2880м-48 с-2 т
9. Тақтаменжұмыс
№37 тапсырма.
720км/сағ-12 км/ мин-12000м/мин-200м/с№38 тапсырма.
72 км/ сағ-1200м/мин-20м/с
10. Шығармашылықтапсырма.
V=5м/с-300м/мин-1800м/сағ-18км/сағ
V=13м/с-780м/мин-46800м/сағ-46,8км/сағ
V=24м/с-1440м/мин-86400м/сағ-86,4км/сағ
V=35м/с-2100м/мин-126000м/сағ-126км/сағ
11.Қорытынды.
Сабақтықорытакелесабақтыңмақсаты не болды? Осы мақсатқажетуүшінқандайтапсырмаларорындадық? Сабақұнадыма? Қандайтапсырмаларқиыншылықтудырды?
12.Үйге тапсырма .№39,40
13.Бағалау.

Приложенные файлы


Добавить комментарий