№10 Дріс:ааз ндіру технологиясы


ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ КОРПОРАЦИЯСЫ
ҚАЗАҚ БАС СӘУЛЕТ ҚҰРЫЛЫС АКАДЕМИЯСЫ
Белсенді таратпа материалдар
Дисциплина «Ағаш өңдеудегі энерготиімді және ресурстарды сақтау материалдары мен бұйымдарының технологиясы» ҚТИМФ
2 кредита
Специальность – 5В072500 Ағаш өңдеу технологиясы 4-й семестр
№10 Дәріс:Қағаз өндіру технологиясы2016-2017 оқу жылы
ассист. профессор Аркабаеа Зина Ракизаевна
Қағаз(шамамен ол итал.bombagia лат. bombacium 'мақта, бірінші дереккөзі болып ирандық — минералды қоспалары бар талшықты материал боп саналады. Целлюлозадан және өсімдіктерден сондай-ақ қайталама шикізаттан алынатын ұсынылған парақтар: жазу, сурет салу, орау және т.б. түрінде шығарылады.
Қағазды өндіруге өсімдік тектес талшықты материалдардан бөлінген, қылқан жапырақты және жапырақты ағаштардың сабақтары, жапырақтары және кейбір өсімдіктер пайдаланады. Кейде қағаз массасына жүн, мақта, синтетикалық органика талшықтарын қосады.
Целлюлоза —табиғи полимер, көптеген қасиеттері бар, қағазды өндіруге арналған бас компонент болып табылад
Глоссарий
№ На русском языке На казахском языке На английском языке
1 Породный состав измельченной древесины -количественное соотношение измельченной древесины разных пород Ұнтақталған ағаштардың түрлері бойынша құрамы The species composition of small pieces of wood
2 Измельченная древесина- древесные частицы различной формы и величины, получаемая в результате механической обработки, к ним относятся: щепа, дробленка, стружка, опилки, древесная пыль, древесная мука Ұнтақталған ағаш shredded wood
3 Топливная щепа-размельченная древесина непригодная в производстве плитных материалов, используется в качестве топлива Отындық жоңқа Fuel chips
4 Породный состав измельченной древесины Ұнтақталған ағаштардың түрлері бойынша құрамы The species composition of small pieces of wood
5 Измельченная древесина Ұнтақталған ағаш shredded wood6
Топливная щепа Отындық жоңқа Fuel chips7 Древесные опилки Ағаштың майда ұнтағы Sawdust8 Фракция измельченной древесины Ұнтақталған ағаштың фракциясы Fraction chopped woodБақылау сұрақтары:
1 Шөлкенің көлемінің өлшем бірлігі
А.м3
В.м2
С.п.м.
D.м
2 Аршылған қабыршақ (шпон) дайындауға арналған шикізат
А.Жаңғақ ағашы
В.Қарағай
С.самырсын
D.Қайың
3 Карбамидоформальдегидті желімнің құрамына не кірмейді?
A.Фенол
B.Карбамид
C.Формальдегид
D.Катализатор
4 Технологиялық жаңқа өндірісінде ағашты гидротермиялық өңдеу қандай мақсатта қолданылады?
A.Жаңқаның сапасын жақсарту
B.Температураны жоғарылату
C.Температураны төмендету5 Барабандарда аршудан басқа тағы қандай операция жүреді?
A.Шірікті бөлуB.Жаңқаны ұсақтау
C.Жаңқаны кептіруD.Іріктеу6 Ағашты гидротермиялық өңдеуде жылутасығыштың қандай түрі қолданылмайды?
A.Ыстық ауаB.Жылы ауаC.жанатын газдарD.ысытылған су
7 Жылутасығыш үшін қандай коэффициент негізгі болып саналады?
A.жылуөткізу
B.ЖылуалмасуC.Үйкелу
D.Сырғанау
8 Жаңқа кептірілгеннен кейін қанша топқа бөлінеді?
A.5
B.1
C.2
D.3
СӨЖ тапсырмалары
1.Жаңа технологияларды пайдаланып,картон алу жолдары

СОӨЖ тапсырмалары
Картон өндірісі процессінің оптимизациясы
Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер:
1. Еспаева А.С. Технология плитных материалов. Учебник. – Алматы: КазГАСА, 2011. – 487 б.
2. Парфенов В.И. «Утилизация отходов лесной промышленности». Изд-во «Уральский рабочий» М. – 2008. – 59 б.
3. Федоренчик А.С., Ледницкий А. В., Кожухов Н. И., Никишов В. Д. Биотопливо из древесного сырья: монография.— М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2010.— 384с.
4. Демьянов В.В. Пути использования отходов древесины. Изд-во «Химия» Рига –2009. -79 б.
Қосымша әдебиеттер
1. Петрова О.В., Рапопорт А.М. Использование отходов деревообработки за рубежом. Обзорная информация. Серия V.М., ЦНИИТЭИМС – 2010. – 24 б.
2. Еспаева А.С., Аркабаева З.Р. Рабочая программа. – Алматы: КазГАСА, 2016.
Әдістеме:
3. Еспаева А.С. МУ по выполнению практических работ по дисциплине «Комплексное использование отходов древесины». – Алматы: КазГАСА, 2012.
Электронды көмек:
1. Журнал ЛесПромИнформ, 3 (25). – 2009, г. Санкт-Петербург, Изд-во «Премьер», 125б.
2. Журнал. Биоэнергетика, 2.– март-май 2012 г. Санкт-Петербург, Изд-во «Белл», 63б.

Приложенные файлы


Добавить комментарий