Аашты жоаа деу процесіні ерекшеліктері


ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ КОРПОРАЦИЯСЫ
ҚАЗАҚ БАС СӘУЛЕТ ҚҰРЫЛЫС АКАДЕМИЯСЫ
Белсенді таратпа материалдар
Дисциплина «Ағаш өңдеудегі энерготиімді және ресурстарды сақтау материалдары мен бұйымдарының технологиясы» ҚТИМФ
2 кредита
Специальность – 5В072500 Ағаш өңдеу технологиясы 4-й семестр
№9 Дәріс: Ағашты жоңқаға өңдеу процесінің ерекшеліктері 2017-2018 оқу жылы
ассист. профессор Аркабаеа Зина Ракизаевна
Ағаш шикізатын механикалық өңдеу кезінде ұсақталған ағашты әртүрлі пішіндегі және өлшемдегі ағаш бөлшектері түрінде алады: жоңқа, үгінді, жаңқа, опилка, ағаш ұны және ағаш шаңы  (МеСТ 23246—78).
Жоңқа —технологиялық желі құрамындағы шабатын машиналар немесе арнайы кесетін қондырғылармен ағаш шикізатын ұсақтау нәтижесінде алынған ағаш бөлшектері. Жоңқаны технологиялық, жасыл және отындық деп бөледі.
Баланстарды аршығаннан кейін өндірістің келесі  маңызды кезеңіне кіріседі – баланстарды технологиялық жоңқаға ұсақтау. Бұл операция шикізатты химиялық не механикалық өңдеу процесі тез әрі біркелкі жүруін қамтамасыз ету үшін қажет.
Глоссарий
№ На русском языке На казахском языке На английском языке
1 Породный состав измельченной древесины -количественное соотношение измельченной древесины разных пород Ұнтақталған ағаштардың түрлері бойынша құрамы The species composition of small pieces of wood
2 Измельченная древесина- древесные частицы различной формы и величины, получаемая в результате механической обработки, к ним относятся: щепа, дробленка, стружка, опилки, древесная пыль, древесная мука Ұнтақталған ағаш shredded wood
3 Топливная щепа-размельченная древесина непригодная в производстве плитных материалов, используется в качестве топлива Отындық жоңқа Fuel chips
4 Породный состав измельченной древесины Ұнтақталған ағаштардың түрлері бойынша құрамы The species composition of small pieces of wood
5 Измельченная древесина Ұнтақталған ағаш shredded wood6
Топливная щепа Отындық жоңқа Fuel chips7 Древесные опилки Ағаштың майда ұнтағы Sawdust8 Фракция измельченной древесины Ұнтақталған ағаштың фракциясы Fraction chopped woodБақылау сұрақтары:
1 Байланыстырушының шығын нормасы неге тәуелді емес?
A.Ағаш текстурасы
B.Ағаш түрі
C.Плита маркасы
D.Плита сапасы
2 Нығыздау мақсаты болып
A.Кілем жуандығын азайту
B.Беріктіліктің азаюы
C.Майысудың төмендеуі
D.Ішкі кернеудің таралуы
3 Жаңқаның қандай түрі жоқ
A.Қоқысты
B.Жасыл
C.Отындық
D.Технологиялық
4 Жаңқаның көлемдік массасына қандай фактор әсер етпейді?
A. Бөлме температурасы
B. Майдаланған ағаш тығыздығы
C.Шикізат ылғалдылығы
D.Нығыздау деңгейі
5 Фракциондық құрам бойынша жаңқа неше топқа бөлінеді?
A.Төрт
B.Үш
C.Екі
D.Бір
6 Ағаштан целюлоза алу үдерісі аталады
A.Пісіру
B.Химөңдеу
C.Термоөңдеу
D.Кептіру
7 Қандай операция кезеңдік әдіс формасының нығызын қолдануынсыз технологиялық пъезопластканы алу процесінің құрамына кірмейді? A.Ылғалдылық
B.Үгіндіні (опилканы) сұрыптау
C.Өлшеуге дейін
D.Кептіру
8 ЛУДП алу үшін шикізат ретінде қызмет етеді
A.Ағаш дайындау қалдықтары
B.Отын жаңқасы
C.Жасыл жаңқа
D.Іскер ағаш
СӨЖ тапсырмалары
1.Жаңа технологияларды пайдаланып қағаз алу жолдары
СОӨЖ тапсырмалары
1.Жаңа технологиялар бойынша қағаз алу процесінің оптимизациясы.

Әдебиеттер тізімі
Негізгі әдебиеттер:
1. Еспаева А.С. Технология плитных материалов. Учебник. – Алматы: КазГАСА, 2011. – 487 б.
2. Парфенов В.И. «Утилизация отходов лесной промышленности». Изд-во «Уральский рабочий» М. – 2008. – 59 б.
3. Федоренчик А.С., Ледницкий А. В., Кожухов Н. И., Никишов В. Д. Биотопливо из древесного сырья: монография.— М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2010.— 384с.
4. Демьянов В.В. Пути использования отходов древесины. Изд-во «Химия» Рига –2009. -79 б.
Қосымша әдебиеттер
1. Петрова О.В., Рапопорт А.М. Использование отходов деревообработки за рубежом. Обзорная информация. Серия V.М., ЦНИИТЭИМС – 2010. – 24 б.
2. Еспаева А.С., Аркабаева З.Р. Рабочая программа. – Алматы: КазГАСА, 2016.
Әдістеме:
3. Еспаева А.С. МУ по выполнению практических работ по дисциплине «Комплексное использование отходов древесины». – Алматы: КазГАСА, 2012.
Электронды көмек:
1. Журнал ЛесПромИнформ, 3 (25). – 2009, г. Санкт-Петербург, Изд-во «Премьер», 125б.
2. Журнал. Биоэнергетика, 2.– март-май 2012 г. Санкт-Петербург, Изд-во «Белл», 63б.

Приложенные файлы


Добавить комментарий