Аналіз діяльності ТОВ ДП Посад


Аналіз діяльності ТОВ ДП «Посад»
1 Загальна характеристика ТОВ ДП “Посад”
Харківське товариство з обмеженою відповідальністю «Посад» було створено у травні 2002 року. Дане товариство є юридичною особою за законодавством на території України.
Товариство має самостійний баланс, відособлене майно, може від свого імені укладати угоди (договори), здобувати майнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, третейському суді, арбітражному суді.
Товариство володіє повною господарською самостійністю, може відкривати розрахунковий та інші рахунки в банках, мати печатку зі своїм найменуванням, штампи, товарний знак, емблему.
Метою діяльності товариства є одержання доходу і задоволення потреб населення, організацій, підприємств у виробленій продукції, наданих послуг, сприяння науково-технічному прогресу
Предметом діяльності товариства є: підготовчі роботи, земельні роботи, улаштування основ і будівництво фундаментів, зведення несучих конструкцій і конструкцій будинків, що обгороджують, і споруджень; проектування, будівництво, реконструкція, технічне переозброєння, ремонт і експлуатація різних об'єктів виробничого, соціального і культурно-побутового призначення; будівельні і ремонтно-будівельні, реставраційні й оформлювальні роботи; загально-будівельні роботи, цегельна кладка; роботи з благоустрою території; роботи з захисту конструкцій; роботи з обробки конструкцій і устаткування; - роботи з улаштування зовнішніх мереж і устаткування, роботи з улаштування внутрішніх інженерних мереж; виробництво продукції виробничо-технічного призначення, у тому числі засобів виробництва; виробництво товарів народного споживання, у тому числі побутового; організація і проведення оптової, роздрібної і комісійної торгівлі промисловими і продовольчими товарами як власного виробництва, так і включаючи торгівлю будь-якою продукцією, виготовленою іншими підприємствами, малими підприємствами, підприємцями, а також товарами, прийнятими і придбаними від громадян і фізичних осіб, створення власної торгової мережі (магазини, салони, ларьки, лоткова торгівля, пересувні автокрамниці і т.д.) з реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, у тому числі лікеро-горілчаних і тютюнових виробів, створення точок суспільного харчування, пунктів прокату та інших підприємств комунального і побутового обслуговування, складських та інших приміщень господарського призначення; торгово-закупівельна і торгово-посередницька діяльність, комерційне посередництво, інноваційна діяльність; організація перевезень зовнішньоторговельних і транзитних вантажів автомобілями, залізничним і водяним транспортом у прямих і змішаних сполученнях, здійснення операцій з експорту й імпорту автотранспорту та організації сервісу з його обслуговування; виробництво продуктів харчування для населення й організацій споживання; виробництво хлібобулочних і кондитерських виробів; торгівля нафтопродуктами; брокерська діяльність, організація брокерських і дилерських контор; здійснення видавничої діяльності, у тому числі копіювання і розмноження; організація, виконання і впровадження науково-дослідних, проектно-конструкторських, дизайнерських робіт, спрямованих на створення нової техніки, товарів народного споживання і виробничого господарського призначення в галузі електроніки, механіки, електротехніки, матеріалознавства, інформатики, енергетики, медицини; науково-виробничі і упроваджувальні роботи; інформаційно-обчислювальні роботи; створення мережі автозаправних станцій, а також авторемонтних, велоремонтних та інших по профілю майстерень для обслуговування і ремонту транспортних засобів; проведення художньо-оформлювальних робіт, дизайнерських розробок; відкриття спортивних клубів по інтересах; проведенню робіт зі створення, поширення реклами і прокату аудіо -, відео -, теле- і кіно продукції відповідно до чинного законодавства; фотороботи; купівля, продаж і обмін відео -, аудіо -, друкованої продукції; здійснення збереження вантажів і організація передпродажного сервісу; організація консультативної допомоги підприємствам, організаціям і громадянам, упровадження нових методів інтенсивного навчання, створення навчальних програм і методичних рекомендацій, підвищення кваліфікації кадрів, пошук ділових партнерів; організація і проведення оздоровчих заходів, наукових з'їздів, конференцій, симпозіумів, семінарів, шкіл, курсів, стажувань, виставок, виставок-продаж; надання маркетингових послуг; придбання, оренда, ремонт, здача в оренду і продаж будинків, споруджень, земельних ділянок, а також устаткування та іншого майна, у тому числі засобів виробництва; переклад письмової й усної нормативно-довідкової, науково-технічної і художньої літератури; організація курсів по навчанню іноземним мовам; надання побутових послуг населенню; організація медичного обслуговування населення, підприємств і організацій; виробництво і реалізація медикаментів і хімічних речовин; створення й експлуатація косметичних лікувальних кабінетів, центрів, перукарень; окремими видами діяльності, перелік яких визначається законодавчими актами України, товариство може займатися тільки на підставі спеціальних дозволів (ліцензій) [1]
Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України.
Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до предмета діяльності товариства.
Валютний виторг зараховується на валютний рахунок товариства і використовується ним відповідно до валютного законодавства України.
Товариство має право одержувати кредити від своїх закордонних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс товариства і використовується ним самостійно.
Відповідно до чинного законодавства товариство може мати права, що відповідають цілям за діяльністю, передбаченим в Установчому Договорі і Статуті, нести зв'язані з цією діяльністю обов'язки.
Товариство може бути обмежене в правах лише у випадках і в порядку, передбачених у законодавчих актах.
Товариство має право створювати на території України і за її межами дочірні підприємства, а також філії і представництва.
Товариство несе майнову відповідальність за своїми обов'язками тільки в межах свого майна і не несе відповідальність своїх учасників. Учасник товариства несе відповідальність у межах суми його внеску.
Відповідно до чинного законодавства товариства має право наймати і звільняти працівників на умовах, передбачених КЗОП України і на інших умовах, установлених законодавством, самостійно установлювати форми, системи і розміри оплати праці й інші види доходів осіб, що працюють за наймом.
Товариство платить податки і платежі в бюджет і в інші фонди відповідно до чинного законодавства.
Товариство самостійне планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію, роботи, послуги і з необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку товариства, підвищення доходів. Основу планів складають договори, укладені зі споживачами продукції, робіт і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.
Товариство самостійно здійснює матеріальне забезпечення власного виробництва через систему прямих угод або через товарні біржі та інші посередницькі організації, як по безготівковому розрахунку, так і за готівку.
Товариство реалізує свою продукцію за цінами, тарифами, що встановлюються самостійно, або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України, за фіксованими чи регульованими цінами.
Органами управління і контролю товариства є збори Учасників і дирекція товариства.
Збори Учасників є вищим органом товариства і формується з числа учасників чи призначених ними представників. Збори учасників товариства обирають голову товариства. Збори учасників скликаються не рідше двох разів на рік.
Виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю є дирекція. Роботою дирекції керує директор, що обирається зборами учасників.
Контроль за діяльністю директора товариства здійснюється ревізійною комісією товариства, яка обирається зборами учасників з їхнього числа [2].
Учасники товариства мають ряд прав і обов'язків, які зазначені в статуті.
Частка учасника в статутному фонді розглядається як частина в праві на майно, а не як частина майна.
Призначення, розміри утворених фондів і порядок їхньої витрати визначається Зборами Учасників. Резервний фонд створюється в розмірі не менше 25% від Статутного фонду шляхом відрахування 5% прибутку до досягнення зазначеного розміру.
Діяльність товариства припиняється: на підставі рішення зборів учасників товариства; при зменшенні кількості Учасників менше двох чоловік; на підставі рішення суду чи арбітражного суду.
Наявні в товариства кошти, включаючи виторг від розпродажу його майна, після розрахунків з бюджетом, працівниками, власниками облігацій і кредиторами розподіляється між учасниками пропорційно їхнім часткам у статутному фонді в місячний термін після закінчення ліквідації. Ліквідація товариства вважається закінченою, а товариство припиняє свою діяльність з моменту внесення запису про це до державного реєстру.
2 Аналіз основних показників діяльності
Вартість основних засобів підприємства зросла на 9405 грн. або на 46,43%.
Найбільший вплив мало зростання вартості обладнання на 3440 грн., що явилось наслідком зростання обсягів виробництва, та зростання вартості інформаційних систем на 3382 грн., оскільки підприємство придбало комп’ютер.
Таблиця 1 - Склад основних фондів ТОВ ДП „Посад” по групах
Основні фонди 2005 р. 2006 р. 2007 р. Відхилення, +,-
Темп зросту, %
грн. у % до підсумку грн. у % до підсумку грн. у % до підсумку будівлі та споруди 1360 7,03 1520 7,5 1420 4,8 -100 93,42
обладнання 3600 18,60 2300 11,4 5740 19,4 3440 249,57
передаючі пристрої 32 0,17 82 0,4 75 0,3 -7 91,46
транспортні засоби 11590 59,90 12960 64,0 13850 46,7 890 106,87
прилади та інструменти 1300 6,72 1200 5,9 3000 10,1 1800 250,00
інформаційні системи 1468 7,59 2196 10,8 5578 18,8 3382 254,02
всього основних засобів 19350 100 20258 100,0 29663 100,0 9405 146,43
У структурі найбільша питома вага належить транспортним засобам від 47% до 64%, що відповідає специфіці діяльності. Структуру ілюструє діаграма, надана на рисунку 1.

Рисунок 1 – Структура основних засобів, %
Надамо характеристики складу оборотних активів
Таблиця 2 – Склад оборотних активів
Оборотні активи 2005 р. 2006 р. 2007 р. Відхилення, +,- Темп зросту, %
грн. у % до підсумку грн. у % до підсумку грн. у % до підсумку виробничі запаси 1739 6,20 3055 7,3 3350 8,4 295 109,65
МШП 841 3,00 1046 2,5 1396 3,5 350 133,41
незавершене виробництво 1458 5,20 1507 3,6 1954 4,9 448 129,70
витрати майбутніх періодів 561 2,00 837 2 1197 3 359 142,94
готова продукція 1150 4,10 1507 3,6 877 2,2 -629 58,23
товари 56 0,20 167 0,4 239 0,6 72 142,94
дебіторська заборгованість 17331 61,80 28044 67 22735 57 -5309 81,07
грошові кошти 4908 17,5 5692 13,6 8137 20,4 2444 142,94
всього оборотних
фондів 28044 100 41856 100 39886 100 -1970 95,29
У 2007 році спостерігається зниження величини оборотних активів на 1970 грн. або на 4,71%, це було наслідком зменшення дебіторської заборгованості на 5309 грн., позитивною тенденцією у роботі ТОВ ДП є факт зростання грошових коштів. Структура оборотних фондів різко змінилася. Отже, спостерігається зменшення питомої ваги дебіторської заборгованості та зростання грошових засобів.
Структуру ілюструє діаграма, надана на рисунку 2.

Рисунок 2 – Структура оборотних активів, %
На рисунку 3 наведено динаміку усіх показників балансу.

Рисунок 3 – Динаміка основних показників діяльності ТОВ ДП „Посад”
Варто відмітити, що за останні 4 роки спостерігається стійка тенденція до зростання власного капіталу. Тільки у 2004 році ( у порівнянні з 2003 роком) було зафіксовано зниження величини власного капіталу з 40854,3 грн. до 39544,7 грн. ( зменшення на 1309,6 грн.).
Кожного року власний капітал підвищувався на: 1603,9 грн. – в 2005 році ( у порівнянні з 2004 р.), на 6151,04 грн. у 2006 році ( у порівнянні з 2005р.), та на 9402,49 грн. у 2007 році ( у порівнянні з 2006 роком).
Аналізуючи абсолютне відхилення власного капіталу від базового 2003року, слід зазначити, що найбільшого зростання сума власного капіталу набула у у 2007 році – на 15847,8 грн., що є наслідком зростання обсягів діяльності підприємства., цей факт підтверджує значення показника відносного відхилення, або темпу приросту, його максимальне значення також належить 2007 року 38,79%.
Таким чином, ТОВ ДП „Посад” кожного року підвищує масу своїх пасивів, що свідчить про укладання додаткових будівельних контрактів та розширення будівельних робіт.
Слід відзначити як позитивне явище в діяльності ТОВ ДП - зниження обсягів незавершеного будівництва у 2005 та 2006 роках, обсяг якого у 2007 р. становив 19588,3 грн.
У таблиці 3 та на рисунку 4 наведено інформацію про показники діяльності ТОВ ДП “Посад” за 2003-2007 роки.
Наведена у таблиці 3 динаміка основних показників діяльності ТОВ ДП "Посад" у 2003-2007 р.р. свідчить про те , що за усі ці роки робота підприємства була прибутковою.
Так, чистий доход за останні три роки має тенденцію до стабільного зростання і виріс у 2007 р. на 20,5% проти 2003 року. У ці роки сукупні витрати і витрати на виконання будівельних контрактів до 2007 р. знижалися у абсолютному і відносному значення і, як наслідок цього, підприємство одержувало чистий прибуток. Найбільша сума чистого прибутку була у 2006р. -4892,3 грн., що становить до рівня 2003р. - 150,2%. У 2007 р. сукупні витрати зросли на 19,6%, на виконання будівельних контрактів - на 16,9%. Однак темпи зростання чистого доходу від реалізації випереджали витрати, що призвело до росту чистого прибутку у 2007 р. на 14,7% проти рівня 2003 року. Чистий прибуток у 2007 р. становив 3733,8 грн.
Слід відзначити як позитивне явище в діяльності ТОВ ДП - зниження обсягів незавершеного будівництва у 2006 та 2007 роках, обсяг якого у 2007 р. становив 19588,3 грн.
У динаміці витрат спостерігаються тенденції, які відповідають характеру діяльності ТОВ ДП: зростання адміністративних і інших операційних витрат.
Дані таблиць свідчать про зростання в останні роки оборотного і власного капіталу, що слід розглядати як наслідок розгортання фронту робіт ТОВ ДП і
Узагальнюючи результати діяльності ТОВ ДП "Посад" за останні 5 років, можна її характеризувати як стабільну і прибуткову.
Таблиця 3- Динаміка основних показників діяльності ТОВ ДП "Посад" у 2003 - 2007 роках
Показник Значення по роках, грн.. Абсолютне відхилення до 2003 року, грн.. Відхилення до попереднього року, грн.. Відносне значення до 2003 року,%
2003 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007
чистий доход від реалізації БМР 93672,0 54787,8 66420,4 96745,0 112858,0 -38884,2 -27251,6 3073,0 19186,0 -38884,2 11632,6 30324,6 16113,0 100,0 58,5 70,9 103,3 120,5
сукупні витрати 89985,0 50039,9 64885,2 89756,0 107643,0 -39945,1 -25099,9 -229,0 17658,0 -39945,1 14845,3 24870,9 17887,0 100,0 55,6 72,1 99,7 119,6
витрати на виконання будівельних контрактів 72282,2 32382,9 46919,2 68397,5 84514,2 -39899,3 -25363,0 -3884,7 12232,0 -39899,3 14536,2 21478,3 16116,7 100,0 44,8 64,9 94,6 116,9
адміністративні витрати 6134,9 4962,9 5386,8 7452,7 9561,9 -1172,0 -748,1 1317,8 3427,0 -1172,0 423,9 2065,9 2109,2 100,0 80,9 87,8 121,5 155,9
інші операційні витрати 11567,9 12694,0 12579,2 13905,8 13566,9 1126,1 1011,3 2337,9 1999,0 1126,1 -114,8 1326,6 -338,9 100,0 109,7 108,7 120,2 117,3
чистий прибуток 3256,7 3323,5 1074,7 4892,3 3733,8 66,8 -2182,0 1635,6 477,1 66,8 -2248,8 3817,6 -1158,5 100,0 102,1 33,0 150,2 114,7
незавершене
будівництво 19686,0 20458,8 19973,8 18806,2 19588,3 772,8 287,8 -879,8 -97,7 772,8 -485,0 -1167,6 782,1 100,0 103,9 101,5 95,5 99,5
залишкова вартість основних засобів 17934,9 16388,0 19350,1 20257,9 29663,0 -1546,9 1415,2 2323,0 11728,1 -1546,9 2962,1 907,8 9405,1 100,0 91,4 107,9 113,0 165,4
оборотні активи 31078,4 26342,2 28044,2 41856,4 39886,8 -4736,2 -3034,2 10778,0 8808,4 -4736,2 1702,0 13812,2 -1969,5 100,0 84,8 90,2 134,7 128,3
власний капітал 40854,3 39544,7 41148,6 47299,6 56702,1 -1309,6 294,3 6445,3 15847,8 -1309,6 1603,9 6151,0 9402,5 100,0 96,8 100,7 115,8 138,8
поточні зобов'язання 27845 23802,2 26219,5 33813,74 32436,06 -4042,8 -1625,5 5968,7 4591,1 -4042,8 2417,3 7594,2 -13-77,7 100,0 85,5 94,2 121,4 116,5

Рисунок 4 – Динаміка основних показників діяльності ТОВ ДП “Посад”, у відсотках до 2003 року
Динаміку фінансових результатів наведено у таблиці 4.
Аналізуючи економічну ситуацію на підприємстві, варто відмітити, що усі показники набули зростання протягом 2004-2007 років, що було наслідком збільшення обсягів робіт завдяки підписанню будівельних контрактів. Підприємство на протязі 2004-2007 років одержувало прибуток, який знизився у 2005 році на 63,8% відносно рівня 2004 року, і зріс на 44% та на 8,5% у 2006, 2007 роках відповідно. Собівартість виконаних робіт на підприємстві зростала найбільш швидкими темпами, ніж доход від їх виконання, це обґрунтовується специфікою будівельної галузі.
Таблиця 4– Фінансові результати ТОВ ДП “Посад”
Фінансові результати, грн.
Показник Роки
2004 2005 2006 2007
доход (виручка) від реалізації продукції ( робіт, послуг) 65 745,3 79 704,5 116 094,0 135429
податок на додану вартість 10 957,6 13 284,1 19 349,0 22571,5
чистий доход ( виручка) від реалізації продукції ( робіт, послуг) 54 787,8 66 420,4 96 745,0 112 857,5
собівартість реалізованої продукції ( робіт, послуг) 32 382,9 46 919,2 68 397,5 84514,15
валовий прибуток 22 404,8 19 501,2 28 347,5 28 343,4
інші операційні доходи 258,9 279,0 220,8 219,27
адміністративні витрати 4 962,9 5 386,8 7 452,7 9561,87
інші операційні витрати 12 694,0 12 579,2 13 905,8 13566,93
фінансові результати від операційної діяльності (прибуток) 5 006,8 1 814,2 7 209,8 5 433,8
фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток) 5 006,8 1 814,2 7 209,8 5 433,8
податок на прибуток від звичайної діяльності 1 683,3 739,6 2 317,5 1 700,0
фінансові результати від звичайної діяльності (прибуток) 3 323,5 1 074,7 4 892,3 3 733,8
чистий прибуток 3 323,5 1 074,7 4 892,3 3 733,8
Елементи операційних витрат, грн.
матеріальні витрати 27 685,9 36 895,7 50 987,4 56652,25
витрати на оплату праці 8 976,5 10 875,9 14 686,9 15522,29
відрахування на соціальні заходи 3 366,2 4 078,5 5 507,6 7483
амортизація 2 087,7 2 106,8 2 207,1 2081,73
інші операційні витрати 7 923,5 10 928,3 16 367,0 25 903,7
всього 50 039,8 64 885,2 89 756,0 107 643,0
3 Аналіз витрат
До складу витрат, безпосередньо пов'язаних з виконанням будівельного контракту, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати (включаючи вартість виконаних субпідрядниками робіт).
До складу загальновиробничих витрат включаються затрати на управління, організацію та обслуговування будівельного виробництва з розподілом між об'єктами будівництва (з урахуванням специфіки робіт, що виконуються) пропорційно до прямих витрат; обсягів доходу; прямих витрат на оплату праці; відпрацьованого будівельними машинами і механізмами часу тощо.
До витрат за будівельним контрактом включаються витрати за період від дати укладення будівельного контракту до дати завершення цього контракту. До витрат за будівельним контрактом також включаються витрати, яких зазнав підрядник при укладенні будівельного контракту, якщо існує імовірність його підписання і достовірної оцінки цих витрат. Витрати, зазнані при укладенні будівельного контракту, який не підписано до дати балансу, визнаються витратами звітного періоду без включення до витрат за цим будівельним контрактом у наступних звітних періодах.
У таблицях 5 -8 та на рисунку 5 надано склад та структуру витрат ТОВ ДП “Посад” у 2004 -2007 роках.
При детальному розгляді загальної суми витрат ТОВ ДП «Посад» можна виділити, що в звітному періоді загальна сума витрат по підприємству склала 107643,56 грн. Зростання склало 17887 грн. З них основну частку 54% складають витрати на виконання будівельних контрактів (виробничі) в сумі 58837,9 грн., 24% належить загально виробничім витратам у сумі 25676,25 грн., 13% припадає на інші витрати, це 13566,93 грн, а решта – 9% на адміністративні 9562,48 грн. Таку структуру витрат можна вважати раціональною, яка відповідає специфіці діяльності.
Таблиця 5 - Склад операційних витрат ТОВ ДП “Посад” у 2004 році, грн.
Стаття витрат Витрати на виконання будівельних контрактів Загально-виробничі Адміністративні Інші Всього
заробітна плата 6 282 1 488 1 206 - 8 977
нарахування на заробітну плату 2 063 721 583 - 3 366
амортизація 1 441 394 252 - 2 088
відсотки банку 315 315
відрядження 934 269 229 - 1 433
утримання будівельних машин 126 249 - 376
послуги зв’язку - - 758 758
ремонт оргтехніки - - 75 - 75
податки 492 - - - 492
генпідрядні відрахування - 174 - - 174
матеріали 8 548 2 564 554 8 700 20 366
паливо 4 083 1 461 776 6 320
запасні частини 441 484 75 1 000
електроенергія 51 - 60 111
послуги проектувальника за проектно-кошторисну документацію - - - 1 009 1 009
послуги за випробування ґрунтів та матеріалів - - - 1 097 1 097
автопослуги - - - 1 508 1 508
матеріальна допомога - - - 245 245
інші 29 88 140 75 332
всього 24 491 7 892 4 963 12 694 50 040
Таблиця 6 - Склад операційних витрат ТОВ ДП “Посад” у 2005 році, грн.
Стаття витрат Витрати на виконання будівельних контрактів Загально-виробничі Адміністративні Інші Всього
заробітна плата 7 611 1 803 1 461 - 10 876
нарахування на заробітну плату 2 500 873 706 - 4 079
амортизація 1 455 398 254 - 2 107
відсотки банку - - 434 - 434
відрядження 985 95 895 - 1 976
утримання будівельних машин 174 344 518
послуги зв’язку - - 1 046 1 046
ремонт оргтехніки - - 104 - 104
податки 678 - - - 678
генпідрядні відрахування - 240 - - 240
матеріали 11 926 9 337 138 6 973 28 375
паливо 5 043 1 733 55 6 831
запасні частини 1 212 293 186 1 690
електроенергія 70 - 24 59 153
послуги проектувальника за проектно-кошторисну документацію - - - 1 392 1 392
послуги за випробування ґрунтів та матеріалів - - - 1 513 1 513
автопослуги - - - 2 080 2 080
матеріальна допомога - - - 337 337
інші 28 121 84 225 458
всього 31 682 15 237 5 387 12 579 64 885
Таблиця 7 - Склад операційних витрат ТОВ ДП “Посад” у 2006 році, грн.
Стаття витрат Витрати на виконання будівельних контрактів Загально-
виробничі Адміністративні Інші Всього
заробітна плата 10 279 2 435 1 974 - 14 687
нарахування на заробітну плату 3 375 1 179 953 - 5 508
амортизація 1 524 417 266 - 2 207
відсотки банку - - 650 - 650
відрядження 1 475 143 1 341 - 2 959
утримання будівельних машин 261 386 - 130 776
послуги зв’язку - - 1 566 1 566
ремонт оргтехніки - - 155 - 155
податки 1 015 - - - 1 015
генпідрядні відрахування - 359 - - 359
матеріали 21 299 13 793 5 527 40 619
паливо 6 621 2 275 72 8 968
запасні частини 1 004 242 154 1 401
електроенергія 106 - 65 59 229
послуги проектувальника за проектно-кошторисну документацію - - - 2 084 2 084
послуги за випробування ґрунтів та матеріалів - - - 2 266 2 266
автопослуги - - - 3 115 3 115
матеріальна допомога - - - 505 505
інші 29 181 257 219 685
всього 46 988 21 410 7 453 13 906 89 756
Таблиця 8 - Склад операційних витрат ТОВ ДП “Посад” у 2007 році, грн.
Стаття витрат Витрати на виконання будівельних контрактів Загально-
виробничі Адміністративні Інші Всього
заробітна плата 10 070 2 920 2 532 - 15 522
нарахування на заробітну плату 4 846 1 414 1 223 - 7 483
амортизація 1 240 500 342 - 2 082
відсотки банку - - 1 029 - 1 029
відрядження 3 419 172 1 093 - 4 683
утримання будівельних машин 491 325 412 1 229
послуги зв’язку - - 2 479 - 2 479
ремонт оргтехніки - - 246 - 246
податки 1 607 - - - 1 607
генпідрядні відрахування - 569 - - 569
матеріали 29 392 16 481 - 45 873
паливо 6 306 2 702 125 - 9 133
запасні частини 1 104 377 165 - 1 646
електроенергія 38 - - 325 363
послуги проектувальника за проектно-кошторисну документацію - - - 3 299 3 299
послуги за випробування ґрунтів та матеріалів - - - 3 587 3 587
автопослуги - - - 4 930 4 930
матеріальна допомога - - - 800 800
інші 325 217 329 214 1 085
всього 58 838 25 676 9 562 13 567 107 644

Рисунок 5– Структура операційних витрат по роках
У таблиці 9 наведено структуру та динаміку витрат ТОВ ДП “Посад” за 2006 та 2007 роки.
Таблиця 9 – Аналіз та оцінка витрат ТОВ ДП “Посад” за Звітом про фінансові результати
Вид витрат 2005 рік 2006 рік 2007 рік Відхилення
сума, грн. % сума, грн. % сума, грн. % сума, грн. % пунктів у структурі
собівартість виконаних БМР 46919 71,13 68 398 74,3 84 514 77,3 16117 123,56 3
адміністративні витрати 5386 8,17 7 453 8,1 9 562 8,7 2109,8 128,31 0,7
інші операційні витрати 12579 19,07 13 906 15,1 13 567 12,4 -338,9 97,56 -2,7
податок на прибуток 1074,7 1,63 2317,5 2,5 1700 1,6 -617,5 73,35 -1
разом 65959 100,00 92074 100 109344 100 17270 118,76 0
У 2007 році відбулось зростання витрат підприємства на 17269,8 грн., або на 18,76%, це відбулось у наслідок зростання:
- собівартості БМР на 23,56%;
- адміністративних витрат на 28,31%.
Спостерігалось зниження інших операційних витрат на 338,9 грн.., або 2,44% - це позитивна тенденція у роботі підприємства.
Отже найбільшу питому вагу у структурі витрат у 2006 році займала собівартість БМР 74,3%, у 2007 році її частка зросла до 77,3%, що свідчить про розширення обсягів БМР.
У цілому витрати підприємства мають раціональну структуру, яка відповідає специфіці виробничої діяльності.
Далі розглянемо формування витрат за економічними елементами.
У таблицях 10-11 надано аналіз витрат ТОВ ДП “Посад” за економічними елементами у розрізі операційних витрат.
Отже, витрати на матеріали зросли на 5664,8 грн., це було наслідком перевитрати по усіх операційних витратах за винятком інших операційних витрат, які зменшились на 5527,2 грн., витрати на оплату праці зросли на 835,4 грн., що було викликано зростанням середньомісячної зарплати усіх категорій працюючих. Амортизаційні витрати зменшились на 125,4 грн., тому що було списано з балансу вартість трактору. Зростання амортизації по адміністративним витратам свідчить про придбання програмного забезпечення.
Зросла сума витрат за елементом “Інші” на 9537,3 грн., це відбулось у наслідок зростання витрат адміністративного характеру, таких як відрядження, та інші загальновиробничі.
У загальній структурі витрат ТОВ ДП “Посад” провідна питома вага витрат належить витратам, безпосередньо пов’язаним з виконанням будівельних контрактів 53% та 54% відповідно у 2006 році та 2007. Загальновиробничі витрати займають відповідно по 24%, адміністративним витратам належить 8% та 9% відповідно, на інші операційні витрати припадає 15% та 13% відповідно. Отже, структура витрат цілком відповідає специфіці будівельної галузі, істотних змін у загальній структурі, протягом періоду, що аналізується, не спостерігалось.
Таблиця 10 – Аналіз витрат ТОВ ДП “Посад” за економічними елементами у 2004-2005 роках, грн.
Категорія витрат Матеріали Зарплата Відрахування Амортизація Інші Всього
2004 2005 +,- 2004 2005 +,- 2004 2005 +,- 2004 2005 +,- 2004 2005 +,- 2004 2005 +,-
витрати, безпосередньо
пов’язані з
виконанням будівельних
контрактів 18251 29030 10779 7611 10279 2667 2500 3375 876 1455 1524 69 1865 2780 915 31682 46988 15306
загальновиробничі витрати 11363 16310 4947 1803 2435 632 873 1179 306 398 417 19 800 1069 269 15237 21410 6173
адміністративні витрати 403 291 -112 1461 1974 512 706 953 247 254 266 12 2563 3969 1406 5387 7453 2066
інші операційні витрати 7032 5586 -1446 0 0 0 5547 8320 2773 12579 13906 1327
всього 37049 51217 14168 10876 14687 3811 4079 5508 1429 2107 2207 100 10775 16138 5362 64885 89756 24871
Категорія витрат Матеріали Зарплата Відрахування Амортизація Інші Всього
2006 2007 +,- 2006 2007 +,- 2006 2007 +,- 2006 2007 +,- 2006 2007 +,- 2006 2007 +,-
витрати, безпосередньо 28924 36802 7878 10279 10070 -209 3375 4846 1471 1524 1240 -284 2886 5880 2994 46988 58838 11850
пов’язані з виконанням будівельних контрактів загальновиробничі витрати 16310 19560 3250 2435 2920 485 1179 1414 235 417 500 83 1069 1282 213 21410 25676 4267
адміністративні витрати 226 290 64 1974 2532 559 953 1223 270 266 342 75 4034 5176 1142 7453 9563 2110
інші операційні витрати 5527 -5527 0 0 0 8379 13567 5188 13906 13567 -339
всього 50987 56652 5665 14687 15522 835 5508 7483 1975 2207 2082 -125 16367 25904 9537 89756 107644 17888
Далі розглянемо структуру витрат у розрізі кожного елементу.
Так, за елементом “Матеріали” найбільша питома вага припадає на виробничі витрати по 50% відповідно, зросла питома вага матеріальних витрат загальновиробничого призначення з 28,4% до 32,5% , зростання було викликано підвищенням цін на будівельні матеріали. Питома вага адміністративних витрат істотно не змінилась та склала 16% та 17,3% відповідно. Зросла частка інших операційних витрат у структурі матеріальних витрат з 0,2% до 5,4%, що було наслідком зростання обсягів робіт.
За структурою елементу “Витрати на оплату праці” істотних змін не відбувалось, питома вага виробничих витрат склала по 50% відповідно, частка загальновиробничих витрат зменшилась з 35,0% до 32,4% , що сталося у наслідок звільнення майстра на об’єкті. Зросла питома вага витрат адміністративного характеру з 6,7% до 9,4% , у наслідок перерахунку мінімальної зарплати. Отже, зростання витрат на оплату праці, хоч і невелике свідчить про розширення діяльності підприємства та матеріальне стимулювання працівників у вигляді підвищення заробітної плати, надання премій та заохочень.
За елементом “Амортизація” найбільша питома вага належить також виробничим витратам по 50% . По загальновиробничим спостерігається зменшення їх частки з 34,5% до 29,8%, відчутливі зміни відбулись у структурі адміністративних витрат, у 2006 році їх питома вага складала 9,4%, а у 2007 році – вже 12,0%, це було наслідком придбання комп’ютеру та програмного забезпечення.
За елементом “Інші” провідна питома вага належить також виробничим витратам по 50%, загальновиробничі витрати зросли з 3,3% до 11,3%, що обґрунтовано наростаючою потребою у вдосконаленні процесу будівництва, підвищились інші операційні витрати з 25,6% до 26,2% у зв’язку з підвищенням цін на проектно-вишукувальні роботи.
Проведений аналіз необхідний для визначення впливу на кожний економічний елемент витрат окремої категорій витрат категорій витрат , таким чином, у ході аналізу було виявлено, що найбільший вплив має собівартість БМР, тобто витрати на будівельні контракти та загальновиробничі витрати.
У таблиці 12 наведено аналіз та структуру виробничих витрат ТОВ ДП “Посад”.
Таблиця 12 – Аналіз та оцінка витрат на виконання будівельних контрактів ТОВ ДП “Посад”
Вид витрат 2005 рік 2006 рік 2007 рік Відхилення
сума, грн. % сума, грн. % сума, грн. % сума, грн. % пунктів у структурі
заробітна плата 7611 24,02 10279 21,9 10070 17,1 -209 97,97 -4,8
нарахування на заробітну плату 2500 7,89 3375 7,2 4846 8,2 1471 143,6 1,1
амортизація 1455 4,59 1524 3,2 1240 2,1 -284 81,37 -1,1
відрядження 985 3,11 1475 3,1 3419 5,8 1944 231,7 2,7
утримання будівельних машин 174 0,55 261 0,6 491 0,8 230 188,2 0,3
податки 678 2,14 1015 2,2 1607 2,7 592 158,3 0,6
матеріали 11926 37,64 21299 45,3 29392 50 8093 138 4,6
паливо 5043 15,92 6621 14,1 6306 10,7 -315 95,24 -3,4
запасні частини 1212 3,83 1004 2,1 1104 1,9 100 109,9 -0,3
електроенергія 70 0,22 106 0,2 38 0,1 -68 35,99 -0,2
інші 28 0,09 29 0,1 325 0,6 296 1136 0,5
разом 31682 100 46988 100 58838 100 11850 125,2 0
Дані таблиці свідчать про зростання суми виробничих витрат на 11849,9 грн, зростання було підвищенням витрат на сировину та матеріали на 8093,3 грн., витрат на відрядження на 1943,6 грн., інших виробничих витрат на 296,0 грн
У структурі витрат на виконання будівельних контрактів превалюють витрати на матеріали 50%, це обґрунтовується високим ступенем матеріалоємності будівельних робот, витрати на зарплату складають 17,1%, що відповідає середньо галузевому рівню, 10,7% припадає на запасні частини, тому що техніка, яка працює на об”єктах потребує доглядання та підтримки у працеспроможному стані. Варто відмітити, що ТОВ ДП “Посад” має у власному розпорядженні з будівельної техніки тільки бульдозер, а підйомно-транспортні та будівельно-шляхові машини бере у оренду, тому частка амортизації достатньо низька 2,1% у структурі витрат. ТОВ ДП “Посад” веде свої роботи на виїзді (с. Мерчик Валківського району), тому мають місце витрати на відрядження 5,8%.
У таблиці 13 наведено аналіз, структуру та динаміку загальновиробничих витрат ТОВ ДП “Посад”.
Таблиця 13 – Аналіз та оцінка загальновиробничих витрат ТОВ ДП “Посад”
Вид витрат 2005 рік 2006 рік 2007 рік Відхилення
сума, грн. % сума, грн. % сума, грн. % сума, грн. % пунктів у структурі
заробітна плата 1803 11,83 2435 11,4 2920 11,4 485 119,93 0
нарахування на заробітну плату 873 5,73 1179 5,5 1414 5,5 235 119,93 0
амортизація 398 2,61 417 1,9 500 1,9 83 119,93 0
відрядження 95 0,63 143 0,7 172 0,7 29 119,93 0
генпідрядні відрахування 240 1,58 359 1,7 569 2,2 210 158,27 0,5
матеріали 9337 61,28 13793 64,4 16481 64,2 2688 119,49 -0,2
паливо 1733 11,37 2275 10,6 2702 10,5 427 118,78 -0,1
запасні частини 293 1,92 243 1,1 377 1,5 135 155,6 0,3
інші 121 0,79 181 0,8 217 0,8 36 119,93 0
утримання будівельних машин 344 2,26 386 1,8 325 1,3 -61 84,19 -0,5
разом 15237 100 21410 100 25676 100 4267 119,93 0
у тому числі змінні 10970 72,00 16057 75 20284 79 4227 126,33 4
у тому числі постійні 4266 28,00 5352 25 5392 21 40 100,74 -4
Загальна сума загальновиробничих витрат зросла на 4266,7 грн., цьому сприяло зростання практично усіх видів витрат, підвищення виправдано, оскільки зростали також обсяги будівництва.
Структура загальновиробничих витрат цілком відповідає структурі виробничих витрат, але тут мають місце генпідрядні відрахування 2,2 (витрати на розміщення на будівельному майданчику, який надає генпідрядник, це експлуатація вагончику, користування водою, електроенергією, паром, тощо), які підприємство сплачує генпідряднику у розмірі 2-5% від суми виконання БМР.
Маючи дані таблиць 12 та 13 можна розрахувати величину собівартості реалізованої продукції ТОВ ДП “Посад”, яка складає у 2006 році 66997,8 грн., у 2007 році 65770,1 грн.
У таблиці 14 надано оцінку адміністративних витрат ТОВ ДП “Посад”.
Таблиця 14 – Аналіз та оцінка адміністративних витрат ТОВ ДП “Посад”
Вид витрат 2005 рік 2006 рік 2007 рік Відхилення
сума,
грн. % сума,
грн. % сума,
грн. % сума,
грн. % пунктів у структурі
заробітна плата 1974 26,48 1974 26,48 2532 26,48 559 128,3 0
нарахування на заробітну плату 953 12,79 953 12,79 1223 12,79 270 128,3 0
амортизація 266 3,57 266 3,57 342 3,57 75 128,3 0
відсотки банку 650 8,72 650 8,72 1029 10,76 379 158,3 2
відрядження 1341 17,99 1341 17,99 1093 11,43 -248 81,51 -6,6
послуги зв’язку 1566 21,01 1566 21,01 2479 25,92 913 158,3 4,9
ремонт оргтехніки 155 2,08 155 2,08 246 2,57 91 158,3 0,5
паливо 72 0,97 72 0,97 125 1,31 53 173,1 0,3
запасні частини 154 2,06 154 2,06 165 1,73 11 107,3 -0,3
електроенергія 65 0,87 65 0,87 0 0 -65 0 -0,9
інші 257 3,45 257 3,45 329 3,45 73 128,3 0
разом 7453 100 7453 100 9563 100 2110 128,3 0
Загальна сума адміністративних витрат підприємства зросла на 2109,8 грн., таким чином, практично усі витрати адміністративного характеру зростали, але суми по декількох статей все-таки зменшились. Отже, зменшились витрати на відрядження - на 81,51 грн., електроенергія - на 64,8 грн. Таким чином, зростання адміністративних витрат є наслідком зростання обсягів виробництва та розширення діяльності.
У структурі адміністративних витрат найбільша питома вага належить зарплаті 26,5%, також витратам на послуги зв’язку , що може бути виправдано виїзним характером роботи, тому що зв’язок здійснюється за допомогою мобільних телефонів.
У таблиці 15 проведено аналіз інших операційних витрат ТОВ ДП “Посад”.
Таблиця 15 – Аналіз та оцінка інших операційних витрат ТОВ ДП “Посад”
Вид витрат 2005 рік 2006 рік 2007 рік Відхилення
сума, грн. % сума, грн. % сума, грн. % сума, грн. % пунктів у структурі
утримання будівельних машин 130 0,9 130 0,9 412 3,0 283 318,51 2,1
матеріали 5527 39,7 5527 39,7 0 0,0 -5527 - -39,7
електроенергія 59 0,4 59 0,4 325 2,4 266 551,44 2
послуги проектувальника за проектно-кошторисну документацію 2084 15,0 2084 15 3299 24,3 1215 158,27 9,3
послуги за випробування грунтів та матеріалів 2266 16,3 2266 16,3 3587 26,4 1321 158,27 10,1
автопослуги 3115 22,4 3115 22,4 4930 36,3 1815 158,27 13,9
матеріальна допомога 505 3,6 506 3,6 800 5,9 295 158,27 2,3
інші 219 1,6 219 1,6 214 1,6 -5 97,56 0
разом 13906 100,0 13906 100 13567 100,0 -339 97,56 0
Сума інших операційних витрат ТОВ ДП “Посад” знизилась на 338,9 грн. грн., або 97,56%. На зменшення загальної величини інших операційних витрат у більшому ступені вплинули матеріальні витрати, котрих у 2007 році не було. Але підвищились витрати дослідницько-вишукувального характеру, автопослуги, які підвищились на 58,27%.
У структурі інших витрат превалюють автопослуги 36,3%., це пов’язано з орендованими транспортними засобами у сторонніх організацій, 24,3% належить послугам проектувальника за проектно-кошторисну документацію, яка складається після укладання будівельного контракту, 26,4% припадає на випробування ґрунтів та матеріалів, що є необхідною умовою на початку будівельних робіт. У 2007 році була виплачена матеріальна допомога двом робітникам та виконробові, її питома вага склала 5,9%. Підприємство має на балансі трактор, який не приймав участь при виконанні будівельних контрактів 2007 року, отже витрати на його утримання склали 3% у загальній сумі інших операційних витрат.
Таким чином структура операційних витрат ТОВ ДП “Посад” цілком відповідає специфіці будівельної галузі. У загальному вигляді формування операційних витрат наведено на схемі 6.
Висновок
У роботі розглянуто аналіз діяльності будівельної організації ТОВ ДП „Посад”, предметом діяльності якої є земляні роботи.
Визначено, що:
1 Вартість основних засобів підприємства зросла на 46,43%. У 2007 році спостерігається зниження величини оборотних активів на 4,71%, це було наслідком зменшення дебіторської заборгованості.
2 Усі показники фінансової звітності набули зростання протягом 2004-2007 років, що було наслідком збільшення обсягів робіт завдяки підписанню будівельних контрактів. Підприємство на протязі 2004-2007 років одержувало прибуток. Собівартість виконаних зростала найбільш швидкими темпами, ніж доход від їх виконання.
Рисунок 2. 8- Формування операційних витрат ТОВ ДП „Посад”
3 Структура витрат практично не змінювалась, у який переважають витрати на виконання будівельних контрактів - близько 50%, тільки у 2006 році провідна питома вага належала іншим операційним витратам 54%. Усі витрати зросли, окрім амортизації.
4 Зростають виробничі витрати на 11850 грн, що було наслідком підвищення витрат на сировину та матеріали на 8093,3 грн., витрат на відрядження на 1943,6 грн., інших виробничих витрат на 296,0 грн
5 Загальна сума адміністративних витрат підприємства зросла на 28,3%.
Сума інших операційних витрат ТОВ ДП “Посад” знизилась на 97,56%.
6 Виходячи з проведеного аналізу, варто відмітити, що витрати, в цілому у ТОВ ДП формуються не раціонально, тобто спостерігається невідповідність зростання обсягів БМР та зростання витрат. Для виявлення оптимальних сум витрат необхідно провести аналіз беззбитковості та спрогнозувати показники витрат.

Приложенные файлы


Добавить комментарий